Profesionální přístup a kvalita služeb je garantována odbornou kvalifikací zaměstnanců společnosti s dlouholetou praxí v oboru. Mezi hlavní činnosti společnosti patří zajišťování preventivní údržby, odstraňování oprav po haváriích, provádění plánovaných generálních oprav, ale i poskytování ostatních specializovaných činností a služeb na základě požadavků zejména společností ze skupiny Veolia Voda. Je samozřejmé, že pro budoucí rozvoj společnosti je nezbytné rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb a činností i na další oblasti.

V současnosti se společnost zaměřila na orientaci na zákazníka, kde cíleným zvyšováním kvalifikace a odbornosti zaměstnanců dosahuje růstu kvality poskytovaných služeb. V součinnosti s uvedeným zaměřením je samozřejmě zaměření na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

Péče o bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců
Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců strategickým bodem v péči o zaměstnance a tím jednou ze základních priorit společnosti. Základní pravidla BOZP obsažená v zákoníku práce a normách ISO zprostředkovává zaměstnancům interní Kodex bezpečnosti práce.

Pro zaměstnance byly ve spolupráci se smluvním zařízením zajištěny vstupní a preventivní prohlídky, včetně kolektivní smlouvou dohodnutých očkování a dalších vyšetření vyplývajících ze zákona. Nemocnost si udržela nízkou hodnotu 3,0 % z fondu pracovní doby, což představuje o 0,3 % zvýšení nemocnosti oproti předcházejícímu roku.

Jako odpovědný zaměstnavatel společnost dbá na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Nad rámec povinných školení absolvují všichni zaměstnanci jednou za 2 roky praktický kurz první pomoci. Téma bezpečnosti práce hraje důležitou roli v interní komunikaci. Dlouhodobě se zaměřujeme na snižování počtu pracovních úrazů a v této oblasti dosahujeme dobrých výsledků.
Společnost je držitelem certifikátu bezpečnosti dle ČSN OHSAS 18001. V dubnu 2013 v rámci kontrolního auditu společnost úspěšně obhájila certifikáty integrovaného systému řízení.

K dlouhodobým cílům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří snižování počtu pracovních úrazů.  

Vzdělávání zaměstnanců
Společnost se i v roce 2012 zaměřovala na systematické zvyšování úrovně profesního vzdělávání. Polovina výdajů byla vynaložena na zvyšování odborné kvalifikace. Z nákladů na vzdělání bylo 46 % výdajů věnováno na povinná školení a školení speciálních profesí. 4 % výdajů bylo vynaloženo na zlepšování jazykových znalostí zaměstnanců, kterým je poskytována možnost jazykového vzdělávání formou skupinové nebo individuální výuky.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří k důležitým úkolům v oblasti lidských zdrojů. Systematický přístup ke vzdělávání přináší řadu výhod, zvyšuje motivaci a stabilitu zaměstnanců.

Vzdělávání zaměstnanců zajišťuje zejména vlastní vzdělávací zařízení skupiny Veolia Voda – Institut environmentálních služeb, a. s., (IES) se svou širokou nabídkou kurzů a tréninkových programů, z nichž je řada akreditována MŠMT: všeobecně zaměřené kurzy, semináře a praktické tréninky včetně mnoha speciálních periodických školení, vysokoškolské a středoškolské studijní programy a učební obory. Mezi nejvýznamnější vzdělávací projekty IES dlouhodobě patří stu­dium na vodohospodářsko-manažerském bakalářském studijním oboru Moravské vysoké školy ­Olomouc.

V rámci nástupního školení je zaměstnanec seznámen se společností, do které nastupuje, s organizační strukturou, se systémem vzdělávání, odměňováním, závodní preventivní péčí, stravováním, systémem benefitů apod. Ve školení jsou obsaženy nejdůležitější informace, které by měl každý stávající nebo nový zaměstnanec společnosti znát.

Ochrana životního prostředí
Činnost společnosti je úzce spojena s životním prostředím, a proto patří environmentální strategie k pilířům její společenské odpovědnosti. Snažíme se minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí a tím je chránit.
Společnost je certifikována podle normy ISO 14001 se zaměřením na dopad činnosti na životní prostředí. Kontrolní audit v oblasti odpadového hospodářství ukázal, že nastavené procesy v oblasti odpadového hospodářství se uskutečňují v souladu se zákonem o odpadech. Ve společnosti je dodržován ekologický kodex, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřebu vody a elektřiny.

Úspory elektrické energie
Společnost ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK) v roce 2012 realizovala na vybraných objektech provozovaných PVK instalaci úsporného venkovního osvětlení. Byla provedena výměna stávajících sodíkových světelných zdrojů za LED úsporné světelné zdroje. Na základě provedených měření se bude úspora na provoz veřejného osvětlení pohybovat minimálně v úrovni 80 % a návratnost vložených prostředků je maximálně 3 roky. Na základě těchto instalací a jejich ověření je připraven program rozsáhlejší implementace tohoto systému úsporného osvětlení.

Na vodojemu Cholupice byla instalována a uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna. Realizovaný systém využívá instalaci fotovoltaických panelů o rozměrech 1640 x 992 mm a jmenovitém výkonu 230 Wp. Napojení solárního systému je provedeno ve formě tzv. dodávek přebytků do sítě distributora. Podstatné je, že vyrobená elektrická energie je využita především pro čerpání pitné vody ve vodárenském systému a pouze nevyužité přebytky jsou dodávány do sítě.

Systém řízení a kvality, vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce
Integrovaný systém řízení je ve společnosti tvořen systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémem řízení ochrany životního prostředí a systémem řízení jakosti, které jsou vzájemně propojeny do jednotného systému řízení.
Společnost v roce 2013 úspěšně absolvovala pravidelný kontrolní audit, provedený certifikační společností ITC Zlín a CQS na zavedený integrovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 (QMS), systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 (­OHSAS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) dle ČSN OHSAS 18001:2008. ­Společnost je také držitelem prestižního zlatého certifikátu CQS předaného jako uznání za zavedený integrovaný systém zahrnující tři systémy řízení. Cílem společnosti je, aby integrovaný systém řízení byl neustále zlepšován a aby implementace tohoto integrovaného systému pomáhala předcházení vzniku nežádoucích mimořádných událostí v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce i spokojenosti zákazníků.

Společnost si sama pravidelně kontroluje efektivnost prováděných činností, plnění stanovených pravidel vnitřních dokumentů a požadavků právních předpisů prováděním interních auditů. Přezkoumávání výsledků všech provedených auditů je předkládáno pravidelně vedení společnosti.

Realizace tohoto projektu zásadním způsobem přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na externím trhu k i současnému zvýšení hodnoty společnosti jako celku.

Novou komplexní službou zaměřenou přímo na zákazníka je vyvážení jímek v komunální sféře, která se dynamicky rozbíhá. Původní technické vybavení se brzy dočká rozšíření tak, aby společnost byla schopna pokrýt rostoucí poptávku. Plné vytížení kapacity je v současné době na 6 týdnů dopředu.

V roce 2012 bylo v rámci projektu realizováno společností celkem 1868 zakázek tohoto typu.

Česká voda – Czech Water, a.s.
Ke Kablu 1/971, 102 00  Praha 10
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz, www.cvcw.cz