FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘÍPRAVU DOPRAVNÍCH STAVEB:

1. HOSPODÁŘSKÁ A LEGISLATIVNÍ POLITIKA VLÁDY ČR

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR v letech 2010 - 2011 znamenala nejen útlum stavebních činností a pozastavení řady staveb, ale i omezení přípravy dalších dopravních projektů.

LEGISLATIVA (změny během procesu přípravy; změny v přístupu k oceňování nemovitostí; proces EIA – posuzování vlivu staveb na životní prostředí; zajištění veřejného zájmu pro důležité stavby dopravní infrastruktury) = nutnost zjednodušit komplikovaný a časově náročný legislativní proces přípravy staveb.

 

2. SUBJEKTY PROCESU PŘÍPRAVY

DOTČENÉ ORGÁNY VE VÝSTAVBĚ – správní orgány a jiné orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, jež je podkladem rozhodnutí správního orgánu.

VLASTNÍCI VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

SAMOSPRÁVA je prostorově vymezený celek (obec, kraj), který má právo sám rozhodovat o svých záležitostech. Samospráva je právnickou osobou, jejímž orgánem je zastupitelstvo a rada.

Projektová dokumentace musí:
-  být projednána a schválena dotčenými orgány ve formě souhlasů, a stanovisek ke stavbě,
-  zajišťovat možnosti a způsob napojení, podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
-  být projednána a schválena orgány obce, na jejímž území bude stavební záměr realizován.

PROBLÉMY: časová odezva výše citovaných subjektů; připomínky, znamenající zásah do projektového řešení.

STAVEBNÍ ÚŘADY

Úřady, které jsou pověřeny výkonem státní správy k řízení o umisťování a povolování stavby.

Výsledným požadavkem smluvního vztahu s objednatelem zakázky je vydání příslušného rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení). Vydání příslušných povolení je však plně v pravomoci stavebního úřadu a k tomu, že ten povolení skutečně vydá, se zhotovitel zavázat nemůže. Zhotovitel je schopen se zavázat pouze a jedině k tomu, že učiní všechny úkony a zajistí činnosti potřebné k zajištění územního rozhodnutí resp. stavebního povolení, nikoliv však k tomu, že toho výsledku dosáhne.

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Mluvíme-li o stavbách dopravní infrastruktury, máme na mysli stavby liniové procházející územím v délce kilometrů. Dochází tak ke střetu se soukromým majetkem a zdaleka ne každý vlastník s budoucí stavbou souhlasí. Pokud souhlasí se stavbou, má problém s cenou za výkup.

Řešení majetkoprávních vztahů spočívající v zajištění smluvního vztahu v podobě smlouvy budoucí kupní, kupní, nájemní, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o věcném břemenu je zdlouhavý vyjednávací proces.

ZÁVADY VÁZNOUCÍ NA MAJETKU

Neznámý vlastník, vlastník bez rodného čísla a adresy, historicky nevypořádané vlastnické vztahy; duplicitní vlastnictví; zástavní právo, exekuce, věcné břemeno, ochranná pásma inženýrských staveb a sítí, stavební uzávěra, nevyřešený přístup na pozemek.

NÁHRADY ZA VÝKUP

Náhrady za trvalý výkup, popř. za zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu jsou základním problémem majetkoprávní přípravy. Přispívá k tomu i to, že předpisy a metodiky pro oceňování se během přípravy mění. K tomu nutno rovněž přičíst diskutabilní zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

DOBA PROJEDNÁVÁNÍ

Velký počet účastníků řízení, rozsáhlá smluvní agenda, problémy s odsouhlasením textu smluv, opakovaná jednání a vyjednávání vedoucí k zajištění smluvního vztahu. Omezená platnost vyjádření správců inženýrských sítí, opakující se aktualizace vstupních podkladů – zejména neustálé změny v katastru nemovitostí.

