Budovu tvoří dva objekty, propojené vstupní halou tvořící v půdorysu tvar nepravidelného V (viz obr. 2). Nižší objekt B přibližně obdélníkového půdorysu o délce cca 70 m a šířce 20 m je vysoký 27 m. Vyšší objekt A ve tvaru čočky o délce 122 m a šířce 20 m je s nástavbou vysoký 50 m. Tyto parametry nejsou kromě potřeby velkého množství lešení neobvyklé.

Požadavky na lešení však byly mimořádné. Vzdálenost lešení od hrany průvlaku na objektu A byla požadována 1150 mm pro montáž konstrukce fasády, při celkové vzdálenosti od stavby 1 900 mm (viz obr. 7). Ideový příčný řez je na obr. 3. Vzdálenost lešení od hrany průvlaku na objektu B byla požadována 500 mm pro montáž konstrukce fasády, při celkové vzdálenosti od stavby 1250 mm.

Použito bylo ocelové rámové lešení typu Layher Blitz o šířce 0,73 m s konzolami stejné šířky.  Převážná délka polí byla 3,07 m, v obloucích pak 2,57 m a 2,07 m. Rovněž v místech vjezdů bylo přemostěno 4,14 m s nástavbou 2 x 2,07 m. Celé lešení bylo zakryto lešenářskou sítí. Provedení lešení je patrné z obr. 1.  

Podle ideového návrhu lešení Ing. Milana Veverky provedl všechny výpočty v programu FIN EC, FIN 3D Ing. Svatopluk Vlasák. Na základě podrobných prostorových výpočtů pak byly stanoveny parametry při kterých bylo možné lešení realizovat, aniž by bylo nutné konstrukci zesilovat, což by při rozsahu lešení znamenalo značné zvýšení množství lešenářského materiálu, pracnosti a tím i mimořádných nákladů. Rozšíření lešení vnitřními konzolami 0,73 m včetně podlah bylo možné současně montovat vždy pouze ve 3 patrech lešení, proměnné zatížení tř. 3 podle ČSN EN 12811-1 o velikosti 2,0 kN.m-2 v jednom patře na šířce 1,46 m. Samozřejmě bylo uvažováno se zatížením lešení větrem podle ČSN EN 1991-1-4 pro větrnou oblast II (Praha) a kategorii terénu IV (město). S ohledem na atypické umístění konzol mimo úroveň styčníků byl rovněž ověřen nejnepříznivější případ zatížení konzolou v polovině rámu.

Nejnáročnější částí návrhu a realizace lešení bylo lešení nad vstupní halou, kde byl v délce přes 30 m požadavek na stavbu lešení až od úrovně 3. NP. Zde byla zvolena varianta, která nejméně omezovala postup další stavby, připevnění konzol na betonové sloupy. Na tyto sloupy o průřezu 0,5 x 0,5 m (u objektu A) a 0,4 x 0,4 m (u objektu B) byly připevněny speciálně navržené konzoly, na které se pak uložilo přemostění. Zejména u objektu A to bylo velmi náročné, neboť výška lešení nad přemostěním byla 38 m a celé přemostění bylo v oblouku, takže bylo nutné jej členit na úseky mezi jednotlivými sloupy. S ohledem na výše uvedený požadavek na vzdálenost lešení od stavby byly konzoly poměrně mohutné. Svislé zatížení se přenášelo do parapetních panelů, vodorovné zatížení do sloupů přes tyče DW 15. Přestože bezpečnost tohoto závěsu byla trojnásobná, jejich malý průřez budil k návrhu nedůvěru až do úspěšného dokončení stavby. Samozřejmou součástí návrhu byl písemný souhlas statika stavby se všemi zatíženími, které lešení do stavby přenášelo. Horní a spodní pasy trubkových příhradových nosníků o výšce 2,4 m byly typové příhradové nosníky Layher 450, u objektu A ocelové, u objektu B hliníkové.  Diagonály byly z lešenářských trubek, v krajních polích zdvojené a montované pevnými objímkovými spojkami typu BB dle ČSN EN 74-1.

Autor: Ing. Jindřich Ťukal
Foto: Ing. Svatopluk Vlasák

EVEREST servis s. r. o.
Malešická 3312, Praha 10
tel.: 274 777 111, 739 456 921
e-mail: info@everestservis.cz, www.everestservis.cz