Na prvním místě jsou to však nevyhnutelné objemové změny probíhající v důsledku procesu vysychání betonu. Při něm uniká voda z betonu do okolí a dochází ke smršťování betonu (může se pohybovat od 0,3 do 0,5 mm/m). Toto smršťování musí převzít dilatace nebo je alespoň třeba do betonu proříznout viditelnou dilatační spáru. Pokud se neprovede ani jedna z těchto dvou variant, objeví se v podlaze praskliny a trhliny. Některé typy dilatací a samozřejmě všechny proříznuté dilatační spáry představují v průběhu relativně krátké doby problematická a slabá místa průmyslových podlah.

Dilatační spáry bývají v současné době většinou osazeny rovnými (přímými) dilatacemi. Přejíždění těchto rovných dilatací vysokozdvižným vozíkem (bez ohledu na kvalitu jejich provedení) vede k vibracím a otřesům. Ty způsobují časem praskliny v podlaze kolem těchto dilatací, permanentně poškozují kolečka a ložiska vysokozdvižných vozíků a samozřejmě také mohou poškodit i převážený materiál citlivý na vibrace. Vibrace a otřesy mají rovněž negativní vliv na zdraví obsluhy vozíku. To je tak závažný problém, že vznikla i Evropská směrnice 2002/44/EC, která řeší problematiku vibrací a jejich vliv na zdraví pracovníků.
Belgická firma ­HENGELHOEF CONCRETE JOINTS přišla s řešením, jak eliminovat tyto negativní vlivy, které vznikají při přejíždění rovných dilatací. Nejprve to byla dilatace SINUS SLIDE®, která řeší přenos zatížení tak, že při přejíždění těchto dilatací nevznikají žádné otřesy a ani žádné vibrace. To je dáno sinusovým tvarem ocelového profilu dilatace, který umožňuje neustálý kontakt všech typů koleček, a to jak s dilatací, tak i s betonovou podlahou. Použití této dilatace v průmyslové podlaze tak zaručuje dlouholeté, bezproblémové a komfortní používání podlahy. Jinými slovy řečeno, už žádné praskliny kolem dilatací, žádná poškozená kolečka a ložiska vysokozdvižných vozíků, žádné poškození převážených věcí, žádné zdravotní problémy obsluhy vysokozdvižných vozíků. Jedná se tedy nejen o vysoce ekonomické, ale i významné ekologické řešení problematiky dilatací v průmyslových podlahách.

Dilatace COSINUS SLIDE®
Díky neustálému výzkumu a vývoji uvedla firma HENGELHOEF CONCRETE JOINTS v loňském roce na trh ještě dokonalejší verzi dilatace SINUS SLIDE®. Tou je dilatace COSINUS SLIDE®, která kombinuje řešení SINUS SLIDE® s unikátní technologií zatížitelnosti podlahy bez kotevních trnů. Vrchní část dilatace ­COSINUS SLIDE® se skládá ze dvou ocelových plechů sinusového tvaru 5 mm silných. V prostřední části dilatace jsou po celé její délce dvě ocelové 30 x 3 mm zábrany proti zatečení betonu. Spodní část dilatace tvoří opět dva ocelové plechy sinusového tvaru silné 2 mm, které jsou protilehlé vrchní sinusové části dilatace. Mezi těmito profily je ocelový plech silný 1,5 mm, který slouží k nastavení požadované výšky dilatace. Místo tradičních ocelových kotevních trnů je dilatace v betonu ukotvena po celé délce, a to nahoře i dole, souvislou speciální tyčovou výztuží o průměru 8 mm.

Každá dilatace COSINUS SLIDE® má tedy na vrchní straně sinusové zvlnění a na její spodní straně je zase opačné cosinusové zvlnění. Tyto šachovnicovitě uspořádané ocelové plechy sinusového tvaru spolu s betonem vytváří nad sebou malé vertikální, ocelí vyztužené, betonové konzole. Díky tomu je zatížení proporcionálně a simultánně přenášeno prostřednictvím podlahy těmito vertikálními betonovými konzolemi v Sinus-Cosinusové formě. Nosná konstrukce těchto ocelobetonových nosníků, kdy jak dilatace, tak i podlaha jsou v geo­metrickém tvaru Sinus-Cosinus, určuje nosnost, resp. zatížitelnost celé podlahy. Jinými slovy řečeno, přenos zatížení není realizován dilatací, ale samotnou podlahou. Podlaha se stává dilatací a dilatace podlahou.

Tato unikátní technologie zatížitelnosti podlahové desky byla vypočítána a ověřena pro použití všemi typy vysokozdvižných vozíků. Tradiční přímé dilatace se stále potýkají s nárazy koleček „padajících“ do otevřené spáry. Nejsou jim schopny odolat dokonce ani ty nejpevnější dilatace. To má za následek jejich poškození a tím i jejich omezenou funkčnost a současně s tím i životnost podlahy. Při použití Cosinus Slide dilatace je přenos zatížení z jedné podlahové desky na druhou rovnoměrný a plynulý, zcela bez jakýchkoliv vibrací a otřesů a kolečka přes ní hladce „kloužou“. Díky této nové technologii splňují Cosinus Slide dilatace požadavky podlahy na naprostou eliminaci těchto vibrací a otřesů, a to bez ohledu na rychlost vysokozdvižných vozíků. Tato vlastnost ­Cosinus Slide dilatace přináší výhody nejenom v oblasti životnosti podlahy a ve výrazném snížení nákladů na servis vysokozdvižných vozíků, ale i výrazně zlepšuje pracovní komfort obsluhy vozíků a nemá negativní vliv na její zdraví. Investiční náklady do této dilatace se přitom vrátí za méně než jeden rok!

DILATACE s. r. o.
Primátorská 296/38, Libeň
180 00 Praha 8
e-mail: dilatace@dilatace.eu