Akce probíhala v katastru obce Rudník, kde je rekonstruováno vedení vysokého napětí 35 kV v délce přibližně 1,5 km.

Každý ze stožárů vážil téměř 2 tuny a jejich výška dosahovala 12 metrů. Stožáry byly nejdříve ukotveny v místě původních a posléze pomocí vrtulníku, který dopravil beton na místo určení v betonářských bádiích, zabetonovány.
Za společnost CEMEX akci zajišťovala firemní betonárna ve Vrchlabí. Jejího vedoucího pana Antonína Hylmara jsme se zeptali, jak byla akce z jejich strany zajištěna. Ten k tomu říká:

„Akci jsme samozřejmě věnovali zvýšenou pozornost. Důvodem bylo nasazení vrtulníku, které je technicky a finančně velmi náročné. Den předem proto byly v místě betonáže připraveny betonářské bádie, překontrolován byl stav betonárny i potřebného materiálu a do pohotovosti byly uvedeny posádky domíchávačů betonu, které akci zajišťovaly. V záloze byla připravena i naše betonárna ve Dvoře Králové pro případ, že by na betonárně ve Vrchlabí došlo k nepředvídatelné poruše.“

Jaký beton byl pro betonáž použit?
„Požadavkem stavby bylo dodání celkem 20 m3 betonu třídy C16/20. Jedná se z našeho pohledu o běžný konstrukční beton. Tento beton jsme v požadovaném množství a čase na stavbu také dodali.

Které z vašich prostředků tuto betonáž zajišťovaly?
„Akce nebyla z pohledu objemu dodávky betonu nijak náročná. Betonáž zajišťovaly dva mixy, které se střídaly tak, aby v pracovním čase vrtulníku nedošlo k žádným prodlevám. Beton byl našimi pracovníky zavážen do dopravně hůře dostupné oblasti v místě vzdáleném cca 15 km od betonárny, do kterého vedl přístup po velmi úzké místní silnici. To samozřejmě kladlo zvýšené nároky na zkušenosti a pozornost řidičů. Není jistě třeba dlouze zdůrazňovat, že mimořádný důraz byl kladen na bezpečnost práce. V brzkých odpoledních hodinách byly betonářské práce zdárně ukončeny a řidiči mixů se rozjeli plnit další úkoly vyplývající z naší činnosti,“ shrnuje na závěr pan Hylmar.


Rekonstrukce vedení vysokého napětí  probíhá od května loňského roku a dokončena bude letos v říjnu. Náklady na stavbu se vyšplhají na téměř 5 milionů korun.
Do kopcovitého  terénu na území Krkonošského ­národního parku se technici dostávají jen velmi obtížně a usadit sloup pomocí jeřábu je v některých případech zcela nemožné. Dalším důvodem je ochrana horských ekosystémů, nezničení chráněných lučních biotopů – horské trojštětové louky, vlhké tužebníkové lady, v části KRNAPu se nachází podmáčená místa s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin bledule jarní a prstnatce májového. Důležitou součástí je i ochrana tetřívka obecného, který patří mezi ohrožené druhy.
Jak nám řekla při našem setkání na akci regionální manažerka komunikace společnosti ČEZ paní Šárka Lapáčková Beránková, ČEZ používá vrtulník pro zajištění  prací v tomto regionu pravidelně. Pomáhá s montáží i demontáží stožárů vysokého napětí, s usazováním sloupů do betonových pouzder nebo s betonováním patek stožárů. Jeho využití je ideální v těžko přístupném, hornatém nebo zalesněném terénu a v oblasti Krkonošského národního parku je jeho využití ideální.

Ivo Románek