Pomineme-li nepříznivý vliv vibrací na statiku budov, pak dalším vedlejším faktorem provozu tramvají je vznikající hluk, který prokazatelně škodí lidskému zdraví.

Na tomto místě bych rád citoval zákon, kde v § 30 zákona č. 258/2000 Sb. se jasně říká, že osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, (jejichž provozem vzniká hluk), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro venkovní prostor, stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení a bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu hlukuvibrací na fyzické osoby. Zdálo by se, že občan má v tomto směru silnou oporu v zákonu. Otázkou zůstává, do jaké míry je tento zákon dodržován.
Se zajímavým a funkčním protihlukovým opatřením v oblasti kolejové dopravy přišla společnost INTERTECH PLUS s.r.o., která je zaměřena na výrobky z recyklované pryže. Jedná se o materiály z kaučukové směsi na bázi gumového granulátu a materiály ze 100% recyklované pryže. Tyto výrobky mají velice široké spektrum využití v různých odvětvích. Je možno je použít na vytvoření sportovních povrchů a dětských hřišť, lze je však uplatnit i v lehkém a těžkém průmyslu, na tenisové kurty, podlahy sportovních hal, zimní stadiony, okraje bazénů a koupališť, izolace proti vibracím (základy pod stroje), podlahy továrních hal lehkého a těžkého průmyslu, tunelové a důlní stavby, podzemní chodby, podzemní a nadzemní garáže, mostní stavby, kanalizace, štoly a čističky odpadních vod. V současnosti kladou odborníci z INTERTECHu důraz na využívání jejich výrobků v městské kolejové dopravě a na železnicích.
V rámci tohoto programu navázali na výrobky k odhlučnění tramvajových kolejnic NT1, NT3, 180S a S49. Kolejnice jsou uloženy na pryžových pásech pojených polyuretanem a z obou stran kolejnice jsou přiloženy pryžové bokovnice. Pro vylepšení pohlcování vibrací způsobených průjezdem tramvají, byly vyvinuty podkladní rohože v různých modifikacích svislé a dynamické tuhosti. Při řešení odhlučnění tramvajových svršků pomocí výrobků firmy INTERTECH byly použity nejnovější poznatky v oblasti dynamického chování koleje a jeho vlivu na dlouhodobou stabilitu geometrické polohy koleje a na snížení hladiny hluku. V praxi byly použity např. v Praze Hubočepy - Barrandov nebo na ul. Černokostelecká, Plzni v ul. Klatovská, v Litvínově a v Liberci. Ve spolupráci s DP Ostrava došlo ke snížení hladiny akustického hluku na ulici Opravská o 5,22 dB. Nyní jsou výrobky společnosti používány při rekonstrukci Husovy ulice v Brně. Materiály použité k odhlučnění kolejnic byly podrobeny náročným zkouškám vlivu dynamického a statického zatížení, zatížení střídání mrazu a tání a zkoušce časově závislého stárnutí. Aby bylo měření dostatečně přesné, testovaly se materiály v suchém stavu a ve stavu nasycení vodou. Na žádném z testovaných vzorků nebyly zjištěny žádné změny. "Testování proběhlo v Technishe Universität Wien," prozradil jednatel společnosti ­Jiří Czepa.
V pořadí druhým opatřením v nabídce je protihluková stěna PHS 2, která je používána u železničních tratí, silničních a dálničních komunikací. Panely jsou tvořeny ze železobetonových prefabrikátů se souvislou vrstvou pohltivého materiálu z recyklované pryže o rozměrech 1000x1000x60 mm s profilovaným povrchem, které dosahují útlumu 8 dB.

