Vážený pane řediteli, můžete našim čtenářům sdělit, na kolik úseků bude dálnice D1 rozdělena v průběhu její modernizace?

Pro potřeby modernizace je dálnice D1 rozdělena na 21 úseků, z nichž 20 je mezikřižovatkových a 21. je most Šmejkalka.

Kolik zhotovitelů se bude podílet na rekonstrukci a jaký je její časový plán?

Na každý úsek bude vypsáno samostatné výběrové řízení, z čehož samozřejmě vyplývá, že na modernizaci D1 se bude podílet hned několik zhotovitelů. Délka modernizace jednotlivých úseků je cca 12 měsíců, ke kterým je nutné připočíst zimní technologickou přestávku v délce trvání 3 až 4 měsíce, kdy však nebudou na dálnici D1 v souvislosti s modernizací žádná dopravní omezení.

Jaké uzavírky a omezení řidiče čekají?

Maximální snahou ŘSD je vést veškerý dálniční provoz po dálnici D1 bez nutnosti objížděk, a to i v případě nehody či dopravní zácpy. Vedení dopravy bude po většinu doby modernizace D1 v režimu 2+2 jízdní pruhy každým směrem. Nastanou ale i situace, kdy bude nezbytné vést dopravu v režimu 2+1, případně 1+1. Řidiči budou samozřejmě o předpokládaných omezeních vždy předem informováni. Informace budou dostupné na internetových stránkách www.novad1.cz, zřízen je i facebookový profil „Nová D1“. Aktuální informace k uzavírkám pak jsou k dispozici na www.dopravniinfo.cz, kde si také řidiči mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu aplikaci zobrazující dopravní informace z českých dálnic.

Pro kamionovou dopravu bude platit přísný zákaz sjíždění na exitu před samotnou uzavírkou. Důvodem je snaha ochránit okolní obce před nadměrným dopravním zatížením. Dodržování tohoto omezení bude kontrolovat Policie ČR.

Kolik mostů se na této trase bude souběžně rekonstruovat a jaká z toho vyplývají omezení pro řidiče?

Na prvních čtyřech modernizovaných úsecích nás čeká úplná přestavba celkem osmi dálničních nadjezdů, jeden pak bude bez náhrady stržen. Snášení mostních konstrukcí patří bezpochyby mezi nejnáročnější kroky modernizace, neboť v takovýchto případech bude muset být dálnice někdy i zcela uzavřena. Půjde však jen o desítky minut a tyto akce budou samozřejmě prováděny v nočních hodinách, kdy je minimální intenzita dopravy.

Je známo, že tři jízdní pruhy v každém směru řidiči nemohou čekat, ale o kolik se rozšíří odstavné pruhy, aby byla dálnice D1 bezpečná?

Dojde k rozšíření zpevněné krajnice dálnice na každé straně o 0,75 m a tím se zvýší bezpečnost v případě odstavení vozidla či pohybu vozidel a pracovníků údržby. Toto řešení umožní v případě uzavírky jednoho jízdního pásu vedení provozu v režimu 2+2 pomocné jízdní pruhy na jednom jízdním pásu.

Jakým způsobem budete kontrolovat kvalitu jakosti jednotlivých úseků a kdo bude za tento úkol odpovědný?

Kontrola kvality modernizace D1 bude několikastupňová. Jednak bude ŘSD na jednotlivých stavbách zastoupeno vlastními pracovníky, kteří budou dohlížet na průběh modernizace a koordinovat veškeré práce. Kvalitu prováděných oprav bude dále kontrolovat externě nasmlouvaný technický dozor. Supervizi v podobě nepravidelných kontrol má na starosti Úsek kontroly kvality staveb ŘSD.  

Kdy se předpokládá termín zahájení a následně ukončení stavby jako takové a z jakých zdrojů bude modernizace financována?

Modernizace prvních dvou úseků dálnice D1, tj. úsek 14 Větrný Jeníkov – Jihlava a 21 Lhotka – Velká Bíteš, započne 9. května. V letošním roce se rozběhnou práce také na úseku 5 Šternov – Psáře a 9 Loket – Hořice.

Celkovou dobu modernizace dálnice D1 je těžké určit. Záleží na mnoha okolnostech, jako je např. získávání dalších stavebních povoleni, dostatek finančních prostředků či průběh jednotlivých výběrových řízení, kdy mohou neúspěšní uchazeči podávat námitky na výsledek řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což ve svém důsledku proces modernizace daného úseku pozdrží.

V současné době je financování zajišťováno z národních zdrojů. Modernizace D1 je však v seznamu náhradních projektů OPD.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil