Pokud se debata v odborných kruzích dotkne tématu čerpání či čerpací techniky, pak je téměř stoprocentně jisté, že zmíněny budou i výrobky firmy Grundfos.
Ta je již řadu let světovým lídrem v oblasti výroby oběhových čerpadel a dalších zařízení souvisejících s čerpáním vody i dalších médií.
Své zastoupení má společnost také v České republice. To sídlí v Olomouci, kde jsme před několika dny navštívili obchodního ředitele společnosti pro oblast Industry, pana Ing. Ivo Šimka. V našem rozhovoru jsme se dotkli mnoha aktuálních témat i novinek, které společnost Grundfos v letošním roce uvedla na trh.

Jaká je šíře čerpací techniky, kterou v současné době nabízí společnost Grundfos?

Firma Grundfos vyrábí čerpadla pro široké spektrum zákaznických aplikací. Jejich rozsah je takový, že pro lepší orientaci a přehlednost byly u nás vytvořeny tři produktové a obchodní segmenty. Prvním z nich je oblast TZB. Ta se zabývá prodejem čerpadel a čerpací techniky v distribuční síti. Jedná se o oběhová čerpadla na topení, čerpadla pro dům a zahradu, podporu zavlažovacích systémů, ale také čerpadla pro čerpání vody ze zatopených sklepů, například po přívalových deštích. Uplatnění této skupiny výrobků najdeme i ve velkých obchodních centrech, hotelech, nemocnicích, teplárenských soustavách a samozřejmě do této oblasti patří veškeré topné soustavy. Nejznámějšími produkty z tohoto segmentu jsou oběhová čerpadla pro podporu topných systémů, domácí vodárny Hydrojet , zahradní čerpadla JP, odvodňovací čerpadla Unilift, čerpadla do vrtů SQ a také Sololifty, což je čerpací technika připojitelná za toaletu, která umožňuje přečerpání odpadních vod do výše položených kanalizačních sběračů.

Druhým segmentem je oblast Průmyslu, kde se firma zaměřila na průmyslové zákazníky se specializací na potravinářský průmysl, automobilový průmysl, energetiku, chladírenské technologie, dávkování a desinfekce. Vlajkovou lodí je v tomto segmentu vysoce účinné článkové odstředivé čerpadlo CR, které společnost Grundfos vyvinula jako první na světě. Jde o čerpadlo, kterým je možné čerpat vodu čistou i napájecí, ale i kondenzát, přičemž čerpadlo je in-line konstrukce. To umožňuje jeho bezproblémové zabudování, protože zabírá velmi malou zástavnou plochu. Pro potravinářství Grundfos disponuje speciální řadou čerpadel Hilge s hygienickými atesty pro provoz v potravinářských a farmaceutických procesech. Dalším významným produktem pro tuto sféru jsou dávkovací čerpadla Smart ­Digital. Tato řada byla celosvětově na trh uvedena v roce 2011 a na veletrhu ­WATENVI v Brně 2011 byl reprezentant této řady oceněn Zlatou medailí.

Třetím segmentem je vodní hospodářství. Zde disponujeme čerpadly pro čerpání čisté vody, čerpací technikou pro úpravárenství a také čerpadly pro čerpání odpadních nebo splaškových vod s jejich následným využitím při čištění těchto vod. Velmi často využívaným produktem v tomto segmentu pro čistou vodu je čerpadlo SP a pro dopravu a zpracování odpadní vody jsou to čerpadla SE a SEG.

Jaký typ čerpadel z tohoto sortimentu je využíván pro oblast průmyslu a energetiky?

Jedná se skutečně o velmi široký sortiment čerpadel. Důvodem toho je, že každý výrobní podnik má nějaké provozní a výrobní budovy s různými typy provozů. Ve všech těchto provozech je nutné zajistit jak vytápění, tak i chlazení, mnohdy i přívod vody, její úpravu, dále cirkulaci médií v technologických procesech a následně je nutné likvidovat i vzniklou odpadní vodu.
Pro zákazníky proto zajišťujeme komplexní službu, která spočívá v návrhu veškerých čerpadel pro zajištění činnosti všech těchto technologií uzlů.

V čem jsou vaše čerpadla výjimečná a co jejich nasazení přináší zákazníkům?

