V současnosti se jednotlivé silikáty používají v čisté formě, popř. s přísadami do betonu, ke zlepšení tvrdosti a kapilární absorpce vody. Právě k tomuto účelu se používají různé druhy silikátů, které reagují s hydratovaným vápnem za vzniku hydrátu křemičitanu vápenatého, který zpevňuje strukturu betonu. Vodním sklem se pak nazývá prášek křemičitanu alkalického kovu rozpuštěný ve vodě jako např. křemičitan sodný, draselný nebo lithný. Tvorba gelu, kterou lze pozorovat při aplikaci silikátů na beton, je proces, který ovlivňuje reakce. Ve struktuře pórů je vytvořena stabilní struktura podobná sklu. Aplikace silikátů zabraňuje případné nasákavosti, což výrazně zjednodušuje následnou údržbu podlahy.

Druhy silikátů
-    Křemičitan sodný: sloučenina křemičitanu a sodíku alkalického kovu
-    Křemičitan draselný: sloučenina křemičitanu a draslíku alkalického kovu
-    Lithium silikát: sloučenina křemičitanu -a lithia alkalického kovu
-    Koloidní silikáty: čisté molekuly silikátu rozpuštěné ve vodě

Tabulka poskytuje přehled účinků použití různých typů silikátů:

Zjednodušený vizuál optimální silikátové matrice
Velikosti silikátů se pohybují v rozmezí nanometrů, rozdíly jsou tedy velmi malé. Z toho vyplývá, že hloubka průniku na základě různých velikostí silikátů je možná jen ve velmi omezené míře.
Silikát se používá podle příslušných požadavků, jako jsou tvrdost/komprese, lesk a ochranný účinek. Systém OBTEGO nabízí velké množství různých typů silikátů testovaných na betonových podlahách, které se liší z hlediska oděru a redukce kapilární nasákavosti (zhutnění).

Typy ochranných systémů

A) Vodoodpudivá úprava betonu. Póry a kapiláry jsou pouze vykreslené nikoliv vy/naplněné. Na povrchu betonu není žádný film. Vnější vzhled se mění málo nebo vůbec.
B) Ošetření betonu za účelem snížení povrchové pórovitosti a zpevnění povrchu. Póry a kapiláry jsou částečně nebo zcela naplněné.
C) Vytvoření povlaku – uzavřená ochranná vrstva na betonovém povrchu (plnivo). Tloušťka je obvykle 0,1 mm až 5,0 mm. Pojiva mohou být např. organické polymery (s cementem jako přísadou) nebo s polymerní disperzí modifikovanou s hydraulickým cementem.
Produkty OBTEGO AG spadají především do oblasti plnivového – funkčního prvku „Ochrana proti průniku látek“, přičemž výrobky obsahují silikáty, které mají také mechanické vlastnosti (např. odolnost proti poškrábání). Vzhledem k tomu, že produkty OBTEGO převážně penetrují do povrchu a zanechávají na povrchu pouze částečný film, tak se většinou nemohou poškrábat ani odlupovat jako u většiny výrobků tvořících vrstvy nebo těsnění či nátěry.


Závěrečné shrnutí
Běžné impregnace obsahují velké množství polymerů, které díky nasákavosti substrátu pronikají do povrchu a zanechávají na něm tenký film. Ten však nemá vytvrzující a plnicí schopnost.
Krycí a těsnicí nátěry jsou např. na bázi disperzí akrylátové pryskyřice (mohou se ředit polymetylmetakrylátem pryskyřice – ­PMMA) nebo epoxidové pryskyřice (tzv. epoxidy). Paronepropustný uzavřený film dokáže ochránit povrch podlahy. Mechanický náraz však bohužel může snadno způsobit škrábance na podlaze. Problematické jsou také účinky vody a vzlínající páry, která může v poškozeném místě podkladu dlouhodobě vést k odlupování ochranného systému. V případě systémů, které nejsou otevřeny difúzi, může také dojít k tvorbě puchýřů.
Nezanedbatelný vliv má také migrace změkčovadel do povrchu nebo tvorba černé čáry/šmouhy, která vzniká v důsledku tření způsobeného plastovými nebo pryžovými pneumatikami průmyslových vozíků. Černé šmouhy častěji vidíme v případě ochranných systémů vytvářejících film. Odstranění nežádoucích stop z povrchu filmotvorných těsnicích nátěrů je také obvykle časově velmi náročné, a ne zcela úspěšné. Strojové mechanické čištění hrubými čisticími pady (podložkami/kotouči???), které obsahují diamantové částice, vede k oděru povrchů/nátěrů a do budoucna ke zrychlené povrchové degradaci. Toto se u kotvicích systémů nestává.
Silnější nátěry (včetně samonivelačních nátěrů) jsou vyrobeny z polymerů (také s přídavkem cementu nebo jemného kameniva). Aplikují se ve vrstvách na povrch. Ve většině případů se nátěr nanáší bez základního nátěru tak, aby byla zajištěna přilnavost k podkladu.
Nátěry mohou být na bázi epoxidových pryskyřic, polyuretanových pryskyřic nebo polymetylmetakrylátových pryskyřic. Dokud se na povrchu vyskytuje uzavřený film, nic nepronikne pod povrch. Nátěry obvykle překlenují trhliny a používají se většinou ve vícepodlažních a podzemních garážích.
V oblasti průmyslových hal se od nátěrů ustupuje. Důvody jsou prosté, nátěry jsou příliš drahé a problematické jsou rovněž z pohledu pravidelné údržby. Vysoké náklady mohou vzniknout zejména při renovacích včetně nákladné likvidace a odstranění samotného povrchu. Tyto nátěry se mohou rovněž poškrábat, následně dochází k odlupování nátěru, popř. hrozí vznik puchýřů.

Hybridní impregnace a nátěry – koncept OBTEGO
Hybridní impregnace a kolorované nátěry systému Obtego na bázi silikátových složek jsou zcela novou funkční variantou, která nahrazuje běžně užívané směsi silanů a modifikovaných polymerů. Systém je založen na principu chemicky modifikovaných silikátů ve spojení s alkalickými kovy, které splňují dva požadavky.
Přípravek proniká hluboko do povrchu jako je tomu u vodoodpudivých prostředků s tím, že následná úprava již ošetřených míst je velmi snadná. Obvykle stačí důkladné čištění či doplnění impregnace povrchu bez nutnosti realizace jakýchkoliv vrstev či povlaků včetně zamezení migrace změkčovadel / pryže a gumy do povrchu (pozn.: ten je vyplněn, tj. nemá kam migrovat). Povrchové černé čáry způsobené třením také nepředstavují žádný problém. Závěrečná úprava již ošetřených ploch je velmi snadná. Obvykle stačí pouze jeden nátěr. Hybridní impregnace (P+R produktové řady) a kolorované nátěry (řada R-40) OBTEGO se spojí s podkladem na bázi chemické reakce, takže migrují do sebe navzájem, vyplňují póry a tím nekompromisně chrání povrch. Stávají se tak nedílnou součástí povrchu a vytváří jednolitý funkční ochranný celek.