Před pár lety došlo v této společnosti ke generační výměně, kdy synové převzali práci svých otců a jsou pokračovateli jejich díla. Navštívili jsme proto současného jednatele společnosti, pana Jiřího Horáka, a položili mu pár otázek o další činnosti této významné ostravské společnosti.

Pane řediteli, co byste našim čtenářům řekl o tom, jak se tato generační výměna povedla a zda už se vše usadilo?

Já bych řekl, že generační výměna pořád probíhá. Ta prvotní část výměny a předání funkcí proběhla úspěšně a v poklidu, protože my mladší jsme ve firmě působili již delší dobu a připravovali se na ni. Zcela u konce ale tato generační výměna není. Starší generace do firmy stále dochází a dozoruje naši činnost. Co se týče obchodních kontaktů, tak vzhledem k tomu, že většinu prací provádíme pro stálé zadavatele, tak tady žádné problémy nikdy nenastaly. Už dlouhá léta jsme u nich zapsáni jako spolehlivá firma, takže pokud mají práci v našem oboru, určitě nás poptají. Dá se říct, že naše dosavadní dobré reference jsou pro nás tou nejlepší reklamou.

Jiří Horák, jednatel HYDROSPOR spol. s r. o.


Na jaké zajímavé reference z poslední doby byste rád upozornit?

Máme některé stěžejní stavby, které jsou těsně před dokončením a táhnou se již více let. Jednou z takovýchto staveb je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v oblasti Ostrava Radvanice – Bartovice. Po pracovní stránce tam již máme hotovo a nyní se řeší pouze papírová podoba ukončení této zakázky. Stavbu jsme dělali ve sdružení s firmou EUROVIA. Náš díl práce spočíval ve výměně stávajících vodovodů a v rekonstrukci kanalizací, včetně přípojek a odvodnění komunikací. Firma ­EUROVIA prováděla celkovou revitalizaci oblasti, včetně komunikací a chodníků. Složitostí této stavby nebyly ani tak objemy, jako spíše množství změn, které při ní nastaly. V původních dokumentacích byly určité nedostatky a navíc se tam potkaly dvě kanalizace – jedna ve správě obce a druhá ve správě OVAK. Původně se sanace kanalizací měly provádět částečně bezvýkopovou technologií, což ale nebylo vždy možné, takže některé opravy musely být provedeny otevřeným výkopem. Dodatečné schvalování všech těchto změn tak termín ukončení realizace posunul o 7 měsíců. Nakonec se nám ale vše podařilo zdárně ukončit a v listopadu by mělo dojít k definitivnímu předání stavby.

Další stěžejní zakázkou, která je ještě stále v realizaci, je odkanalizování jižní části Ostravy – Svinova. Zahájení stavby bylo v prosinci 2019 a dobíhat by měla někdy v červnu příštího roku. Tato zakázka je spolufinancována jak Statutárním městem Ostrava, tak i MF ČR. Je velice rozsáhlá a jedná se v ní o rekonstrukci vodovodních sítí a rekonstrukci kanalizační sítě v celé oblasti. Její součástí je také výstavba dvou čerpacích stanic splaškových vod. V minulosti byla celá oblast odkanalizována pouze přepady ze septiků a to do vodního toku. Nově se veškeré splašky budou přivádět do přilehlého sběrače a pak na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. Po ukončení prací na rekonstrukcích vodovodních a kanalizačních řadů bude následovat revitalizace celé oblasti, čili opravy a odvodnění komunikací a přilehlých chodníků, parkovací stání atd. Na této stavbě jsme jako mate­riál používali kameninu o průměrech DN 150 – DN 600, některé bezpečnostní přepady až DN 800.

Další velkou stavbou, kterou v současné chvíli děláme, je odkanalizování části Ostravy – Heřmanice. Tam se jedná o výstavbu nových a rekonstrukci starých kanalizačních stok. Tato stavba je také spolufinancována MF ČR a je do ní zainteresováno i Statutární město Ostrava. Veškeré staré, betonové kanalizace včetně přípojek, se nyní provádějí v kamenině o průměrech DN 150 – DN 600. Následovat by měly opět rekonstrukce komunikací a chodníků. Spousta rodinných domů zde také měla septiky a žumpy, což je nyní přepojováno na novou kanalizaci s napojením do sběrače a odvodem na ÚČOV.

Hydrospor – spolehlivá ostravská firma se zaměřením na vodohospodářské stavby


Jako takovou perličku bych zde uvedl stavbu, kterou jsme zahájili v letošním roce, a jedná se o rekonstrukci kanalizace v ul. Hrušovská a ul. U Parku v centru Ostravy. Ta je 100% hrazena MF ČR. Jedná se zde o vymístění kanalizace v areálu trolejbusového depa Dopravního podniku Ostrava, a to v délce 230 m. Práce se provádějí bezvýkopovou technologií, tzv. mikrotuneláží, kdy se zatahuje sklolaminátová kanalizační trouba DN 1000 přímo do protlaku. Je to velice zajímavá práce a spolupracujeme na ní s firmou Talpa RPF, která tyto bezvýkopové technologie zaštiťuje. Její složitostí jsou především dlouhé úseky v minimálních spádech. Další použité materiály na této stavbě jsou jednak sklolaminátové trouby DN 700, tak i kameninové trouby v průměrech DN 300 – DN 600. I zde budou následovat kompletní opravy komunikací.

Kromě těchto stěžejních akcí bych zmínil třeba ještě výměnu vodovodního potrubí pro společnost OVAK v oblasti Ostravy - Poruby, na ul. Dělnické a ul. Porubské, kde se jednalo o výměnu již nevyhovujícího litinového potrubí za novou tvárnou litinu s vnitřní i vnější cementovou ochranou DN 300. Velmi náročnou stavbou, kterou jsme ukončili na začátku tohoto roku, byla stavba odkanalizování ul. K Odře a ul. Smrčkova v katastru oblasti Ostrava – Výškovice v Poodří. Na této stavbě byla velmi vysoká hladina podzemní vody. Stavba navíc probíhala v období vysokých srážek, takže podzemní voda v dané oblasti stoupla až o 1,5 m. Bylo to velice nepříjemné, ale nakonec jsme vše zvládli. Poslední větší stavbou, na kterou bych chtěl poukázat, byla rekonstrukce vodovodů Přemyšov – Poruba v katastru Polanka nad Odrou. Stavba se prováděla jak otevřeným výkopem, tak i bezvýkopovou technologií a jednalo se zde o výměnu starých, litinových a ocelových potrubí za poly­etylénové v dimenzích od DN 80 – DN 300, včetně protlaku pod tělesem dálnice. Nyní již odevzdáno a předáno.

Jak jste byli spokojeni s hospodářskými výsledky loňského roku a jak jste se vypořádali s covidem?

Vloni jsme se opět dostali do plusových čísel a konečně se nám daří částečně dohánět ztráty z let minulých. Určitě to bylo dáno i tím, že jsme dokončovali zakázky, které byly dlouhodobě vysoutěžené. Uvidíme, jak dopadne rok letošní, kdy se začíná projevovat extrémní nárůst cen materiálů. Co se týče covidu, tak ten se u nás nijak zvlášť neprojevil. Paradoxně lze říct, že v době, kdy došlo k vylidnění měst, se nám pracovalo mnohem lépe, protože jsme na práci měli klid. Samozřejmě jsme museli dodržovat veškeré hygienické předpisy, ale vzhledem k tomu, že naše práce se odvíjí v exteriéru, tak to zas tak složité nebylo. Mnohem složitější naopak bylo papírování a kontakt s úředníky. Všechna jednání probíhala on-line, ale řešit stavbu on-line v podstatě nejde, protože ji potřebujete vidět. Takže všichni zúčastnění se na stavbu jeli podívat v různých časech a pak jsme se on-line domlouvali, jak dále. Finančně nás covid postihl pouze v oblasti testování zaměstnanců a jejich dovybavení, ale to nebyly položky rozhodujícího charakteru.

Jak jste na tom se zaměstnanci a jak probíhá obnova vašeho strojního parku?

Nyní máme 72 kmenových zaměstnanců, ale využíváme také služeb subdodavatelů. Zaměstnanci jsou stálí, i když i u nás průběžně probíhá jejich příliv a odliv. Tato migrace je ale normální. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby příchody kvalifikovaných zaměstnanců byly na lepší úrovni, ale s tím se asi nyní potýkají takřka všechny firmy v našem oboru. Co si nevychováme, to nemáme. Nemáme kde brát, ani kde se ptát. My jsme spíše rodinná firma a cestou zahraničních pracovníků jít nechceme. Nákupy nových strojů a jejich obměna u nás probíhá kontinuálně. V letošním roce jsme nakupovali spíše vozový park, jako např. kontejnerový nosič do 12,5 tuny, valník na převoz materiálu a v listopadu by nám měl dorazit sklápěč. Nově jsme koupili také tandemový válec pro asfaltérské čety. Ve výhledu příštího roku máme další stroje, protože zub času kouše a náklady na opravy se zvyšují. V příštím roce se místo vozového parku budeme muset zaměřit opět na ten strojní.

Hydrospor – spolehlivá ostravská firma se zaměřením na vodohospodářské stavby


Na jaké nové stavby se teď chystáte?


V nejbližším období se chystáme na zahájení stavby pro firmu EUROVIA na dálničním úseku I/68 Třanovice – Nebory. Jedná se zde o odvodnění komunikací dálničního tělesa včetně 4 objektů retenčních nádrží i s odlučovači ropných látek. Stavba by měla být ukončena na jaře 2023. Bohužel se opět jedná o oblast s dost špatnou geologií, takže snad vše v dohodnutém termínu zvládneme. Další stavbu, kterou teď máme v přípravě, a měla by se zahájit na přelomu září a října, je rekonstrukce vodovodu v oblasti Ostravy – Svinova a to v ul. V Závětří a ul. Nad Porubkou. Mělo by zde dojít k výměně vodovodního potrubí v délce 2,2 km z nevyhovující litiny do polyetylenových řadů. Nejedná se zde o žádné velké dimenze, spíše DN 80 – DN 150, ale bude třeba vykonat velký rozsah prací v oblasti rodinných domů, kterých je tam okolo 160. Takže trochu náročnější na komunikaci s občany, kteří jsou hodně citliví na jakékoliv změny v oblasti, kde žijí.

Jak funguje vaše prodejna pracovních pomůcek?

Řekl bych, že jede tak nějak samospádem. Máme stálé dodavatele a průběžně přicházejí i noví odběratelé. Na začátku roku jsme do této prodejny přijali nové zaměstnance, jednak obchodního zástupce a vedoucího, který má nyní tuto prodejnu na starosti, tak i novou pracovnici přímo v obchodě, která pomalu přebírá agendu po těch, které se již chystají na zasloužený odpočinek. Výsledky prodeje se stále lepší, takže jsme spokojeni. Samozřejmě tuto prodejnu ochranných pomůcek využíváme také pro své zaměstnance, protože si zakládáme na tom, aby naši zaměstnanci při práci byli řádně vybaveni pro prováděnou činnost.

Jak vidíte výhled letošního roku z hlediska rostoucích cen materiálů i z hlediska dalších staveb?

Nárůst cen, který přišel v letošním roce, zatím tolik nepociťujeme, protože dojíždíme materiály, které jsme měli nasmlouvané z doby minulé. Uvidíme, jak se to projeví v dalších měsících. Podle posledních signálů to vypadá, že ceny snad již dosáhly svého stropu a v brzké době by mělo dojít k jejich mírnému poklesu, což by bylo dobré. Co se týče našeho dalšího výhledu, tak doufáme, že budeme razit trend posledního hospodářského roku a naše výsledky budou stále lepší a lepší. Začíná se opět stavět za rozumnější ceny, takže se pomalu dostáváme na ceny prací, za které již pracovat lze. Abychom si udělali také nějakou radost, pustili jsme se v letošním roce do rekonstrukce naší správní budovy a dalších kancelářských prostor. Prováděli jsme zde nové opláštění, nátěry i rekonstrukce parkovacích ploch. Po těch letech již bylo potřeba i do těchto věcí zainvestovat, abychom se zde cítili příjemně.

Děkuji za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač