Letos jsme požádali o rozhovor ředitele obchodu a marketingu, Ing. Martina Ohniště, a Doc. Ing. Rudolfa Helu, CSc., vedoucího Zkušební laboratoře při ÚTHD FAST VUT v Brně.

Pane Ing. Ohniště, co se změnilo ve vašem koncernu od loňského roku?

Především jsme v loňském roce úspěšně zprovoznili zcela novou betonárnu v Brně, toho času nejmodernější technologii na Moravě (Stetter V2-M o výkonu 95 m3/hod.), a novou betonárnu ve Znojmě o výkonu 45 m3/hod. Provozovny se velmi dobře etablovaly na místních trzích a vstoupily do povědomí všech zákazníků v oblasti stavebnictví. Dále se nám podařilo pro expanzivní účely našich těžebních společností získat několik zájmových oblastí, které budou sloužit buď k rozšíření stávajících těžebních prostorů nebo k otevření nových pískoven. V neposlední řadě intenzivně řešíme vlastní developerské projekty a investice nejen do nemovitostí.

Zaznamenaly vaše společnosti stávající ekonomickou recesi?

Samozřejmě, že se ekonomická situace odrazila na celkovém odbytu našich materiálů a služeb. Markantní je pokles poptávky nejen po betonových směsích, ale i po sypkých materiálech, které nabízí naše těžební společnosti. Naopak, tzv. boom zažívá v loňském a letošním roce ukládka inertních odpadů, způsobená odvozem vytěžené hlušiny z tunelů VMO Dobrovského Brno do naší provozovny, v množství statisíců m3/rok. Z hlediska moderních trendů ve stavebnictví a zvýšení prodeje betonových směsí rozšiřujeme svůj stávající sortiment o anhydritové směsi a samonivelační cementové potěry, obojí s využitím především do podlah bytů, RD nebo komerčních prostor. Ve spolupráci s architektonickou kanceláří P.A.W. se společnost TRANSBETON s.r.o. podílí na návrhu architektonicky pojatého betonu, který bude součástí monolitické, dvacetimetrové stěny v historickém centru města Znojma (viz obrázek). Tato stěna se má svým vzhledem co nejvíce podobat mramorové matrici dekorativních, broušených betonů "terazzo". V neposlední řadě naše společnost úzce spolupracuje se Zkušební laboratoří při Fakultě stavební VUT v Brně, pod vedením Doc. Hely. Předmětem letité spolupráce je i vývoj "hi-tech" betonových směsí, ­jimiž jsou např. ­vysokopevnostní a ­ultra vysokopevnostní betony (HSC/UHPC).

Pane docente, co jsou betony označené HSC, UHPC a jaké je jejich využití?

Označení HSC (high strenght concrete) se používá pro vysokopevnostní betony, které jsou v konstrukcích navrhovány z důvodu zvýšení únosnosti v tlačených oblastech průřezů či vzhledem k hutnější a pevnější mikrostruktuře a ke zvýšení trvanlivosti konstrukcí. Pevnosti HSC se pohybují v rozmezí 55 až 180 MPa, dle evropské normy ČSN EN 206-1 od třídy C 60/75 resp. LC55/60 až LC80/88 pro vysokopevnostní betony s lehkým kamenivem. Vysokopevnostní betony se liší od betonů s normální pevností, pevnou a hutnou cementovou matricí a zlepšenou adhezí mezi matricí a kamenivem. Tyto betony mají proto vyšší nárůst pevností a menší tažnou deformaci při zatížení konstrukce. Zvýšená pevnost matrice je dosažena nízkým vodním součinitelem a možností přidání pucolánových příměsí, které vyplňují prázdná místa, a tak zahušťují mikrostrukturu betonu. Následkem nízkého vodního součinitele HSC nedosáhne úplné hydratace cementu oproti betonům s normální pevností.

To ovlivňuje všechny procesy, které jsou závislé na hydrataci - objemové změny, pevnostní vývoj a vývin hydratačního tepla. Základním požadavkem na vysokopevnostní betony je vysoký obsah cementu a nejnižší možné množství vody, přičemž požadované konzistence je dosaženo použitím účinných superplastifikačních přísad IV. generace. Zahrnutím hlavně aktivních mikropříměsí do betonů se zkvalitní mikrostruktura a adheze (tranzitní zóna) mezi matricí a kamenivem zejména následkem pucolánových reakcí např. křemičitých úletů. Pro produkci HSC betonů je vedle základního materiálu portlandského cementu nutno, aby složení betonu obsahovalo aktivní mikropříměsi (domílaný el. popílek, křemičité úlety, jemně mletá vysokopecní granulovanou struska nebo jejich kombinace a dále chemické přísady jako prostředky výrazně redukující vodní součinitel, ale zajišťující potřebnou zpracovatelnost. HSC beton má vysoký potenciál využití především v budovách. Umožňuje výrazně snížit průřezy svislých nosných prvků, sloupů a stěn - čímž zvýší užitnou podlahovou plochu budovy. Při zachování srovnatelné tloušťky umožňuje HSC větší rozpětí vodorovných nosných prvků, trámů, průvlaků a stropních desek, což vede k zefektivnění obestavěného půdorysu a dalšímu prosvětlení místností.

Ultra vysocepevnostní beton (UHPC - Ultra High Performance Concrete), taktéž známý jako reaktivní práškový beton RPC (Reactive powder concrete) je vysoce pevnostní, tažný materiál sestavený kombinací portlandského cementu, křemičitých úletů, křemičitého prachu, křemičitého písku, přísady vysoce redukující vodu, vody a ocelových nebo organických vláken. Mate­riál poskytuje pevnosti v tlaku až do 220 MPa a pevnosti v tahu za ohybu až 50 MPa. Materiály jsou obvykle dodávané jako třísložkové směsi: prachové částice (portlandský cement, mikrosilika, křemičitý písek, křemenný prach) předem smíchané a uložené do vaků; superplastifikátor; a rozptýlená výztuž - vlákna. Použitím rozptýlené výztuže ocelových mikrovláken dojde ke zlepšení mikrostruktury, jejíž rozměry jsou velmi závažným faktorem ovlivňujícím mechanické vlastnosti materiálu. Tento beton se používá zejména tam, kde se žádají tenkostěnné konstrukce, v nichž lze využít vysokou pevnost v ohybu a schopnost vytvarování subtilních detailů bez přítomnosti klasické betonářské výztuže. Nejvíce konstrukcí z UHPC je v současnosti charakteru lávek.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Miroslav Bindač