PROCES VYVLASTŇOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyvlastnění je krajním prostředkem k úpravě vlastnických vztahů, vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. K nucenému odnětí nebo omezení vlastnického práva lze přistoupit pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona, za náhradu a nelze-li dosáhnout účelu jiným způsobem.

 

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Není vždy v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, popř. s Vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro územní rozhodnutí je rozhodujícím článkem přípravy – dochází k umístění stavby a u některých druhů staveb je to dokonce dokumentace, kterou se stavba již povoluje. Přesto není na tuto dokumentaci kladen větší důraz a v dalším projektovém stupni není pak možné dodržet územní rozsah vydaného ÚR, což vede ke změnám územního rozhodnutí a tudíž k podstatnému prodloužení procesu přípravy stavby.

V etapě územního řízení legislativa nevyžaduje – pro stavby ve veřejném zájmu, aby žadatel (stavebník) disponoval vlastnickým právem nebo dokladem o právu založeném smlouvou provést stavbu. Případné nesouhlasy a požadavky dotčeného vlastníka se neřeší. Vše se tak přesouvá do dalšího projektového stupně, kde se to vyřešit musí i s ohledem pro případ vyvlastňovacího řízení. Tyto skutečnosti můžou však vážně narušit nastavený proces přípravy stavby.


SUDOP PRAHA VE 21. STOLETÍ JAK JE PŘIPRAVEN, JAKÉ JSOU PLÁNY DO BUDOUCNOSTI?

TRADICE

Pod pojmem tradice firmy SUDOP PRAHA a. s. je možné si představit spousty lidských osudů, tuny projektové dokumentace a stovky realizovaných projektů doma i v zahraničí. Není proč býti neskromný, vždyť se spoustou dopravních staveb jsou spojeny právě ruce a hlavy šikovných sudopáků. Bezesporu je na co navazovat.

KOMPLEXNOST SLUŽEB

Profesní složení firmy umožňuje zajistit komplexní přípravu těch nejnáročnějších dopravních staveb. Nabídka služeb se stále rozšiřuje. Byla založena nová organizační střediska v tuzemsku i zahraničí.

LIDÉ

Zkušenosti, kvalifikace, chytrost a kreativita zaměstnanců jsou bezesporu základním kapitálem firmy. Možnost být u těch největších projektů a dále odborně růst nejsou nepodstatné skutečnosti ovlivňující motivaci a volbu povolání. Na druhé straně je však nutné počítat s mimořádným pracovním nasazením, stresem a minimem volného času.

KRÉDO

Skutečným naplněním práce projektanta je úspěšná realizace jeho projektu a bezchybné fungování stavby.

TÝMOVÁ PRÁCE

Příprava stavby musí být týmová práce. Velice brzy jsme si uvědomili hodnotu spolupráce na pracovní úrovni. Pokud si spolu lidé vycházejí i na lidské úrovni vstříc, práce začíná jít rychleji, efektivněji a dokonce nás i baví. Nepostradatelným spoluhráčem našeho týmu je objednatel zakázky. Počítáme s jeho součinností, zájmem o věc, nebát se rozhodnout – prostě věci profesionálně řešit ve společném zájmu.

NOVÉ TECHNOLOGIE

Moderní technologie vyžadují obrovské investice. Kromě investic je však mnohem důležitější obrovská vůle a zájem něco zdokonalit a být stále lepší.

Od teodolitu, měřické tachymetrické latě, tužky, pauzáku, kalkulačky TEXAS Instrument, sálového počítače Wang jsme se dostali do současnosti, světa nejmodernějších technologií.

Rychlost, možnosti pořízení dat a jejich zpracování je neuvěřitelné. Bez využití totální robotizované stanice, dálkoměrů s pasivním odrazem, digitálního nivelačního přístroje, aparatur globálních navigačních satelitních systémů, skeneru a sofistikovaného programového vybavení už si většina sudopských geodetů nedovede představit každodenní práci. Vedle geodetických podkladů existuje velké portfolio vstupních dat, mezi které patří např.:
-  katastrální mapy,
-  mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek,
-  územně plánovací dokumentace,
-  mapy z oblasti životního prostředí,
-  ortofotomapy, WMS služby, Zabaged a další.

