V polovině září jsme měli možnost navštívit pana Vlastimila Sosnovce, technického ředitele společnosti 3M Česko, se kterým jsme si povídali o skupině produktů určených pro oblast inženýrských sítí.

Mohl byste krátce představit oblast produktů, kterou máte v 3M na starosti?

Ve 3M Česko mám kromě jiného na starosti nově otevřenou komoditu – Corrosion Protection Products. Jak anglický název napovídá, tato komodita má ve svém produktovém portfoliu materiály na ochranu proti korozi různých povrchů jako např. kovů, podlah, střech, zdí a dalších.
3M materiály k ochraně proti korozi jsou na bázi jedno či vícesložkových epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic s žádným či minimálním obsahem organických rozpouštědel, čímž se výrazně eliminuje poškozování životního prostředí. Tyto pryskyřice se vyznačují vynikající adhezí na podkladový materiál a vysokou chemickou a tepelnou odolností.

Přiblížíte čtenářům technologii vnitřního nástřiku vodovodního potrubí materiálem Scotchkote 169 HB?

Tato technologie spočívá v tom, že vypuštěné potrubí se obnaží a otevře na dvou místech, vzdálených od sebe několik desítek metrů. Vnitřek potrubí se mechanicky zbaví usazenin a vysuší se od zbytku vody. Následuje inspekce potrubí kamerou, aby se zjistil stav potrubí, praskliny, stav přípojek a rozsah koroze.
Pak se tímto úsekem protáhne aplikační hlava, která je hadicemi napojena na technologické zařízení, jež je přistaveno u druhého konce potrubí. Zařízení tlakem pumpuje hadicemi nastřikovaný materiál do aplikační hlavy, která se tlakem materiálu roztočí a rozprašuje jej na vnitřní plochu potrubí. Pak jen záleží na rychlosti navíjení hadic, a tím i hlavy, k technologickému zařízení. Rychlost navíjení určuje tloušťku nástřiku. Na závěr se opět provede inspekce kamerou, aby se zkontrolovalo, zda praskliny a korodovaná místa byly správně ošetřeny a všechny přípojky jsou plně funkční.

Čím se tato technologie liší od dosavadních postupů?

Donedávna se používaly jako ochranný nástřikový materiál různé epoxidové pryskyřice. Jejich výrazným rysem je, že se dají aplikovat pouze v tenkých vrstvách, jež neumožňují zaslepení větších prokorodovaných otvorů a zároveň jsou velmi křehké. Rovněž plné zaschnutí nástřiku trvá mnoho hodin, takže opětné uvedení vodovodního potrubí do provozu trvá velmi dlouho, i když je celá akce pečlivě připravena, jednotlivé práce dobře načasovány a harmonogram dodržován.

Představíte nám materiál Scotchkote 169HB?

Materiál Scotchkote 169HB byl vyvinut v Anglii relativně nedávno. Jedná se o polyuretanovou dvousložkovou pryskyřici (báze a aktivátor) s mísícím poměrem 2,5:1 za určité teploty. Technologie aplikace je naprosto stejná jako u epoxidů.
Zásadní rozdíl je však ve vlastnostech tohoto materiálu. Scotchkote 169HB zasychá velmi rychle, nejpozději do 10 minut po aplikaci je možné provádět inspekci kamerou a po uzavření potrubí jej ihned napustit vodou. Mechanické vlastnosti nástřiku jsou rovněž pozoruhodné. Bylo laboratorně prokázáno, že u potrubí o průměru DIN 300 při jeho příčném porušení po celém obvodu a vzájemném posunutí obou částí o 25 % průměru, tedy o 75 mm, je vnitřní nástřik schopen udržet těsnost tohoto mechanického poškození. V praxi to znamená, že nástřik tímto materiálem plně obnovuje těsnost značně zkorodovaného i poškozeného potrubí. Je samozřejmostí, že Scotchkote 169HB byl zkoušen Státním zdravotním ústavem v Praze na zdravotní nezávadnost ve styku s pitnou vodou.

Pro jaké druhy potrubí je tato metoda vhodná a jaké typy poškození lze s její pomocí odstranit?

Materiál Scotchkote 169HB je prio­ritně navržen na renovaci všech typů potrubí, jež mohou podléhat korozi – jedná se tedy o ocel a litinu. Nelze doporučit jeho aplikaci na plastová potrubí, nejsou k dispozici laboratorní data o adhezi tohoto materiálu na různé typy plastů.

Čím je ovlivněno rozhodování o metodě renovace potrubí a jaké metody existují?

