V souvislosti s trvalým růstem ceny elektrické energie jsou tématem mnoha diskuzí v domácnostech možná opatření vedoucí k úspoře el. energie. Stále častěji se v tisku objevují rady pro energeticky hospodárnou domácnost. Některá opatření lze aplikovat bez jakýchkoli nákladů (např. nenechávat např. el. spotřebiče v pohotovostním režimu), některé jsou spojeny s vysokými náklady (např. zateplení budovy). Jednou z dalších možností je snížit energetickou spotřebu oběhových čerpadel používaných v otopných soustavách. Mezinárodní organizace Europump uvádí, že při použití energeticky úsporných oběhových čerpadel by průměrná evropská domácnost mohla snížit svou celkovou energetickou spotřebu až o 10 %.

Preference oběhových čerpadel energetické třídy A
Největší výrobce oběhových čerpadel na světě, společnost Grundfos, používá u svých oběhových čerpadel tzv. energetické štítky, které stejně jako je tomu u ledniček a dalších domácích spotřebičů používají energetické třídy "A" až "G", aby bylo možno odlišit energeticky úsporná čerpadla od méně úsporných. Do třídy "A" jsou řazena energeticky nejúspornější čerpadla, která spoří min. 60 % elektrické energie ve srovnání s průměrnými oběhovými čerpadly třídy "D".
Mohlo by se zdát, že jde o banální věc. Určitě však rychle změníte názor poté, co si na stránkách firmy Grundfos (www.grundfos.cz, www.poweredby.grundfos.com nebo www.energyproject.com) vypočítáte možné energetické úspory. Např. v rodinném domě o velikosti 120 m2činí při použití čerpadla třídy "A" roční úspory 468 kWh ve srovnání s průměrným čerpadlem třídy "D", což znamená, že při ceně 4,00 Kč/kWh zaplatíte v průběhu 10 let za el. energii u průměrného čerpadla o 18.720,- Kč více než například za otáčkově regulované čerpadlo Grundfos ALPHA2 energetické třídy A.

V moderních otopných soustavách se mění požadavky na výkon čerpadla v čase
Požadavky na vytápění místností během roku i během dne značně kolísají - např. začne-li do oken svítit slunce, snižuje se potřeba dodávky tepla do místnosti pomocí radiátorů a termostatické ventily na radiátorech na to reagují tak, že se přivřou a tím sníží průtok vody. Běžné čerpadlo ale tyto změny v otopné soustavě nebere v úvahu a je provozováno zcela zbytečně stále při stejných otáčkách (navíc většinou nastavených pro jistotu na maximální hodnotu), i když by stačily pro zajištění cirkulace vody při tomto sníženém průtoku otáčky nižší. Je to podobně nesmyslné, jako kdybychom rychlost auta regulovali brzdou při současně naplno sešlápnutém plynovém pedálu. Důsledkem toho pak bude zbytečně vysoká spotřeba el. energie.

Ukazuje se že pouze po cca 5 % celé topné sezóny je nutno provozovat čerpadlo na max. otáčky (velmi nízké venkovní teploty) a naopak asi po jednu třetinu otopné sezóny by stačilo provozovat čerpadlo na otáčky poloviční! To znamená, že pokud bude použito čerpadlo, které bude umět přizpůsobovat své otáčky těmto změnám, tj. bude provozováno na max. otáčky pouze tehdy, pokud to bude soustava vyžadovat např. v období velkých mrazů, musíme ušetřit velké množství el. energie. A to právě umí pouze otáčkově regulované čerpadlo (např. Grundfos ALPHA2). Je to stejné, jako když řídíme rychlost auta používáním plynového pedálu a ne pomocí brzdy při plně sešlápnutém plynovém pedálu.
Platí, ze otáčkově regulovaná čerpadla spotřebují cca 50 % el. energie ve srovnání se standardním otáčkově neregulovaným čerpadlem. To ale není všechno.

Unikátní regulační funkce AUTOADAPT přináší další úspory el. energie
Nejlepší otáčkově regulovaná čerpadla patří do již zmiňované nejvyšší energetické třídy "A", čímž je garantována minimální úspora 60 % ve srovnání se standardními otáčkově neregulovanými čerpadly průměrné energetické třídy D. A otáčkově regulovaná čerpadla, která mají moderní úsporné motory (s využitím technologie trvalých magnetů), frekvenční měniče a moderní regulační funkce, jsou schopna ušetřit až mezních hodnot 80 %. A firma Grundfos má ve svých čerpadlech ALPHA2 unikátní funkci AUTOADAPT, která právě zmíněné 80% úspory umožňuje dosáhnout!
Tato regulační funkce AUTO­ADAPT, patentovaná firmou Grundfos (a tedy žádný výrobce tuto funkci ve svých čerpadlech nepoužívá), je zcela ojedinělou funkcí, která byla vyvinuta, aby znamenala pro majitele, uživatele i instalatéry následující výhody a přednosti:

- Automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy, nastavuje optimální provoz čerpadla tak, aby byl zajištěn patřičný výkon čerpadla pro zajištění vytápění daného objektu a současně aby byly nastaveny co nejnižší otáčky, a tím aby docházelo k maximálnímu šetření el. energie.

- Čerpadlo při použití inteligentní funkce AUTOADAPT sleduje, co s děje v dané otopné soustavě (čerpadlo si "osahává" soustavu) a podle toho si samo zvolí optimální způsob provozu podle přímky umístěné v zeleně vyznačené provozní oblasti čerpadla (viz obr.). Pokud se počasí příliš nemění, zůstává poloha této přímky po dobu několika dní nebo i týdnů beze změny. Během jednoho dne se potom provoz čerpadla řídí touto automaticky nastavenou optimální regulační přímkou (na obr. je vyznačena modře) - při snižujícím se průtoku (vynesen na vodorovné ose), tj. když se termostatické hlavice radiátorů přivírají, se tlak a tedy i otáčky a el. příkon snižuje a naopak. Právě při snižování otáček dochází k velké úspoře el. energie (sníží-li se otáčky na polovinu, el. příkon se sníží na jednu osminu)!

- Na rozdíl od jiných regulovaných čerpadel, kdy se musí na čerpadle daný regulovaný provoz nastavovat, tato opravdu inteligentní funkce se stará o celý provoz čerpadla zcela automaticky. Tím je eliminován lidský faktor, který ve většině případů vede k nastavení čerpadla na zbytečně velký výkon a tedy i velkou spotřebu el. energie (každý člověk má tendenci nastavit pro jistotu vyšší výkon čerpadla pro pokrytí nepředvídaného požadavku).

- Funkce AUTOADAPT je nastavena z výrobního závodu, není potřeba již nic dělat! Snadno čitelný LED displej navíc zobrazuje v každém časovém okamžiku aktuální elektrický příkon ve wattech, takže uživatel si může přímo zkontrolovat, že je možno čerpadlo ALPHA2 provozovat i při hodnotě 5 wattů, což je např. el. příkon stolního počítače v režimu stand-by (zdánlivě vypnuté zařízení).

- Praxe ukázala, že funkce AUTOADAPT je použitelná cca v 80 % všech typů otopných soustav, tj. u 80 % všech instalací není třeba provádět ruční dolaďování nastavených parametrů čerpadla. Doporučuje se touto regulační funkcí začít a pouze v případě, že se tato funkce pro danou soustavu nehodí, nastavit čerpadlo na jiné běžně používané způsoby regulace (na proporcionální tlak nebo konstantní tlak). V tomto případě ale už musí obsluha vědět, na jaký tlak má čerpadlo nastavit.

- Funkce AUTOADAPT přináší větší energetické úspory než běžně používaná regulace (na proporcionální tlak nebo konstantní tlak), protože sklon regulačních přímek je u funkce AUTOADAPT větší, tj. dochází k razantnějšímu poklesu otáček.

Stručně řečeno, při použití unikání inteligentní patentované funkce AUTOADAPT není potřeba na čerpadle nic nastavovat, čerpadlo si samo zvolí takový způsob provozu, který je optimální z hlediska požadavků dané otopné soustavy pro zajištění patřičné tepelné pohody v domě a současně který nejvíce šetří el. energii. Tím jednak snižuje finanční náklady pro vlastníka čerpadla a současně přispívá ke snížení emisí CO2.

Nestojí Vám za to, podívat se, zda máte opravdu špičkové čerpadlo energetické třídy A s funkcí AUTOADAPT? Nemá Vaše čerpadlo pro rodinný dům na štítku uvedený příkon např. 70 W? Posuďte sami: čerpadlo ALPHA2 25-40 (pro běžný rodinný dům) má příkon pouze 5 až 22 wattů!