Hlavními nástroji pro modelování a kreslení jsou v současnosti CAD systémy od firmy Bentley. Dalšími pomocníky jsou výpočetní programy pro statické, geotechnické výpočty, simulační programy, rozpočtové programy, obecné programy pro tvorbu textových zpráv. Data všech projektů se ukládají na společné úložiště, které umožňuje řízený, zabezpečený přístup k datům i externím subjektům. Jedná se o softwarový systém ProjectWise firmy Bentley. Tento systém umožňuje realizačnímu týmu rovněž kontrolu časového harmonogramu zpracování projektu.

Zvláštní kapitolou je počítačová síť, která dnes propojuje všechna pracoviště firmy po celé České republice. Tiskové úlohy zajišťují velkoformátové plotry firmy OCÉ a multifunkční kopírovací stroje Konica Minolta. Zvládnout administrativu a oběh firemních dokumentů v elektronické podobě nám pomáhá software Ekonomická agenda.

Do portfolia kvalitního a spolehlivého vybavení firmy SUDOP PRAHA a.s. patří geografický informační systém GDiS, systém řešící skutečnosti nad aktuálními daty katastru nemovitostí a projektem. Je to řešení umožňující ukládat data centrálně a navzájem je sdílet. Jde o nástroj, který k základním grafickým informacím udržuje potřebné množství negrafických dat, které slouží ke generování smluvní části majetkoprávního vypořádání a sledování postupu přípravy stavby.

GDiS je systém stavebnicový a tudíž je možné ho neustále rozšiřovat. K jádru systému - topologicky čisté aktuální katastrální mapě a údajům popisných informací katastru nemovitostí ČR mohu připojovat další metadata a poté řešit jakékoliv úkoly nad touto množinou dat.

Systém umožňuje:
-  kontrolu nad daty,
-  možnost reagovat na změny projektu i katastru nemovitostí,
-  nový způsob zpracování dat – zautomatizování procesu přípravy staveb,
-  zefektivnění komunikace a rozsáhlé administrativní agendy s účastníky územního a stavebního řízení,
-  možnost historizace dat,
-  okamžitý přehled o stavu projednání,
-  vytipování problematických vlastníků, závad váznoucích na majetku už na začátku projektové činnosti,
-  tvorbu veškerých dokumentů (smlouvy, dopisy, grafické znázornění),
-  zvýšení kvality práce (hodnověrnost, aktuálnost, spolehlivosti výstupů, odstranění chybovosti, unifikace výstupů),
-  rozšíření poskytovaných služeb - nejedná se (pouze) o nástroje ke zpracování záborového elaborátu a navazující inženýrské -  činnosti, ale GDiS je systém, řešící jakékoliv analýzy nad topologicky správným podkladem.

Vývoj systému nadále pokračuje. Od možnosti poskytování libovolných výstupů o stavu projednání přecházíme k webové aplikaci umožňující sledování přípravy stavby.

Množství dat roste, otázkou do budoucnosti je jejich ukládání, certifikace, možnost přístupu a sdílení a v neposlední řadě jejich ochrana.

Obrovskou výzvou je BIM - model komplexní databáze a současně metodika pro tvorbu nových procesů uvnitř firmy, která umožňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, realizace a následného používání. Bude se jednat o zcela nové, efektivnější sdílení velkého množství dat napříč různými obory. Vybudování BIM procesu nebude znamenat pouze výhody pro přípravu staveb, ale zcela určitě hlavní benefit pocítí provozovatel stavby.

Roman Čítek

 

SUDOP PRAHA, a. s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: 267 094 111, 267 094 305, fax: 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz