Pro zajištění skladování chlévské mrvy ze stávajících stájí společnosti ZEA Světice bylo navrženo železobetonové montované hnojiště pro uskladnění 1244 m3 chlévské mrvy. Cílem výstavby je skladování chlévské mrvy na zpevněném kapacitním hnojišti zajištěném proti průsaku, odvodněném do nepropustné jímky s kontrolním systémem. Hnojiště je opatřeno izolací proti průsaku kontaminovaných vod do podloží, které jsou zachycovány v nové montované železobetonové jímce o kapacitě 150 m3. Uvedená kapacita zajišťuje skladování kontaminovaných vod pro minimální dobu 6 měsíců. Celou stavbu, tedy dodávku 160 m3 jímky Dywidag (užitný objem 150 m3), silničních panelů, betonových patek, opěr, stěn, betonových žlabů s obrubníky, dvou vrstev izolace i kontrolního systému hnojiště, provedla ve dvou etapách realizační firma Miroslav Šmíd kompletně na klíč.

Stavebně-technické řešení jímky a hnojiště

V souvislosti s uložením jímky byl nejprve proveden štěrkopískový hutněný podsyp tl. 150 mm. Touto vrstvou byla stavba připravena pro uložení montované oválné jímky od firmy Dywidag, která zaručuje celistvost a nepropustnost dna a je vybavena kontrolním systémem.
Železobetonová montovaná jímka GB 160 má rozměry š. 500 cm, d. 1290 cm a v. 300 cm (celková stavební výška je 335 cm). Hmotnost prefabrikátů činí 129 t. Montáž jímky byla provedena pracovníky dodavatelské firmy během jednoho dne (na montáž byl použit větší jeřáb Liebherr 1090).
Hnojiště je provedeno z montovaných železobetonových prefabrikátů tvaru A. Plocha hnojiště je provedena ze silničních panelů tl. 150 mm. Svislé boky hnojiště jsou tvořeny montovanými železobetonovými prefabrikáty ve tvaru A se stěnovými panely, které jsou osazeny na podkladovém polštáři ze štěrkopísku. Svislé stěny jsou dilatovány ve spojích prefabrikátů. Povrch svislých stěn byl v konečné fázi natřený ochranným izolačním lakem. Součástí dna hnojiště je manipulační plocha. Kolem hnojiště a v úžlabí mezi hnojištěm a manipulační plochou je povrchový odtokový kanálek odvádějící kontaminovanou vodu z obou ploch. Zachycená voda je dále zachytávána do nové jímky. V souvrství dna hnojiště je vložena dvojitá hydroizolační vrstva z folie PVC 803, která je vytažena po obvodu k vnějším obrubníkům až nad úroveň terénu. Izolace je položena v pěti vrstvách (střídavě geo­textilie x izolace) na hutněném podkladu a je z obou stran chráněna geotextilií. Na izolaci byl proveden štěrkopískový hutněný násyp do spádu podlahy, na který byly poté položeny panely. Podlaha hnojiště je vyspárována v minimálním spádu 1,5 % směrem k odtokovému žlábku s odtokem do jímky.
Nespornou výhodou pro investora byla skutečnost, že se místo stavby (Doubek) nachází v blízkosti sídla prováděcí firmy (Svojetice), což mělo pozitivní vliv na celkovou ekonomiku stavby. Nevznikly další vícenáklady spojené s přepravou strojů, ubytováním zaměstnanců atp. Pracovníci firmy Miroslav Šmíd také byli připraveni okamžitě reagovat a řešit komplikace, které se nevyhnou žádné stavbě. Na výstavbu hnojiště byla nasazena těžká technika firmy, tj. jeřáby Liebherr 55 t a 35 t, 2 x CAT M313C, Volvo podvalníky, sklápěčky Tatra 815, 2 x rypadlo-nakladač JCB 4CX, pásové minirypadlo CAT 304 CR, nakladač CAT 914G.

Celou akci stavebně a dozorově zajišťoval majitel firmy, pan Miroslav Šmíd.

Miroslav Šmíd - stavební a přepravní firma
Choceradská 6, 251 62 Svojetice
tel.: 323 610 000, fax: 323 610 001
e-mail: kontakt@miroslavsmid.cz , www.miroslavsmid.cz