Pro krátkou rekapitulaci můžeme uvést několik zásadních důvodů, proč použít právě takové řešení. Při použití obrubníkových odvodňovacích prvků RONN DECK je zajištěno, že voda odteče z komunikace rychle a plynule. Voda nemusí urazit dlouhou vzdálenost k nejbližší vpusti po povrchu vozovky. Snižuje se výrazně vsakování do konstrukčních vrstev mostní vozovky přes porézní asfalt. Většina vody se při dešti nerozlévá po krajnici, ale stéká přímo do podélného žlabu, odkud je svedena rovnou do odtokové kanalizace. Na mostech tak při dešti nevznikají hluboké louže, nebezpečné pro provoz a aquaplaning. Při nadzemním křížení silnic nebo dálnic pak třeba voda nestříká na komunikaci probíhající pod mostem. Mostní obrubníkové odvodňovací prvky také nezasahují do vozovky. Pojezdová šířka komunikace není omezena žádnou vpustí, díky tomu je využitelná po celé šířce, od obrubníku k obrubníku. Což se velice osvědčilo i při prudkých deštích na rekonstruovaném mostě přes Štěrboholskou magistrálu v Praze, kde se letos právě realizuje druhá etapa.

Obrubníkové prvky RONN DECK jsou několikanásobně odolnější proti nárazu než tradiční betonové nebo polymerbetonové materiály. Jsou dimenzované na třídu zatížení D400 kN, což je více, než na krajnice doporučuje norma ČSN-EN 1433 pro odvodnění komunikací.

Obrubníkové mostní odvodňovací žlaby RONN DECK jsou nejen pevné, ale na pohled vypadají zcela jako betonové. Dokud je ovšem nezvednete. A to je další výhoda těchto prvků. Snadná manuální instalace, kdy jeden kus váží od 9 do 19 kg, podle šířky a provedení. Není třeba kvůli pokládce zajišťovat žádnou těžkou mechanizaci, vše zvládne jeden nebo dva lidé. Obrubníkové odvodňovací díly díky své váze výrazně nezatěžují mostní konstrukci.

Výrobky jsou odolné vůči chemickým posypům, pohonným hmotám i mrazu. Výborné hydraulické vlastnosti zajistí rychlý odtok vody a minimální zanášení.

Při rekonstrukcích lze upravit výšky obrubníků i samotných vtoků podle stávající konstrukce. Pravidelně umístěné čistící kusy umožňují snadnou údržbu a čistění.

Výhodou celého systému mostního odvodnění RONN DECK je centrální svedení vody na konec mostu nebo až za něj bez svislého průchodu konstrukcí mostovky. Voda odtéká obrubníkovými žlaby až k dilatační spáře. Tam lze vyvést odtokovou trubkou vodu z mostu, nebo pomocí dilatačního dílu napojit vodu zcela mimo most. Odpadá tak montáž a údržba vnějšího kanalizačního potrubí vedeného pod mostovkou. V mostní konstrukci nejsou žádné průchody, které mohou časem způsobovat nemalé problémy při protékání. To je případ jednoho ze zásadních projektů, který se nedávno dokončil. Odvodnění Trojského mostu v Praze. Zde žlaby odvádí vodu z celé délky mostovky a přes dilatační díl je odtok napojen na kanalizaci. Řešení dilatace bylo provedeno v koordinaci se všemi zúčastněnými subdodavateli.

Odvodnění mostních vozovek může být řešeno různými způsoby. Odvodnění s použitím mostních obrubníkových žlabů RONN DECK ale poskytuje řešení pro delší životnost mostní konstrukce, velice snadnou údržbu a bezpečnější provoz. Výškové korekce samotných žlabů a vtoků, umožní přizpůsobit se i nepříznivým překvapením v průběhu rekonstrukce. Například úspěšně dokončená rekonstrukce přehradní hráze Husinec je toho dokladem.
Jan Ochec

RONN Water Management s. r. o.
Domažlická 180, 314 56 Plzeň – Skvrňany
tel.: 841 111 128
e-mail: ronn@ronn.cz , www.ronn.cz