V průběhu letošního roku slaví projektová, inženýrsko-dodavatelská společnost Centroprojekt Group devadesát let od svého založení. Pod její hlavičkou vytvořily generace inženýrů a techniků nevyčíslitelné hodnoty, které slouží v oblasti veřejné sféry či průmyslu dodnes. Z původně projektového oddělení firmy Baťa, které vzniklo v roce 1925, procházel Centroprojekt různými vývojovými etapami až ke své dnešní podobě organizace s širokou nabídkou služeb.

O tom, co má Centroprojekt za sebou, se dnes již velmi dobře ví. Zajímalo nás však, jaká je budoucnost a aktuální dění v organizaci. O rozhovor jsme proto požádali místopředsedu představenstva společnosti, pana Ing. Martina Drotára. Ten navštívil naši redakci a naše otázky nám ochotně zodpověděl.

V uplynulém období došlo ve Vaší společnosti k poměrně zásadním organizačním změnám. Můžete je v krátkosti popsat?
Akcionáři Centroprojektu stáli před výzvou, které v současnosti čelí řada firem. Vlastníci mají za sebou 20 až 25 let tvrdé práce na budování společnosti a nyní se dostávají do věku, kdy by rádi řízení firmy předali nastupující generaci. Jejich zájmem je, aby firma byla dále pozitivně rozvíjena a aby došlo k propojení letitých zkušeností dlouhodobých zaměstnanců s dravým mládím nových kolegů.

V Centroprojektu nyní k těmto změnám dochází. V rámci tohoto vývoje jsem od začátku letošního roku nastoupil do pozice místopředsedy představenstva společnosti a převzal jsem zodpovědnost za provozní záležitosti řízení firmy. Obchodní aktivity nadále zastřešuje předseda představenstva p. Ing. Stráský. Dlouholetý generální ředitel, pan Ing. Kudela, z firmy neodchází, věnuje se teď hlavně strategickým cílům společnosti.

Toto předávání zkušeností starších mladším se už promítlo i do naší největší divize občanských, průmyslových a energetických staveb, kde se k 1. červnu stal ředitelem divize pan Josef Váverka.

Centroprojekt je značka s bohatou tradicí. Jaké kroky dle Vašeho názoru povedou k jejímu dalšímu úspěšnému rozvoji?
Historicky byla naše společnost vnímána především jako projektová organizace. Naši budoucnost však vidíme v nabídce zajištění komplexních služeb zákazníkům na klíč. To znamená od průzkumů, přes projekční a inženýrskou činnost až po samotnou realizaci stavby.

Stále více zákazníků totiž od nás takovou šíři služeb očekává. Chtějí mít pro realizaci svého investičního záměru pouze jednoho odpovědného partnera, který mu v konečném důsledku ušetří nejen finanční prostředky, ale také mnoho času a starostí. To je cesta, kterou se chceme ubírat. Zároveň ale platí, že naše projekční činnosti nadále zůstávají podstatou našeho podnikání. Pokud chceme udržet široké spektrum projektantských profesí, které jsou naší konkurenční výhodou, musí projekční zakázky z podstaty věci představovat značnou část zakázek.

Jsme přesvědčeni o tom, že pro zákazníka je toto rozšíření našich služeb další velkou přidanou hodnotou spolupráce. Centroprojekt má navíc mnohaleté zkušenosti a široký tým odborníků. Ti dokáží již v úvodní fázi přípravy díla investorovi nabídnout různé alternativy řešení jeho záměru ve smyslu – já mám problém – vy navrhněte varianty řešení. Takový přístup eliminuje budoucí možná rizika a optimalizuje výsledné řešení jak z pohledu ceny, tak i uživatelského komfortu.

Jaké specializace zůstanou ve Vaší činnosti stěžejní?

Chceme nadále prohlubovat naši orientaci na řešení komplexních problémů náročných zakázek pro průmysl a energetiku nebo vodohospodářské stavby, jakými jsou např. úpravny vod či čistírny odpadních vod. Specifické zaměření máme na realizaci aquaparků a bazénů, kde jsme lídry na trhu.

Co se týče dalších segmentů našeho působení, jako jsou např. veřejné občanské stavby, je zde velký tlak na cenu bez ohledu na další parametry nabídek. Pokud veřejný investor podle zákona upřednostňuje nízkou realizační cenu před náklady v průběhu životního cyklu objektu a dalšími aspekty stavby, tak nevnímáme naši roli v těchto segmentech jako stěžejní. Naopak se ještě více se zaměříme na oblasti, kde využijeme naše dlouhodobé know-how a zkušenosti. Zde leží naše přidaná hodnota.

Co byste řekl o vztahu cena versus kvalita projektu?

Investoři dnes významně tlačí na ceny projektů. To je samozřejmě pochopitelné, takto zodpovědně a hospodárně se chováme všichni. Při příliš velkém tlaku na nízkou cenu je ale otázkou, jaká řešení projekt nakonec přinese.
Stavební projekt není jednoduchá položka pro rozhodování, natož jen podle ceny. Finálním produktem je objekt či areál, u nějž hodnotíte uživatelskou přívětivost, spotřebu energií, logické a logistické návaznosti jednotlivých provozních souborů a mnoho dalšího. Tyto parametry lze podchytit a optimalizovat na základě odborné zkušenosti a sledováním nových trendů díky znalosti zákazníka a jeho specifik. Ano, cena je tedy důležitá, ale je potřeba se dívat i na další charakteristiky výstavby a následného dlouhodobého užívání.

Věříme také v širší nasazení systému BIM. Vidíme v něm cestu, jak se lze ve výběrových řízeních zaměřit nejen na samotnou cenu, ale i efektivitu stavby po jejím dokončení. Zároveň jsem přesvědčen, že veřejné zakázky by měly být takto posuzovány. Stát by měl být lídrem v nastavení vyšších kvalitativních standardů a v realizaci staveb s vyšší přidanou hodnotou z pozice zodpovědného investora.

Můžete jmenovat nedávno dokončené projekty z jednotlivých oblastí Vaší činnosti?

Z těch největších bych rád zmínil nedávno dokončený projekt tzv. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii Lovosice. Původní zdroj již nesplňoval emisní limity a starý kotel zde byl vyměněn za nový, moderní. Součástí naší dodávky byla i realizace stavební části, proto se jednalo o jednu z našich největších zakázek v uplynulém období.

Pokračují i naše aktivity v rámci projektu Čistá řeka Bečva. Zde dokončujeme zakázku Správce staveb při realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. Jedná se o zakázku z fondů EU, kdy v jejím rámci proběhlo odkanalizování 18 obcí okresu Vsetín včetně intenzifikace a rozšíření ČOV Lidečko a ČOV Velké Karlovice. Působíme zde v nejvyšší úrovni výkonu technického dozoru investora, která je vyžadována u projektů podporovaných z fondů EU s investičními náklady vyššími jak 300 mil. Kč.
V oblasti aquaparků nemohu nezmínit vodní areál Aquacolors v chorvatské Poreči. Zde jsme byli dodavateli technologické části díla. Zajímavostí technologie je instalace umělého vlnobití v bazénu o velikosti 2 700 m2.

Která témata budou dle Vašeho názoru klíčová pro nejbližší vývoj stavebnictví?

Jednoznačně budou sílit tlaky na ekologické a emisní limity. ČR je vysoce průmyslová země se spoustou letitých provozů a bude docházet k nahrazování původních energetických zdrojů za ty s nižšími emisemi. V tomto směru lze očekávat další tlak ze strany EU a spatřujeme v tom jasný trend. V neposlední řadě to budou investice do snižování energetické náročnosti výrobních procesů a spotřeby energií obecně.

Dopravní stavby se opět stanou prioritou. Jsme zemí v srdci Evropy a rychlé dobudování dálniční i železniční sítě a zajištění kapacitního i rychlého spojení na všechny světové strany je klíčové.
Je zde cítit také vyšší optimismus k soukromým investicím. Investoři více uvolňují zdroje, budují výrobní a skladové kapacity, stejně jako administrativní prostory a věří v pozitivní vývoj ekonomiky.

Jak se tato témata promítla do konference Budoucnost | Investice | Projekty, kterou jste pořádali v září?

Motivací bylo připravit odborné setkání, kde se mohou různí partneři potkat i jinak než při obchodních a pracovních schůzkách. Proto jsme se zaměřili na příjemné prostředí a přesah příspěvků do odborného života každého hosta.

V energetické sekci byla výše zmíněná problematika hodně frekventována. Témata jsme diskutovali i ze širšího pohledu – energetika z pohledu finančních investorů, padly názory na spalovny odpadů, které jsou aktuální pro celou ČR a mnoho dalšího.

Pro zájemce, kteří si chtějí prohlédnout obsah i dalších dvou sekcí – vodohospodářské nebo bazénů a bazénové technologie – mohu doporučit návštěvu webu této akce. Stačí navštívit www.centroprojekt.cz/konference

Jací hosté zde vystoupili?

Na téma Vývoj energetiky v ČR z pohledu finančních investorů zde přednášel například pan David Onderek ze společnosti EP Energy. Dalším hostem byl bývalý premiér pan Mirek Topolánek, nyní předseda teplárenského sdružení. Věnovali jsme se zde i problematice brownfieldů, což je v ČR díky historicky silné průmyslové tradici velmi častý problém a prezentovány byly i některé zdařilé projekty z této oblasti.

Snad všechny přítomné ve vodohospodářské sekci potěšila přítomnost vzácného hosta z Německa, odborníka na problematiku míchání odpadních vod na ČOV Dr. Petera Hubera. V oblasti aquaparků to byl např. Ing. Radek Steinhaizl, který se zabývá zatraktivňováním aquaparků. Zajímavým hostem s přínosným tématem byl ale každý vystupující, s tímto záměrem jsme je kontaktovali. Konferenci jsme navíc uspořádali ve zlínském Baťově institutu, které je předmětem jednoho příspěvku o brownfieldech a které je současně naší referencí.

V letošním roce uplynulo 90 let od založení Vaší organizace. Setkáte se u této příležitost s Vašimi partnery?

Ano. Kromě již zmíněné odborné konference připravujeme na měsíc listopad společenský večer v prostorách Kongresového centra Zlín pro naše kolegy a obchodní partnery. Atraktivním bodem programu jistě bude vystoupení filharmonie Bohuslava Martinů.

Troufnete si odhadnout, jakou organizací bude Centroprojekt při oslavě 100. výročí svého založení?

Domnívám se, že do oblasti projektování ještě více vstoupí moderní technologie. Tohoto trendu chceme být aktivně účastni. Věřím, že to dále povede k usnadnění naší komunikace mezi námi a investorem. Zpřesněny budou veškeré činnosti, snadněji bude možné provádět a sdílet změny projektu se zákazníky. Sdílení práce na jedné platformě se zákazníkem, subdodavateli a dalšími stranami projektu umožní nové pokrokové softwarové aplikace. To povede ke značným úsporám času a tím i zrychlení průběhu prací. Inspirací nám může být strojírenství se svými IT nástroji s možností práce více lidí z různých míst či firem na jednom projektu, nicméně je to trend, který se brzy přenese i k nám.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

Centroprojekt GROUP a. s.
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
tel.: 573 038 200
e-mail: ctp@centroprojekt.cz , www.centroprojekt.cz