Stavba má v budoucnu výrazně přispět ke zmírnění dopravní zátěže v centru města a dopravně spojí největší městská sídliště na Severním Předměstí, kde žije zhruba 50 tisíc obyvatel, s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou města – Borská pole. Umožní také rychlejší napojení od dálnice do Plzně a dále na sever. Stavbu městského okruhu, úsek  Křimická – Karlovarská, realizuje sdružení Křimická – Karlovarská, kterou tvoří společnosti Berger Bohemia, a.s. a Metrostav, a.s.

Stavba navazuje na první část západního okruhu a zahrnuje 3,5 km dlouhou komunikaci, estakádu, 3 křižovatky, 3 mosty a 3 biokoridory. Celková délka okruhu bude více než 6 kilometrů. Křižovatka navazující na pokračování městského okruhu je řešena jako mimoúrovňová. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605 (Křimická – Chebská). Most byl navržen jako třípólový o délce 50 m. Za tímto křížením pokračuje okruh estakádou o délce 1,2 km, která překonává záplavové území řeky Mže až k ulici V Radčicích. V rámci výstavby estakády je divize 5 společnosti Metrostav pověřena výstavbou dilatačních úseků B a C přes inundační území řeky Mže.

Výstavba malých mostů
Týmy divizí 1 a 6 Metrostavu budují „malé“ mosty, biokoridory a kolektory spolu s přeložkami inženýrských sítí. Mosty budou monolitické železobetonové. Nosnou konstrukci mostu na polní cestě tvoří dvě délkově nesymetrická pole, z jedné strany předepnutá pěti kabely. Na hlavní trase se dále nachází třípolový most na větvi VIN s integrovaným vzpěradlem. Jeho nosnou konstrukci tvoří jednotrámová ŽB konstrukce proměnné výšky. Stěnové vzpěry jsou vetknuty do mostovky i do základů, konstrukce se ukládá plošně. Tvarově zajímavý je obloukový most přes jižní větev VIN, překonávající přivaděč na sídliště Vinice. Jeho desková mostovka má rozpětí 30 m. Konce mostovky přes koncové příčníky podpírají šikmé vzpěry, vetknuté spolu s obloukem do základových patek. Mostovku mezi vetknutím do oblouku a koncovými příčníky podpírají stojky. Tento most je stavebně nejnáročnější kvůli kombinaci oblouku a vzpěr s množstvím pracovních záběrů.


Zeptali jsme se, jaké práce se dokončují v současné době

Zajímalo nás, jak práce na výstavbě této důležité dopravní stavby v plzeňském regionu pokračují v současné době. Spojili jsme se proto s vedoucím projektu z divize 5 Metrostavu, panem Ing. Petrem Koukolíkem. Ten k současnému stavu říká: „V současné době jsou hotovy všechny nosné konstrukce mostních objektů. SO 1201 navazující na 1. část MO je od září tohoto roku spuštěn do předčasného provozu, na estakádě SO 1202 část A a B jsou hotovy izolační souvrství včetně ochrany izolace a je položena obrusná vrstva vozovkového souvrství. Probíhá montáž odvodnění, zádržný systém (sloupky zábradlí a mostních svodidel) a montáž protihlukových stěn. Probíhají také terénní úpravy pod mostem včetně likvidace provizorní komunikace.

Pokročily stejně plynule i práce na mostním objektu SO1202C?
Ano. Práce na obou mostech na sebe bezprostředně navazují. Taktéž jsou hotovy izolační souvrství včetně ochrany izolace a je položena obrusná vrstva vozovkového souvrství. Probíhá montáž odvodnění, zádržný systém (sloupky zábradlí a mostních svodidel) a montáž protihlukových stěn. Jsou provedeny terénní úpravy okolo opěry O36, včetně zpevnění svahu a montáž revizního schodiště.
Na celé estakádě budou ještě dokončeny montáže svodnic svodidel, instalovány protihlukové stěny, umístěno dopravní značení a provedeny terénní a sadové úpravy. Průběh prací nejvíce komplikoval strmý nárůst cen stavebních materiálů a doznívající epidemie covid-19. I přes tyto obtíže se nám však daří plnit stanovený harmonogram a termín předání díla v únoru roku 2023 bude z naší strany splněn,“  uvádí v závěru našeho setkání vedoucí projektu Ing. Petr Koukolík z divize 5 Metro­stavu a.s.

S využitím podkladů Metrostav a.s.
Ivo Románek

foto: J. Zahradník  – GardenCinema.cz