V rámci připravované stavby se na koridorové trati bude modernizovat úsek od stanice Ostrava-Svinov, přes seřaďovací obvody a kolejiště hlavního nádraží, až po most přes Ostravici. Druhou oblastí stavby je úsek trati do Kunčic, a sice od hlavního nádraží, přes Mariánskohorskou ulici, zastávku Stodolní až po stanici Ostrava střed.

„Dnešním požadavkům na efektivní železniční dopravu nevyhovuje především kapacita trati a četná rychlostní omezení. Ani cestujícím ostravská nádraží nenabízejí dostatečný komfort, především z důvodu zastaralých nástupišť a přístupů k vlakům,“ říká Ing. Pavel Kučera, výrobní ředitel projektové, inženýrské a konzultační společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., která jako vedoucí člen sdružení tento projekt ve stupni DÚR připravila společně s firmou SUDOP PRAHA a. s.

Hlavní modernizační změny a přínosy železničního uzlu Ostrava
V úseku mezi stanicí Ostrava-Svinov a ostravským hlavním nádražím bude současná dvoukolejná trať doplněna o třetí kolej, která mimoúrovňově překříží koridorové koleje v oblasti Mariánských Hor. Ve stanici Ostrava hlavní nádraží bude vybudováno nové moderní nástupiště, a to jak na koridorové trati do Bohumína, tak i na trati do Kunčic. Nástupiště budou zpřístupněná zcela novými podchody, které vyústí v přednádraží. Na seřaďovacích kolejištích se třídění železničních vozů vymění z levého na pravé nádraží, přičemž hlavní seřaďovací práce budou nově probíhat na severně situovaném pravém nádraží, do kterého je zaústěna i většina vleček. Dojde zde také k vybudování nového spádoviště vybaveného nejmodernější třídicí technikou pro 21. století. Levé nádraží bude zachováno v redukovaném rozsahu a bude sloužit pro méně významné řadicí práce s nákladními vozy. Dále bude rekonstruována stanice Ostrava střed. Současně budou v celé délce stavby rekonstruovány či nově zbudovány železniční mosty přes vodní toky a silniční komunikace důležité pro správnou funkčnost dopravního systému města Ostravy.
K hlavním přínosům projektu rovněž patří zvýšení kapacity ostravského uzlu a celkové zrychlení dopravy zejména díky minimalizaci počtu kolizních tras vlaků a zvýšení traťové rychlosti. Nové bezbariérové podchody pro cestující vybavené eskalátory a výtahy zjednoduší přestup z prostředků městské hromadné dopravy. Prodloužení užitných délek kolejí a modernizace seřaďovacích obvodů včetně zázemí pracovníků tranzitu a posunu posílí klíčovou úlohu uzlu Ostrava v nákladní dopravě.

Železniční uzel Ostrava


Po zavedení inteligentních železničních dopravních systémů se také významně zvýší bezpečnost a propustnost železniční dopravy. Desítky kilometrů nových trolejí budou připraveny na přechod na střídavé 25kilovoltové trakční napájení. Obnova husté sítě osvětlovacích stožárů umožní nepřetržitý noční provoz. Přestavníky přibližně tří set kusů nových výhybkových konstrukcí se v zimních měsících neobejdou bez elektrického ohřevu. Tyto netrakční odběry energie pak budou napájeny propojenou strukturou 10 modernizovaných trafostanic vybavených špičkovou silnoproudou technologií. Životodárnou tepnou železničního uzlu se stane přes 15 km podzemních tras multikanálů, kabelovodů a kolektorů pro systémové vedení několika stovek kilometrů zabezpečovacích, sdělovacích a napájecích kabelů.

První modernizovaná větev z Ostravy-Svinova, přes hlavní nádraží až po most přes řeku Ostravici

Úsek před a za stanicí Ostrava-Svinov
Stavba začíná ve směru od Polanky nad Odrou před stanicí Ostrava-Svinov u mimoúrovňového křížení dálnice D1 a silnice I/11 na Opavu. Projekt uzlu je připraven tak, aby umožnil (bez zmařených nákladů) budoucí zaústění vysokorychlostní tratě do jižního zhlaví stanice Ostrava-Svinov. Severní bohumínské zhlaví je určeno k zásadní modernizaci již v rámci stavby uzlu. Změny jsou vyvolány zejména zaústěním nové třetí koleje a potřebou současného odjezdu nebo vjezdu více vlaků. Vedle dnešního ústředního stavědla budou vybudovány nové budovy připravené na příchod technologie vysokorychlostní tratě. Neobarokní staniční budova, před několika lety zrekonstruovaná a doplněná moderní dostavbou, je památkově chráněná a zůstane stavbou nedotčena.
Za stanicí Ostrava-Svinov bude třeba upravit koleje směrem na Opavu východ, a především na koridorové trati přibude třetí kolej ve směru na Mariánské Hory a hlavní nádraží. Současně tento projekt naváže na realizaci trakční napájecí stanice Svinov. Na dálničním nadjezdu budou kvůli zvýšení bezpečnosti vybudovány nové protidotykové zábrany nad trolejovým vedením a nynější účelová komunikace se prodlouží až k řece Odře.

Most přes Odru
Za dálniční estakádou překoná nově trojkolejná trať řeku Odru pomocí třech nových samostatných ocelových konstrukcí o rozpětí 90 metrů. Nová spodní stavba bude založena na velkoprůměrových pilotách a konstrukce bude umístěna dostatečně vysoko nad nejvyšší povodňovou hladinou, takzvanou pětisetletou vodou. V ­budoucnu také bude možné rozšířit ­koryto Odry a doplnit nábřežní zdi pro případnou realizaci plánovaného plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe.

Železniční uzel Ostrava


Unikátní překřížení kolejiště nadzemním přesmykem u nádraží Ostrava Mariánské Hory
Tříkolejná trať bude dále pokračovat směrem k nádraží Ostrava Mariánské Hory pod silnicí II/470, tj. pod Severním spojem. Následně trať po novém mostě překoná cyklostezku vedoucí z ulice Chemická na jih Ostravy. Nový železobetonový tubus o šířce 4 m, nahrazující starý most, umožní pěším a cyklistům bezpečně podejít široké drážní kolejiště. A právě v této oblasti je v drážním kolejišti rovněž nutné zajistit bezkolizní jízdu vlaků ve směru Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava střed a kolejiště novou kolejí tzv. „překročit“. Zvažovaly se dvě varianty: tunel a nadzemní vedení trati. Po zjištění nevhodných hydrogeologických podmínek zvítězila va­rianta překřížení kolejiště nadzemním přesmykem.
Ojedinělé mostní inženýrské dílo musí převést nově přidanou kolej nad hlavní tratí pod extrémně malým úhlem. Tři železobetonové polorámové konstrukce nesoucí mostovku budou osazeny obkročmo přes celkem 7 přemosťovaných kolejí. Dnešní málo využívaná železniční Zastávka Ostrava Mariánské Hory bude při stavbě zrušena. Přesmyk se na pravé straně kolejiště znovu zpětně přimkne ke koridorovým kolejím v místě, kde novým silničním podjezdem pod kolejištěm prochází Švermova ulice. Za tímto mostním objektem se budou rekonstruovat nebo stavět nové technologické drážní budovy, jimž dominuje třípodlažní Stavědlo Jih. Celá stavba mimochodem zahrnuje novostavby nebo rekonstrukce celkem 35 takových pozemních objektů nezbytných pro zajištění provozu, údržby, vlakotvorby a administrativy. Oblast stavby u Švermovy ulice bude poměrně technicky náročná, a to nejen kvůli neobvyklé nadzemní konstrukci mostního přesmyku, ale rovněž z důvodu velkého množství nutných přeložek vodovodního i kanalizačního potrubí a samostatného parovodu křížícího celou šíři staničního kolejiště.

Modernizace seřaďovacího nádraží a nový areál traťového okrsku SŽ
Na mariánskohorských třídicích, resp. seřaďovacích kolejištích se dosud pro vlakotvorbu využívá systém KOMPAS, tedy Komplexní automatizace spádoviště. Ten už dnes dožívá, náhradní díly jsou nedostatkové a náklady na údržbu stále narůstají. Proto zde dojde k nepříliš nápadné, ale pro efektivitu nákladní dopravy zásadní, změně. Svážný pahrbek na levém nádraží bude zrušen a kolejiště bude po redukci sloužit pro méně významné řadicí práce a třídění vozů. Naopak místo kolejiště na pravé straně, které dosud slouží pro odstavování nákladních vozových souprav, bude vybudováno nové spádoviště s nejmodernějším automatizačním zařízením 4. kategorie. Dnešní pneumatické kolejové brzdy budou nahrazeny novým pětisledovým systémem elektrohydraulických kolejových brzd, který přinese vetší efektivitu a bezpečnost obsluhy.
Nedaleko křížení kolejiště se silnicí I/56 vyroste na levé straně nový areál traťového okrsku Správy železnic se skladovými plochami, provozní budovou a garáží pro vozidla traťové údržby a dále budova pro provozovatele seřadišť a pracovníky vlakotvorby. Areály budou doplněny novými pozemními komunikacemi, parkovišti a zpevněnými plochami.

Most přes Odru


Modernizace stanice Ostrava Hlavní nádraží
Pro cestující je jistě nejzajímavější část stavby modernizace vlastní stanice Ostrava Hlavní nádraží. Zastřešená nástupiště ve směru na Bohumín se zmodernizují a prodlouží na 420 m a v jejich střední nejfrekventovanější části budou nástupiště včetně kolejí překryta architektonicky zajímavým centrálním zastřešením. Obdobné řešení přitom bude aplikováno rovněž při rekonstrukci frýdlantských nástupišť. Změní se také přístupy k nástupištím. Nynější nadchodové lávky budou odstraněny a k nástupištím – na základě koncepční změny, shodně požadované zastupiteli Statutárního města Ostravy i Správou železnic, státní organizace, Oblastním ředitelstvím Ostrava – povedou nové moderní podchody, ústící přímo do přednádraží výpravní budovy (do zapuštěného otevřeného atria). Cílem tohoto technického řešení je zachování architektonické kvality prostoru přednádraží a nynější výpravní budovy, postavené v polovině 70. let v Bruselském stylu.
Statutární město Ostrava plánuje v příštích letech realizovat ve vazbě na modernizaci dráhy několik významných investičních staveb, s jejichž stavebními záměry byli projektanti modernizace uzlu Ostrava obeznámeni a provedli možnou koordinaci a sladění všech těchto stavebních záměrů města a Správy železnic. Příkladem připravovaných záměrů je např. plánovaná přestavba tramvajové smyčky u hlavního nádraží, na níž by měla navázat výstavba nových podzemních garáží a výstavba Muzea dopravy. Součástí modernizační stavby je proto i reali­zace části propojení podzemního kruhového atria podchodu s budoucím podzemním parkovištěm. Nynější ­zastřešení prostoru před vestibulem bude po stavbě obnoveno v původním stylu pouze s tím rozdílem, že středový kruhový otvor bude zastřešen prosklenou konstrukcí a prostor tak bude krytý v celé ploše, tedy od přednádraží až po nástupiště. Z důvodu kolize nového centrálního zastřešení nástupišť bude stávající lávka pro zaměstnance Střediska oprav kolejových vozidel postavena v nové poloze.
V okolí výpravní budovy budou obnovena parkoviště s celkovou kapacitou 154 stání, z nichž část bude vyčleněna pro potřeby složek dráhy, část pro cestující veřejnost.

Mosty přes Hlučínskou ulici a přes řeku Ostravici
Z ostravského hlavního nádraží pokračuje trať ve směru na Bohumín v šesti kolejích po mostě přes Hlučínskou ulici. Tento důležitý mostní objekt bude nahrazen novou polorámovou konstrukcí nad tramvajovou tratí, komunikací a chodníky. Most bude z prostorových důvodů doplněn technologickou lávkou, tzv. energomostem. Šířkové uspořádání komunikací pod mostem bude připraveno na případné vybudování obousměrné stezky pro cyklisty.
V posledním úseku, kde trať překračuje řeku Ostravici, bude vyměněn stávající most za novou tříotvorovou ocelovou konstrukci. Nové ocelové mosty přes řeku Odru i Ostravici budou mít tzv. průběžné kolejové lože, které usnadní údržbu železničního svršku a zároveň sníží hlučnost provozu vlaků. Modernizace v tomto úseku končí hned za mostem ve směru na Bohumín.

Ostrava hlavní nádraží – celkový pohled na přednádražní prostor


Druhá modernizovaná větev z Ostravy hl. n. směrem na Kunčice a Valašské Meziříčí
Druhou modernizovanou větví je úsek trati z ostravského hlavního nádraží směrem na Kunčice a Valašské Meziříčí. Začíná na hlavním nádraží výstavbou tří nových frýdlantských nástupišť, v technickém standardu a vybavení korespondujícím s již zmíněnými nástupišti na koridorové trati Přerov – Bohumín. V prostoru za dopravními kolejemi bude vybudován areál technicko-hygienické údržby vozů s novými provozně technologickými objekty, přístupovými komunikacemi a parkovišti pro obsluhu. Srdcem každé části stanice je stavědlová ústředna. Jedna z nich bude umístěna i zde v největší nové budově – stavědlu SEVER, a to včetně dalšího technického vybavení, zázemí pro pracovníky údržby sdělovací a zabezpečovací techniky a dopravní kanceláře. Řízení železničního provozu však bude organizováno dálkově z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Od obytné čtvrti u Nádražní ulice bude kolejiště odděleno novou protihlukovou stěnou.

Most přes Mariánskohorskou ulici
Dále stavba pokračuje k mostu přes frekventovanou Mariánskohorskou ulici, který pochází z dob první republiky, a je již ve špatném technickém stavu. Zde dojde k náhradě nosné konstrukce a z velké části i spodní stavby. Podél nového mostu povede samostatná technologická lávka pro novou kabeláž. Toto technické řešení je použito i v dalších případech, kde, zejména u modernizovaných silničních podjezdů pod tratí, není možno veškerou nově požadovanou kabeláž uložit do těles mostů.

Modernizace stanice Ostrava Střed a železniční zastávky Ostrava Stodolní
Relativně menší zásah čeká železniční zastávku Ostrava Stodolní. Nástupiště bude při modernizaci prodlouženo o 100 metrů směrem k hlavnímu nádraží, aby zde mohly zastavovat i delší vlakové soupravy.
Zásadní modernizací projde stanice Ostrava střed. Hlavní změnou bude výstavba ostrovního nástupiště s přístupem cestujících novým bezbariérovým podchodem. Stávající nástupiště u výpravní budovy bude zrekonstruováno a u výstupu z nového podchodu doplněno o nové zastřešení, které funkčně naváže na stávající památkově chráněné výpravní budovy. Nová zastřešení ostrovního nástupiště a výstupů z podchodu budou tvořena lehkou ocelovou konstrukcí. Historická budova stavědla Ostrava střed zůstane zachována. Správa železnic, společně se statutárním městem Ostrava, připravila v rámci tohoto projektu i stavbu prodloužení drážního podchodu s vyústěním rampou v oblasti trolejbusové zastávky na ulici k Trojhalí. Tím bude zajištěn bezpečný přístup z železniční stanice k obchodnímu areálu Forum Nová Karolina. Stavební úpravy končí před mostem přes Ostravici.

Ostrava hlavní nádraží – atrium podchodu


Náročnost projektu modernizace železničního uzlu Ostrava a výhled do budoucna
Projekt modernizace železničního uzlu Ostrava zahrnuje přibližně dvanáctikilometrový úsek železnice s rozvětvenými kolejišti, který je situován v hustě zastavěné oblasti, a na mnoha místech kříží pro Ostravu velmi důležité pozemní komunikace i vodní toky. Vzhledem k náročnosti stavby bude rekonstrukce probíhat po etapách s ohledem jak na zachování provozu dráhy, tak na zajištění provozu v okolí staveniště. Projektanti naplánovali postup výstavby tak, aby při přestavbách zejména dotčených podjezdů pod modernizovanou tratí, nedošlo k souběžným uzávěrám těchto objektů, a tím k ochromení provozu ostatní dopravy, ať už silniční, tramvajové či pohybu chodců. Stavba trvale nezabere žádné další pozemky nad rámec nynější železnice.
Po dokončení stavby se zvýší rychlost, kapacita a propustnost ostravského uzlu. To především díky nové třetí koleji mezi Svinovem a hlavním nádražím a dalším změnám kolejiště v místech, kde dnes trasy vlaků kolidují, resp. atakují vlastní limity. Výstavbou nových nástupišť, podchodů a předsunutím přestupního prostoru před výpravní budovu hlavního nádraží, se významně zlepší komfort a kvalita služeb pro cestující. Stavba tak naváže na urbanistickou koncepci Statutárního města Ostrava. Modernizace seřaďovacího nádraží, které je největším v České republice, posílí klíčovou úlohu tohoto železničního uzlu v nákladní dopravě a současně sníží negativní vlivy na životní prostředí.
„Tato nákladná investiční akce odstraní zásadní stavebně-technické, funkční a provozní nedostatky významné evropské železniční křižovatky a připraví infrastrukturu pro očekávané navýšení rozsahu nákladní a frekvence osobní dopravy a budoucí zapojení do evropské sítě vysokorychlostních tratí,“ dodává Ing. Pavel Kučera.