vrh úpravy zádlažbového tramvajového panelu

Hlavním cílem navržených úprav zádlažbového tramvajového panelu bylo ověření vlivu změn absorpčních vlastností povrchu panelu na hlukovou zátěž od tramvajové dopravy.
vrh úpravy betonového zádlažbového panelu spočíval především ve změně akustických vlastností povrchu panelu pomocí vrstvy z recyklované pryže. Předpokladem pro provedení úpravy byla možnost snížení výšky stávajícího betonového panelu (ze 170 mm na 150 mm) a jeho následné doplnění o navrženou tloušťku 40 mm pryžové vrstvy (limitováno průjezdním profilem tramvajového vozu). V rámci úpravy zádlažbového panelu bylo řešeno i vzájemné spojení pryžové vrstvy s betonovým panelem. Byla vyloučena možnost přilepení, která se běžně využívá např. u protihlukových betonových stěn s pohltivou povrchovou úpravou z recyklované pryže. Vzhledem k možnému smykovému namáhání panelu od brzdných a rozjezdových sil vozidel, byla pro zajištění lepší přídržnosti pryžové vrstvy k podkladu navržena varianta úpravy stykové plochy obou materiálů. Spodní hrana pryžové vrstvy byla opatřena ozuby, které po zabetonování panelu vytvoří v betonové části niky.
Tvar a velikost prostorového členění povrchu pryžové vrstvy byl limitován možnostmi výroby. Pro realizaci upraveného zádlažbového panelu ve zkušebním úseku byla vybrána varianta vrstvy pryže s tvarovaným povrchem s prostorovými boulemi (obr. 1).

Akustické vlastnosti navrženého tvaru povrchu pryžové vrstvy byly ověřovány stanovením činitele zvukové pohltivosti v dozvukové komoře. Zkouška byla provedena akreditovanou zkušební laboratoří CSI, a.s. Zlín.
Na obr. 2 je uveden graf závislosti činitele zvukové pohltivosti pryžových desek na kmitočtu dopadajícího zvuku (Výsledky měření laboratoří CSI, a.s. Zlín).
Zvolená varianta pryžové vrstvy s boulemi vykazuje největší pohltivost v oblasti 1000 - 1600 Hz, což je oblast pro lidské ucho nejcitlivější.

Výsledky měření a hodnocení

Měření hluku na zkušebním úseku tramvajové tratě v Ostravě proběhlo nejdříve pro původní stav tramvajové tratě, druhé měření následovalo po výměně původních zádlažbových panelů za upravené panely s pryžovou vrstvou.
Vzhledem k lepšímu prokázání vlivu změny povrchu zádlažbového panelu na hladiny hluku byla na základě výsledků měření provedena průměrná spektrální analýza akustického tlaku pro jednotlivá měření.
Na obr. 3 jsou uvedena průměrná spektra akustického tlaku při vzdálenosti zvukoměru 7,5 m od osy koleje a při rychlosti průjezdu referenční tramvaje 40 km.h-1 pro frekvenční pásmo 500 až 5000 Hz.
Na uvedeném grafu naměřených průměrných spekter akustického tlaku je zřejmý výrazný pokles akustického tlaku v případě položených nových upravených panelů. Pohltivé vlastnosti povrchové pryžové vrstvy se výrazněji projeví zejména ve frekvenčních oblastech 500 až 5000 Hz.
Změna pohltivosti povrchu zádlažbového panelu pomocí vrstvy z recyklované pryže může ovlivnit snížení hladin hluku (až o 2,8 dB) zejména v kmitočtových pásmech pro lidské ucho nejcitlivějších - 500 až 5000 Hz. V oblasti nízkých kmitočtů (cca 300 Hz) se vliv změny pohltivosti povrchu panelu na snížení hladiny hluku neprojeví.
Věřím, že nesporná kvalita a různorodost využití výrobků INTERTECHu pomohou vyřešit mnohé problémy občanů, ale také městských úřadů a dopravních podniků se stále se zvyšující intenzitou hluku v ulicích našich měst.

Michal Zmrzlík


Intertech Plus, s.r.o.
Drásov 22, 664 24
tel.: 608 733 692
fax: 549 424 133
e-mail: jczepa@intertechplus.cz
http://www.intertechplus.cz