Společnost Grundfos je vedoucí světovou společností v oblasti výroby čerpadel. Klade mimořádný důraz na inovace a zavádění nejpokrokovějších technologií. Již před mnoha lety se firma zavázala k tomu, že každoročně cca 5 % z obratu investuje do výzkumu a vývoje nových nejpokrokovějších technologií. To se samozřejmě promítá i do výrobků Grundfos. Například v letošním roce společnost uvedla na trh dvě zcela nová čerpadla Alpha 2 a Magna 3. Veškeré inovace vedou k výrazným energetickým úsporám a také k úspoře provozních nákladů spojených s činností čerpadel. Unikátní funkcí čerpadel Grundfos je funkce Autoadapt, která dokáže sledovat provozní stavy a optimalizovat pracovní režim čerpadla podle doby provozního zatížení. Laicky řečeno, čerpadlo neběží zbůhdarma trvale, ale jen například v době ranní špičky domácnosti, kdy jsou zvýšené nároky na čerpání teplé vody. To vede ke značným energetickým a tím i finančním úsporám. Tuto funkci Grundfos zavedl poprvé u oběhových čerpadel a dnes již je k dispozici i u kalových čerpadel.

Kde všude byla vaše průmyslová čerpadla v posledním období aplikována?

Zúčastnili jsme se mnoha dodávek při rekonstrukcích elektráren pro společnost ČEZ. Pro výstavbu nového bloku v Ledvicích jsme například dodali čerpadla na reversní osmózu, pro výstavbu nového paroplynového zdroje 880 MWE v Počeradech to byla také čerpadla pro reversní osmózu + balíček čerpadel pro vodní hospodářství, pro elektrárnu Prunéřov jsme dodali čerpadla pro úpravnu vody. Silnou průmyslovou oblastí v ČR a SR je automobilový průmysl. I v tomto odvětví se s úspěchem prosazujeme. Dodali jsme kupříkladu čerpadla na chlazení, topení a ČOV v PSA TT v Trnavě, také pro Volkswagen Bratislava a naše výrobky nechyběly ani při výstavbě továrny na výrobu automobilů Hyundai v Nošovicích. V chemickém průmyslu se uplatnila naše čerpadla s magnetickou spojkou na dopravu kyseliny dusičné v Duslu Šaľa, dále jsme dodali naši čerpací techniku také známému výrobci potravin – společnosti Nestlé. Nemohu nezmínit ani fakt, že naše čerpadla znají prakticky všechny české pivovary. Mohu však pokračovat dále. Pro přerovskou chemičku Precheza jsme navrhli čerpadla SP do vrtů pro vytvoření hydraulické hráze a tím pádem ochranu spodních vod. Pro známého výrobce pneumatik Barum Continental jsme dodali celou řadu čerpadel pro nejrůznější aplikace. Pomyslnou „třešničkou“ na dortu však bylo, že ač je Česká republika vnitrozemský stát, dodali jsme nerezová NB čerpadla pro kryogenní chlazení na superrychlé trajekty mezi Argentinou a Paraguayí nebo kompletní dezinfekční a neutralizační stanici pro elektrárnu ve Venezuele.

Jak se na trhu uplatňují vaše čerpadla Smart Digital, která byla v loňském roce oceněna Zlatou medailí veletrhu WATENVI?

Uplatňují a dobře. Příkladem může být jejich instalace v papírnách Harmanec, kde plní důležitou úlohu při optimalizaci dávkování důležitých provozních chemikálií.

Jaké novinky připravila vaše společnost pro své zákazníky v letošním roce?

Především jsou to dvě zbrusu nová oběhová čerpadla Alpha 2 a Magna 3. Obě tato čerpadla disponují funkcí Autoadapt a svým Indexem energetické účinnosti vysoce překračují požadavky evropských norem na úspornost provozu těchto zařízení. Čerpadlo Magna 3 je navíc vůbec prvním čerpadlem na světě, které lze na dálku řídit s pomocí chytrých telefonů. S jejich pomocí lze sledovat všechny relevantní údaje o stavu čerpání, seskupit čerpadla pro dosažení zvýšené řiditelnosti, zkontrolovat všechny datové kanály čerpadla včetně provozního bodu, spotřeby energie, rychlosti čerpání, teploty a s pomocí dotykového displeje je snadno měnit. Další výraznou novinkou je inovace přečerpávací stanice Sololift plus na Sololift 2. Toto zařízení je určeno pro odvádění odpadní vody zejména z domácností v těch případech, kdy místo vzniku odpadních vod je položeno níže, než je úroveň venkovní kanalizace, To znamená, že v těchto případech není možné využít přirozený samospád. Nová řada Sololift 2 se odlišuje od předchozí zejména tím, že v případě servisního zásahu, například při zablokování čerpadla spláchnutím nevhodného předmětu, se oprava nyní provádí bez nutnosti demontáže celé stanice, což velmi urychluje průběh opravy. Servisní práce jsou navíc prováděny mnohem čistším způsobem. Důležité součásti zařízení jsou totiž umístěny mimo špinavý prostor, což umožňuje snadné vyjmutí nežádoucích nečistot a provést opravu v třetinovém pracovním čase. Další novinkou je nová řada kalových čerpadel S tube. Zde byla zcela inovována hydraulika oběžného kola, která minimalizuje možnost ucpání, má v sobě odolnost proti blokaci a vyšší hydraulickou účinnost. Grundfos již také řadu let vyrábí motory se zabudovaným měničem kmitočtu. Jde o řadu MGE. Nyní přichází s inovovanou řadou motorů s obchodním názvem Saver, které zvláště u konečných zákazníků přinesou větší komfort z hlediska ovládání a komunikace s jinými systémy.

Jaké další služby nabízíte vašim zákazníkům?

Rád bych zvýraznil naši službu Pump audit. Jedná se o službu zákazníkům, kdy nabízíme kontrolu činnosti stávajících čerpadel s ohledem na jejich energetickou náročnost. Měřením jsme schopni zjistit aktuální energetickou nákladovost činnosti čerpadla a na základě tohoto měření navrhneme zákazníkovi instalaci nového pokrokového čerpadla a to včetně srovnání provozních nákladů stávajícího zařízení s novým čerpadlem. Většinou naše výpočty prokazují, že instalací nového zařízení je dosaženo takových provozních úspor, které v řádu několika měsíců zaplatí náklady na pořízení nového čerpadla. Vzhledem k tomu, že minimální provozní doba čerpadla je deset let, pak úspory provozních nákladů v letech jsou markantní zejména tehdy, je-li zastaralých čerpadel více. Ještě bych rád zmínil další naši službu. Tou je nabídka servisní smlouvy na údržbu čerpadel. Pravidelnou kontrolou provozního stavu a podmínek, ve kterých čerpadlo pracuje, jsme schopni zajistit stoprocentní funkci čerpadel a předejít mnohdy jejich destrukci. To samozřejmě zákazníkům šetří značné finanční prostředky.

Kde tkví dle vašeho názoru další možnosti rozvoje čerpací techniky?

Další rozvoj čerpací techniky bych shrnul třemi slovy. Monitoring, optimalizace, komunikace. Optimalizace je, že nabídneme nejvhodnější čerpadlo s motorem se zabudovaným frekvenčním měničem a toto čerpadlo se pak bude přizpůsobovat požadavkům daného výrobního procesu. Tím narážím na optimální využití čerpadla tak, aby nedocházelo k energetickým ztrátám. Monitoring – zde se domnívám, že důmyslné řídící jednotky čerpadel budou elektronicky monitorovat stav rozhodujících elementů čerpadla, jako jsou například stav ložisek, stav ucpávky, chod na sucho apod. Tento monitoring by měl vyústit ve včasnou adekvátní reakci ve formě například preventivního servisního zásahu. Výměnou poškozené části čerpadla tak bude možné předejít mnohem větším škodám či úplnému znehodnocení čerpadla. A za poslední komunikace – z tohoto monitoringu by mohly být informace předávány dále do nějakého velína, kde by měl šéf údržby přehled, kde nastává nějaký problém nebo naopak, že všechno běží v pořádku a optimálním režimu. Tudíž jsem přesvědčen o tom, že pokrok vede cestou další elektronizace čerpadel, snižováním jejich energetické náročnosti a předcházení závažným a nákladně odstranitelným poruchám.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111, fax: 585 716 299
e-mail: GCZ@grundfos.com, www.grundfos.cz