O způsobu opravy potrubí rozhoduje především jeho materiál a stáří potrubí, množství nánosu a usazenin, které negativně ovlivňují kapacitu řadu, velikost úniku vody, složení vody a počet přípojek. Rozhodující je rovněž místo opravy – jinak se bude přistupovat k renovaci potrubí položeného někde mimo zástavbu a jinak k potrubí pod frekventovanou křižovatkou.

Jaké jsou hlavní výhody použití této technologie?

Bezvýkopová technologie a semistrukturální nástřik poskytují velmi výraznou výhodu – minimální nebo žádné negativní ovlivnění dopravy na povrchu. Výrazný je také finanční efekt – oprava semistrukturálním nástřikem vyjde výrazně levněji než vykopání potrubí a jeho výměna za nové. V neposlední řadě hraje svou roli i čas. Lze prokázat, že použitím Scotch­kote 169HB při správném naplánování a dodržování časového harmonogramu lze odstávku vodovodního potrubí, respektive opravovaného úseku, eliminovat pouze na několik hodin.

V jakých zemích se tato metoda využívá a máte již příklady aplikací z ČR?

Nejvíce se používá tato metoda a materiál v Anglii, tam jsou takto ošetřeny již stovky kilometrů vodovodních řádů. Je to proto, že v Anglii se vyrábí jak Scotchkote 169HB (Northallerton), tak vlastní aplikační technologické zařízení SCHUR (Rosendale). Samotné  zařízení stojí několik milionů korun, naštěstí tady v České republice vedení firmy Wombat z Brna pochopilo okamžitě výhodnost této technologie a do zařízení zainvestovali. Díky nim již proběhla vloni úspěšná pilotní aplikace v Brně, kdy se obnovoval úsek potrubí v délce 180 m před jedním nákupním centrem. V nedávné době se obnovoval podobný úsek v Praze v Tróji. Rýsují se již další projekty v České republice. Pokud vím, velmi dobře se ujala tato metoda a materiál v Rusku, Španělsku a ve Francii, ale slyšel jsem i o vzdálených zemích jako je Jižní Korea nebo Japonsko či Austrálie.  

Dalším velmi zajímavým produktem, který 3M nabízí pro oblast inženýrských sítí, je lokátor potrubí, kabelů a markerů s názvem 3MTM ­DynatelTM. Jak tento lokátor pracuje a kde je možné ho použít?

Lokátor (hledačka) DynatelTM je součástí uceleného řešení pro značení a lokalizaci inženýrských sítí. Lokátory jsou mikroprocesorová zařízení, která s využitím moderních metod zpracování signálů rychle a účinně lokalizují poruchy plášťů vodičů, vyhledávají trasy potrubí, měděných i optických kabelů (s kovovým detekčním vodičem) a umožňují přesně měřit hloubku kabelů nebo markerů (značek).

Z jakých komponent se přístroj skládá a jak složité je jeho ovládání?

Lokátor se skládá z přijímače, který nabízí 6 aktivních frekvencí, a 12W vysílače. Ovládání přístroje je velmi intuitivní, i když sama lokalizace kabeláže a potrubí vyžaduje určitou znalost a praxi.

Mluvíte o markerech. Co to je a k čemu slouží?

Elektronický značkovací systém (EMS) je tvořen markery, které jsou zakopané nad důležitými objekty inženýrských sítí během jejich stavby nebo během údržby. EMS markery jsou vlastně pasivní antény bez jakýchkoliv vnitřních zdrojů napájení, které by se vybíjely. Lokalizace zakopaného markeru je velmi snadná. Lokátor vysílá vysokofrekvenční signál do markeru, marker odráží signál zpět k lokátoru a umístění je určeno jak hodnotou na vizuálním měřiči, tak zvukovým tónem.

Které firmy u nás tento systém značení a lokalizace používají?

Největšími našimi zákazníky jsou Telefonica O2 a ČEZ. Těmto dvěma velkým zákazníkům se systém značení inženýrských sítí velmi osvědčil.

Nevšiml jsem si partnerů z oblasti plynárenství. Je tato technologie použitelná i v případě rozvodů plynu?

EMS systém je vhodný pro značení jakýchkoliv sítí. Na rozšíření povědomí o této technologii do plynárenského průmyslu intenzivně pracujeme. Například v zahraničí je využití 3M markerů v oblasti rozvodů plynu zcela běžný. Doufáme, že tomu tak bude i České republice.

Za rozhovor děkuje
Ing. Jiří Zahradnický

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 24, 148 00 Praha 4
tel.: 261 380 111, fax: 261 380 110
e-mail: 3Mcesko@3M.com, www.3M.cz