Vzhledem k blížícímu se termínu, kdy by Česrepublika měla splnit sliby plynoucí z přístupových dohod k EU, zaznamenáváme zvýšenou poptávku po větších komunálních čisrnách odpadních vod. Proto jsme připravili řadu čisren AS-VARIOcomp D. Tato řada je určena prosta a obce od 400 do 5 000 obyvatel. Při návrhu jsme upřednostnili stabilitu čistícího procesu danou vyšší koncentrací aktivovaného kalu, vysokou účinnost čištění, která je založena na inovativním uspořádáním technologie v dosazovací nádrži a minimalizaci provozních nákladů. V rámci subdodávky jsme schopni dodat i další technologie vztahující se k čištění odpadních vod jak komunálních, tak i průmyslových. Vzhledem k našemu zastoupení v 32 zemích světa nabízíme tyto služby nejen v Česrepublice. Podrobněji na www.asio.cz.

Obecný popis, vstupní a výstupní parametry
Navržená technologie kombinuje vzájemně mechanické a biologické procesy při čištění odpadních vod tak, aby celková účinnost čištění byla ve vztahu k energetickým požadavkům co nejoptimálnější. Společnými prvky typořady AS-VARIOcomp D jsou následující technologické celky:
- vstupní čerpací stanice v provedení plast-beton zrychlující stavbu,
- mechanické předčištění,
- nízkozatěžovaná aktivace technologicky řešená s předřazenou denitrifikační zónou a vertikální dosazovací nádrž na jedné základové desce,
- zařízení na odvodnění přebytečného kalu, tzv. spirálový dehydrátor,
- a měření průtoku na odtoku.

Inovativní technologie
V případě extrémních nároků na odtokové parametry lze zpracovat a předložit návrh s čištěním odpadních vod pomocí membránové technologie. Mechanicky předčištěná odpadní voda je biologicky čištěna a posléze pomocí membrán zbavena nerozpuštěných látek, které mají větší velikost než je velikost pórů v membránách. V případě mikrofiltrace hovoříme o řádech mikrometrů až desetin mikrometrů. Do filtrátu (permeátu) tak neproniknou bakterie ani většina virů. U takto vyčištěné vody je výhodou, že odtok je hygienicky zabezpečen a voda se dá recyklovat či zasakovat.
Významnou, ale standardně dodávanou technologií minimalizující provozní i stavební náklady je spirálový dehydrátor, který je schopen při minimálních nárocích na prostor a el. energii zahustit kal na 18-20 % sušiny. Ušetří se tak skladovací nádrž na kal. Navíc toto zařízení je schopno pracovat v plně automatickém provozu.

Realizace stavební části
Vlastní realizaci stavebních objektů je možné přizpůsobit požadavkům stavby. Kromě klasické monolitické konstrukce nádrží je možné s výhodou použít dodávku technologie v plastových kontejnerech. Tato varianta snižuje nároky na betonáž a minimalizuje dobu realizace stavby. Po osazení kontejnerů na základovou desku je meziprostor vyplněn betonovou ssí. Další variantou je stavba provedená z tenkostěnných prefabrikovaných stavebních prvků. Tato varianta nejen zkracuje dobu realizace, ale taktéž snižuje investiční náročnost.

Komplexní přístup
Vzhledem ke snaze zajištění komplexních služeb jsme schopni na přání zajistit nejen dodávku kompletní technologie, ale i vše ostatní s čím se budete při výstavbě ČOV setkávat.
- Zpracování a optimalizace žádosti dotačního titulu jak z fondů EU, tak ze státních zdrojů.
- Zpracování projektové dokumentace.
- Zpracování provozního řádu.
- Vybudování čisrny v kryté verzi.
- Montáž, zkušební provoz a uvedení do něj.
- Optimalizace kalového hospořství z hlediska provozního a investičního.
- Zajištění záručního a poručního servisu.
- Zajištění dlouhodobého provozu nebo zaškolení vlastní obsluhy.