S tímto závazkem se skupina Xella snaží zajistit i snížení emisí z dodavatelského řetězce, tak aby její aktivita byla v souladu s návrhem, který klimatologové uznávají pro omezení nárůstu globální teploty o 1,5 °C. (Pařížská dohoda).

Strategie ESG skupiny Xella je založena na třech pilířích: snižování emisí CO2 ve všech provozech a dále i v rámci celého dodavatelského řetězce, rozvíjení obnovitelnosti vyráběných materiálů a zajištění bezpečného, rozmanitého a inkluzivního pracoviště pro všechny zaměstnance. Nejnovější zpráva o udržitelnosti zdůrazňuje kontinuální progres ve všech třech pilířích strategie.

Výrazné snížení emisí
V roce 2022 skupina Xella snížila emise CO2 o 8 % oproti roku 2021, a to díky zavedení opatření v oblasti energetické účinnosti. Kromě toho byly v roce 2022 přesně vyhodnoceny emise CO2 z rozsahu 3, které představují 84 % celkových emisí CO2 skupiny Xella. Až Xella dosáhne již dříve stanoveného cíle, přidá už k tak ambicióznímu závazku, snížit do roku 2030 intenzitu emisí CO2 v rozsahu 1 a 2 o 30 % ve srovnání s rokem 2019, také cíl pro snížení emisí z rozsahu 3. Xella se zavázala spolupracovat s dodavateli na hledání způsobů, jak v příštích letech dále snížit emise CO2.

Xella si klade za cíl obnovitelnost
Xella v roce 2022 spotřebovala o 4 procenta méně vstupních materiálů a spotřeba písku se snížila díky zvýšenému využívání drceného vratného materiálu z výroby. To je v souladu se závazkem společnosti Xella zastavit ukládání zbytků výroby na skládky do roku 2025. Xella je odhodlána dále zvyšovat obnovitelnost svých produktů a výroby. To zahrnuje snižování zbytků vznikajících při výrobě, zkoumání nových způsobů jejich využití, třídění čistých odřezků a také zpracovaní odpadu z demolicí. Zahrnuje rovněž zavádění digitálních služeb, jako je digitální řešení Xella blue.sprint, které přispívá k minimalizaci chyb a optimalizuje použití jednotlivých produktů.

Bezpečné a rozmanité pracoviště
V roce 2022 investovala společnost Xella 4,1 milionu EUR ke zlepšení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. To zahrnovalo investice, jako jsou bezpečnější stroje nebo ochranné ploty ve výrobě. Společnost dále investovala do školení, včetně dalšího zavádění programu Total Safety Leadership Program (TSL), programu pro celou skupinu Xella, který motivuje jednotlivce k převzetí osobní odpovědnosti za bezpečnost. Xella také postupuje v oblasti genderové diverzity, přičemž podíl žen ve vedení skupiny v roce 2022 vzrostl na 20 %.

Cécile Fages, Chief Sustainability and Communications Office of Xella, říká: „Jsme velmi hrdí na pokrok, kterého jsme v roce 2022 dosáhli, pokud jde o naše úsilí v ESG a rostoucí odhodlání našich zaměstnanců v této oblasti. Snažíme se však jít stále dál. Jako jeden z předních evropských dodavatelů stavebních materiálů máme prostředky a odpovědnost k urychlení snižování emisí CO2 a efektivnějšímu využívání zdrojů, protože svět je silně zasažen změnou klimatu. Xella je a bude schopna poskytovat vhodná řešení, která odpovídají na výzvy k udržitelnosti ve stavebním průmyslu.“

Zpráva o udržitelnosti byla připravena v souladu se standardy GRI 2021 a část obsahu je zajištěna nezávislými externími auditory (PwC).

Další informace jsou také k dispozici na webových stránkách společnosti Xella:

https://www.xella.cz/cs_CZ/ekologicka-setrnost