Stavebnictví je jedním z klíčových oborů ekonomiky. Dnes je to patrné dvojnásob. Každoroční propad odvětví se výrazně podílí na celkově záporných hodnotách hospodářského růstu české ekonomiky a pokračující vleklé ekonomické krizi.

Cestou, jak u nás nastartovat hospodářský růst, jsou smysluplné investice do rozvoje dopravní infrastruktury. Výhodou těchto projektů je navíc možnost jejich spolufinancování z fondů EU.
Proklamace politiků  na toto téma slyšíme dnes a denně, příprava samotných projektů však vázne. Přitom firmy, které by dokázaly problémy české infrastruktury technicky optimálně navrhnout a vyřešit, máme. Mezi ty nejzkušenější patří společnost Sudop Praha a. s. Ta v letošním roce oslaví 60. výročí od svého založení. Co dalo impulz k jejímu vzniku, to již byla naše první otázka, která směřovala na generálního ředitele společnosti Ing. Tomáše Slavíčka. Ten v úvodu vysvětluje:

Vznik SUDOPu datujeme k 17. 11. 1953. V 50. letech minulého století docházelo ve všech hospodářských oblastech ke slučování a spojování roztroušených útvarů do komunistickou stranou ovládaných státních podniků. Obdobně tomu bylo i v oboru přípravy dopravních staveb, a tak došlo ke vzniku Státního ústavu dopravního projektování, který byl součástí ministerstva dopravy. Jako resortní ústav ministerstva dopravy ovládl SUDOP zcela oblast projektování železničních staveb v republice.

Jaké zásadní zlomové okamžiky nejvíce ovlivnily vývoj Vaší společnosti až k dnešním dnům?

S trochou nadsázky je možné považovat období do konce roku 1989 za klidné a stabilní. Vláda a strana zadávala pravidelně úkoly sudopským projektantům a ti odváděli dílo ve prospěch budování reálného socialismu. Státní ústav dopravního projektování měl v 80. a 90. letech pobočky ve všech větších městech Československa a zaměstnával až 1 250 pracovníků. Tento stav se radikálně změnil po revoluci 17. 11. 1989, kdy došlo, tak jako ve všech oblastech života, i ke změnám v podnikání a struktuře státních organizací. Začátkem roku 1991 se ústav rozpadl na jednotlivé státní podniky v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni, Pardubicích, Bratislavě a Košicích. Právním nástupcem zrušeného Státního ústavu dopravního projektování s. p. se stal ­SUDOP PRAHA s. p. Ředitelem se stal na základě konkurzu vyhlášeného ministerstvem dopravy dlouholetý projektant inženýr Jaroslav Vosáhlo. Okamžitě bylo potřeba řešit i všechny dopady související s přechodem společnosti na tržní ekonomiku. SUDOP v té době byl přebujelou organizací zvyklou na automatický přísun dostatku práce. Okamžitě došlo ke snížení počtu zaměstnanců, zahájení intenzivní obchodní činnosti, nastavení nových ekonomických pravidel a postupný přechod na moderní výpočetní techniku. SUDOP byl privatizován a k 1. 4. 1992 transformován na SUDOP PRAHA a. s. Toto období bylo pravděpodobně pro ­SUDOP v jeho historii nejtěžší, avšak zároveň byla zahájena úspěšná etapa podnikání v tržním prostředí.

Veřejnost však spíše než minulost zajímá, co nejvíce brzdí rozvoj dopravní infrastruktury v ČR nyní.

Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR je dle mého názoru omezen dvěma hlavními faktory. Je to jednak stále se měnící koncepce a strategie rozvoje dopravní infrastruktury spojená s nedostatkem finančních prostředků a jejich dlouhodobé stabilní zajištění. Prosazení schválené koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je přece dlouhodobý úkol, který nelze měnit po každých volbách či dokonce při personálních změnách na úrovni ministrů a jejich náměstků. Dlouhodobá koncepce musí být závazná jak v oblasti priorit rozvoje dopravy a investic do infrastruktury, tak i v oblasti dlouhodobého zajištění finančních zdrojů. Toto je možné v našich podmínkách dosáhnout pouze zákonnou úpravou, tj. schválením střednědobé strategie v poslanecké sněmovně formou zákona.
Druhým faktorem je nedokonalá, nepřehledná a složitá legislativa. Ta má za následek neuvěřitelně zdlouhavou přípravu, projednávání a zadávání staveb. Zároveň umožňuje všem účastníkům územního a stavebního řízení klást požadavky, které výrazně navyšují stavební náklady připravované stavby. Dalším důsledkem současné legislativy je stálé navyšování byrokratických a kontrolních činností, které ve svém důsledku celý proces výstavby dopravní infrastruktury zdržují a prodražují. Dochází k tomu, že odborná a technická činnost investorů, projektantů a zhotovitelů je nahrazena papírováním a hlavními osobami ve výstavbě se stávají právníci a advokátní kanceláře.

