• Dá se most ještě opravit?

- Správa železnic se o významnější rekonstrukci mostu snaží od svého vzniku v roce 2003, požadavek na zpracování investičního záměru pochází už z roku 2008.

- Původní myšlenku zachovat stávající ocelovou konstrukci pro další plnohodnotný železniční provoz musela Správa železnic opustit. Z výsledků provedených průzkumů vyplynulo, že je stávající konstrukce neopravitelná a není možné ji zachovat.

- Ve svém posudku to mj. potvrdil i Kloknerův ústav ČVUT, který se zabývá vědeckou a výzkumnou činností, nebo Žilinská univerzita.

- Ocelový most zkrátka narazil na svoje limity, které jsou dány jeho statickým a prostorovým řešením, stejně jako použitým materiálem. Tzv. plávková ocel, z níž je most vyroben, je velmi náchylná na únavové trhliny. Jejich vzniku a šíření nezabrání žádný nátěr.

- Jasně daná je také potřeba realizovat příslušný úsek trati jako tříkolejný.

 

  • Nemůže za stav mostu právě Správa železnic, protože zanedbala jeho údržbu?

- Po celou dobu své existence se Správa železnic o most řádně stará a udržuje jej v provozuschopném stavu.

- Do konce roku 1989 byla údržba nejen mostů všeobecně zanedbávaná. V dalších letech se kvůli nedostatečným finančním prostředkům komplexní údržba odkládala a probíhaly pouze dílčí úpravy.

- Správa železnic zajistila v roce 2020 a 2021 kompletní výměnu mostnic, k čištění spodních částí konstrukce došlo v letech 1998, 2000, 2003, 2007, 2010, 2017 a 2020.

- Péče o památkově chráněné objekty je nedílnou součástí činnosti Správy železnic, spravuje několik desítek takových objektů. Aktuálně probíhá rekonstrukce památkově chráněných nádražních budov v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Pardubicích. Z renovovaných objektů lze jmenovat například Negrelliho viadukt.

 

  • Nestačí nám dvě koleje? Proč jich musí být víc?

- Trať mezi hlavním nádražím a Smíchovem je součástí tranzitního koridoru, denně tudy projede více než 15 tisíc cestujících.

- Podle přepravní prognózy počet pasažérů do budoucna ještě významně poroste, to z kapacitních důvodů přináší požadavek na rozšíření o další kolej.

- Vybrané tříkolejné řešení vykazuje výrazně vyšší provozní stabilitu, umožňuje zavedení nových vlakových linek i zlepšení kapacitních podmínek pro rozvoj dálkové dopravy směrem na Německo.

- Tříkolejné řešení navíc výhledově umožní vedení spěšných vlaků mezi hlavním nádražím a nově budovanou železniční stanicí na Letišti Václava Havla.

 

 

  • Nenaruší nový most panorama Prahy?

- Most z architektonického pohledu respektuje širší okolí, minimálně ovlivňuje sledované panoramatické pohledy a plynule propojuje všechny hlavní pěší trasy a cyklotrasy.

- Památkově chráněné konstrukce pilířů a předmostí budou zachovány.

- Při rozpracování soutěžního návrhu do podoby studie stavby je zároveň prostor pro případnou dílčí úpravu některých jeho částí.

  • Co bude dál?

- Nejprve dojde k oficiálnímu představení vítězného řešení a k prezentaci všech návrhů z druhého kola odborné veřejnosti. Akce se uskuteční 18. ledna v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.

- Soutěžní návrhy si následně bude moct prohlédnout i široká veřejnost, vystaveny v NTM budou do 5. března.

- S vítězi soutěžního dialogu se uzavře smlouva, aby svůj návrh rozpracovali do podoby podrobnější studie. Ta se stane podkladem pro zpracování dokumentace pro společné povolení stavby.

-  Plánovaný postup přípravy bude Správa železnic nadále projednávat se zástupci Národního památkového ústavu, odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a dalších zainteresovaných složek tak, aby byla nalezena vzájemná shoda.

 

  • Kdy dojde k výstavbě nového mostu?

- Předpoklad zahájení stavby je v roce 2026, trvat má přibližně 20 měsíců.

- Stavba bude časově koordinována s modernizací železniční stanice na Smíchově a rekonstrukcí úseku tratě mezi pražským hlavním nádražím a Výtoní.

- Součástí je i výstavba nové železniční zastávky na Výtoni.