V roce 2015 byla na základě strategického rozhodnutí mateřské společnosti GKR HOLDING a. s. odkoupena divize speciálního zakládání společnosti SKANSKA a. s., což zahrnovalo jak nákup moderních speciálních technologií pro výkon této činnosti, tak také převzetí kvalifikovaného a zkušeného týmu pracovníků. Touto akvizicí se společnost zařadila mezi nejvýznamnější poskytovatele služeb speciálního zakládání v České republice. V roce 2019 bylo rozhodnuto o vyčlenění společnosti GKR ZAKLÁDÁNÍ s. r. o.  z holdingu GKR a zároveň došlo také ke změně obchodního názvu na GRANSON s. r. o. i změně sídla. V současnosti se společnost specializuje pouze na provádění pilotového zakládání staveb a zajištění stavebních jam pro občanské i průmyslové budovy.

Poskytované služby:
-  zakládání staveb,
-  opěrné konstrukce,
-  sanace sesuvů,
-  sanace základů,
-  zajištění stavebních jam.

Arkády Pankrác – Zajištění stavební jámy pro stavbu obchodního centra.


Používané technologie

Hlubinné zakládání staveb
Piloty – Pilotové zakládání je dnes stále častěji používaným způsobem založení pro materiálovou, časovou a tím i cenovou úsporu. Pilotové zakládání je vhodné jak pro občanské stavby, kde jsou piloty prováděny pod tenké základové desky, či základové pasy objektů, tak i pro průmyslové budovy, kde konstrukční úprava hlavy piloty dovoluje přímou návaznost na prefabrikované, či monolitické sloupy. Dále pak je vhodné pro vysoce namáhané konstrukce. Piloty jsou prvky tvořené nosným dříkem, jež přenáší zatížení z horní stavby do únosných vrstev základových půd. Provádíme je technologií vrtaných pilot v průměrech 620 mm, 750 mm, 900 mm, 1 000 mm a 1 200 mm, (výjimečně pak 1 500 mm) v délkách standardně do 23 m. Jedná se o nejrozšířenější technologii pilotového založení prováděnou náběrovým vrtáním pažených či nepažených vrtů v rozmanitých geologických podmínkách ve všech druzích zemin i hornin včetně pevnostní třídy R3.
Mikropiloty – ­Mikropiloty jsou prvky hlubinného založení vyznačující se svou mimořádnou štíhlostí a úspornými nároky na prostor při provádění. Jejich základní funkcí je přenos zatížení z konstrukce do hlubších únosnějších vrstev, kde většinu zatížení přebírá injektovaný kořen mikropiloty. Mikropiloty se používají jako tlakové i tahové při zakládání ve stísněných podmínkách, při podchytávání objektů a tam, kde nelze pro tvrdost horninového prostřední použít velkoprofilovou technologii.

Bytové domy Slatinka – Zajištění stavební jámy a založení objektu na velkoprůměrových pilotách.


Pažicí stěny
Záporové stěny a mikrozáporové stěny – Slouží k dočasnému zajištění hlubokých svislých stavebních jam. Pažení je možné provést jako odsazené od objektu, nebo jako přisazené, tvořící jednostranné monolitické konstrukce spodní stavby. Je tvořeno svislými nosníky osazovanými do vrtů, vodorovnými pažinami a případně kotvením.
Pilotové stěny se používají zejména jako trvalé opěrné konstrukce, kde se s výhodou využívá minimalizace zemních prací, jako těsněné stavební jámy pod hladinou spodní vody, u hlubokých stavebních jam i v blízkosti stávajících objektů a jako alternativa milánských stěn. Současně je to jedna z nepoužívanějších technologií pro sanaci nestabilních území. U pilotových stěn se využívá jejich velké ohybové tuhosti a únosnosti, jež může být zvýrazněna kotvením.

Zemní horninové kotvy
Horninové kotvy slouží k přenosu tahových sil z konstrukce do horninového prostředí. Používají se jako kotvení pažicích konstrukcí,  pro kotvení a stabilizaci skalních masivů, stabilizaci sesuvů, zajištění portálů tunelů, pro zajištění stavebních konstrukcí proti vztlaku vody a proti překlopení. Kotvy provádíme lanové a tyčové, dočasné i trvalé s antikorozní ochranou výztuže kotvy a její hlavy. Kotvení konstrukcí provádíme přes ocelové převázky předsazené i skryté a do železobetonových trámů, stěn i bloků. Vrty provádíme maloprofilovou vrtnou soupravou průměru 110 mm až 156 mm.

Naší prioritou je kvalita, seriózní jednání a spokojenost zákazníka.
Více o realizovaných stavbách najdete na www.granson.cz/reference.