Jak k řešení těchto problémů přispívá Vaše organizace?

SUDOP PRAHA a. s. jako projektová organizace musí v současných náročných podmínkách udělat vše proto, aby dopravní stavby byly včas připraveny. Na problémy, se kterými se příprava a realizace dopravních staveb potýká, neustále upozorňujeme. Pořádáme odborné konference, vedeme diskuze na různých seminářích a workshopech, vydáváme firemní čtvrtletník. Naším velkým přínosem je právě dokončovaná dopravní sektorová strategie pro roky 2014 - 2020. Věříme, že jejím schválením získá ministerstvo dopravy ČR materiál, podle kterého se bude dopravní infrastruktura do roku 2020 rozvíjet a financovat.

Můžete jmenovat některé z Vámi navržených projektů z posledního období, které významnou měrou přispěly ke zlepšení dopravy v ČR?

V oblasti přípravy velkých železničních projektů, které jsou ve fázi realizace, je to bezesporu modernizace tranzitních železničních koridorů ČR. Koncepce tohoto programu vznikla v polovině 90. let a naše společnost se na těchto projektech výrazně podílí. V současné době stále nejsou všechny stavby dostavěny, přesto je přínos modernizovaných úseků velmi zřetelný ve zkrácení jízdních dob, ve zvýšení spolehlivosti a propustnosti tratí. Jednoznačně naší největší chloubou je příprava a podíl na realizaci stavby Nového spojení v Praze, což je propojení hlavního nádraží s dalšími čtyřmi pražskými nádražími. Stavba, která se nachází v centru hlavního města, byla náročná velkým množstvím inženýrských objektů včetně dvou nových tunelů pod vrchem Vítkov. Ze silničních a dálničních projektů bych rád zmínil silniční okruh kolem Prahy, stavbu 514 Lahovice – Slivenec. SUDOP PRAHA a. s. se podílí na přípravě dopravních staveb i v zahraničí. Například ve Varšavě jsme vyprojektovali novostavbu podzemního železničního spojení mezinárodního letiště Frederika Chopina s centrem města. Za zmínku stojí fakt, že od zahájení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí do kolaudace v červnu roku 2012 uběhlo pouhých 6,5 roku.

Jak si představujete moderní budoucí dopravní infrastrukturu ČR? Co nám z Vašeho pohledu nejvíce chybí ve srovnání s vyspělým světem?

Budoucí moderní infrastrukturu si představuji jako komplexní multimodální dopravní celek, ve kterém se jednotlivé druhy dopravy budou doplňovat a spolupracovat. V příměstské a městské hromadné dopravě to znamená vybudování přestupních terminálů, ve kterých budou umožňovány přestupní vazby všech typů hromadné a individuální dopravy. Terminály budou vybaveny odstavnými plochami pro parkování, dobíjecími stanicemi pro elektromobily, půjčovnami vozů a jízdních kol, pohodlnými čekacími a komerčními prostory. V dálkové dopravě bude kladen stále větší důraz na rychlost a spolehlivost, kterou lze zajistit pouze výstavbou dálniční sítě a vysokorychlostních tratí s napojením na přeshraniční síť evropského významu. Další vývoj bude zcela jistě vyžadovat moderní dopravní technologie – telekomunikační, řídicí a zabezpečovací a jejich kompatibilitu se zahraničními systémy.

Co pro naplnění těchto cílů a ­vizí může udělat současný SUDOP PRAHA a. s.? Je připraven?

SUDOP PRAHA a. s. se po 60 letech své existence nachází ve výborné kondici. Díky soustavnému předávání zkušeností starší generace projektantů na mladou generaci a koncepčním investicím do nových projektových technologií disponuje naše společnost sehraným projektovým týmem vybaveným špičkovými projektovými nástroji. Díky našim zahraničním zkušenostem jsme si ověřili, že jsme schopni konkurovat i věhlasným evropským konzultačním a projektovým společnostem. Naplňování nových vizí je naší prací i cílem a věříme, že sudopské stopy budou kladně hodnoceny i řadou příštích generací.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

SUDOP PRAHA, a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: 267 094 111, 267 094 305, fax: 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz