Realizace haly byla svěřena stavební společnosti Miroslav Šmíd, která má s výstavbou prefabrikovaných a monolitických staveb letité zkušenosti a v rámci regionu je jednou z největších firem, která pomocí vlastní techniky může provádět akce podobného charakteru od A do Z.

Společnost Miroslav Šmíd na této stavbě zajišťovala veškeré zemní a přípravné práce, tzn. skrývku i výkopy pro základy patek. Dále se podílela na kompletní montáži haly - montáž sloupů, fasádních stěn i střešních nosníků. "Díky dlouholeté spolupráci s firmou Dywidag máme se zajišťováním veškerých montážních prací výrobků této společnosti bohaté zkušenosti. Stálý a kvalitně vyškolený tým našich zaměstnanců je připraven splnit požadavky investora při montáži panelů stropních konstrukcí, montovaných hal, ale i např. betonových jímek a retenčních nádrží," doplňuje majitel firmy, pan Miroslav Šmíd. V neposlední řadě firma prováděla konečné terénní úpravy v okolí firmy Werco. Veškeré stavební práce byly vykonány výhradně za použití techniky ve vlastnictví firmy. Pro smontování haly byl použit jeřáb Liebherr 35 t, terénní úpravy byly provedeny pomocí zemních strojů JCB 4CX, CAT M313C - kolový bagr a CAT 304 - malý pásový bagr. Pro návozy materiálu (štěrk atp.) a převozy zeminy byl použit sklápěč Tatra 815, materiál ze společnosti Dywidag byl převezen podvalníkem Volvo.

Založení objektu
Cela přístavba areálu je založena na plošných základech. Je zde použito dvojího typu základových patek. U stávajícího objektu firmy Werco jsou použity monolitické základové patky z betonu třídy C30/37-XC2. Ostatní prefabrikované základové patky dodané firmou Dywidag jsou z betonu třídy C35/45. Jak na monolitické tak prefabrikované základové patky je použita ocelová výztuž 10 505.0.

Prefabrikovaná konstrukce
Nosná prefabrikovaná konstrukce je navržena jako jednopodlažní železobetonový montovaný skelet. Objekt sousedí jednou stranou se stávající budovou firmy Werco, na kterou je bezprostředně napojen. Modulová vzdálenost nosných sloupů od stávajícího objektu je 400 mm. Celkový modulový rozměr haly je 34,10 x 35,93 m. Konstrukce je tvořena systémem příčných rámů v modulových osách 17,6 m, které jsou doplněny štítovými sloupy. Hlavní střešní betonové nosníky o průřezu 400 x 600 mm jsou kotveny pomocí trnů. Ty slouží především pro dřevěnou střešní konstrukci, která je realizována ze sbíjených dřevěných vazníků v rastru 1,2 m. Střešní nosníky jsou ukládány za použití pryžových ložisek na zhlaví sloupů.

Základové prahy
Po třech stranách objektu jsou použity základové nosníky 180 x 700 mm, které jsou osazeny na horní hrany patek (monolitických i prefabrikovaných). Nosníky jsou spojeny sváry přes ocelové destičky, které jsou součástí prefabrikátů.

Fasádní stěny
Ze všech třech stran objektu jsou použity nezateplené fasádní stěny šířky 180 mm, a to na celou výšku objektu. Osazení je provedeno na horní hranu základových prefabrikovaných prahů a propojeno se základovým prahem pomocí svárového přípoje. Osazovaní stěn na sebe je provedeno pomocí vyčnívajících trnů a pouzder na spodní hraně stěn. Spáry mezi stěnami o rozteči 20 mm jsou vyplněny speciální spárovací směsí.

Sloupy
Jsou použity sloupy 400 x 400 mm a 400 x 600 mm (na sloupy ve štítových stěnách). Sloupy jsou uloženy do kalichů v hlavicích základových patek na distance a zality betonem C25/30.

Výroba a montáž
Celková doba výroby a montáže této prefabrikované haly trvala necelé 2,5 měsíce!

Rodinná firma Miroslav Šmíd byla založena v roce 1991. Od té doby prošla vývojem, který se podobá mnoha českým firmám. Od počátečního, téměř nulového kapitálu a vlastnictví polorozpadlého statku si postupem času dokázala vypracovat pozici v rámci regionu Středočeského kraje. Zejména zaměřením na zemní práce, pokládku stropních předpjatých panelů, realizaci betonových jímek, práce jeřábem a vlastní autodopravu se snaží vycházet vstříc všem investorům. V průběhu 17 let existence firmy byly realizovány akce ve všech krajích České republiky.

S využitím materiálů
firmy Miroslav Šmíd a Dywidag
Ing. Jiří Zahradnický