...těch nejnáročnějších staveb. V minulých letech došlo ve společnosti ke generační výměně na pozicích jednatelů, kdy otěže společnosti přebrali synové jejich původních zakladatelů. Jednoho z nich, pana Jiřího Horáka, jsme požádali o rozhovor a krátké bilancování.

Pane řediteli, řekněte, prosím, našim čtenářům něco o historii společnosti a její současnosti.
Společnost byla založena v lednu roku 1993 třemi společníky, panem Kaštovským, Laryšem a Horákem. Začínala údržbou a drobnými pracemi na vodovodech a kanalizacích pro OVAK a.s. a pak k jejím partnerům přibylo také Statutární město Ostrava (SMO) a SmVaK a.s., což jsou dodnes naši největší zadavatelé stavebních prací. Dalšími našimi partnery jsou obce na Ostravsku a jeho okolí. Společnost je z hlediska zaměstnanců naprosto ­stabilizovaná a již několik let jich máme kolem 73. Tento počet již navyšovat nechceme. Obraty společnosti jsou také již mnoho let stabilní a kolísají kolem 300 miliónů korun ročně. Bohužel až na ten poslední, kdy vzhledem k válce na Ukrajině a nárůstu cen komodit i energií došlo k jeho poklesu.

Jaké je zaměření společnosti?
Zabýváme se stavební činností se zaměřením na vodohospodářské stavby, se specializací na výstavbu a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí pro obce a města. K tomu samozřejmě patří odstraňování poruch a havárií na kanalizačních řadech, revize, kontrola a údržba vodohospodářských zařízení i přidružené opravy a rekonstrukce komunikací. Kromě toho provádíme také výstavby ČOV a čerpacích stanic. Vlastníme také prodejnu s pracovními pomůckami, kterou využívá nejen naše společnost, ale také další firmy z okolí a občané města.


Na jaké zajímavé stavby z poslední doby byste rád poukázal?
V nedávné době jsme prováděli rekonstrukci a výstavbu nové kanalizace v oblasti Heřmanic, spádová oblast ulic Vrbická – Záblastká. Tato akce byla spolufinancována MF ČR a SMO z programu tzv. Důlních škod v celkovém objemu 89,5 mil. Kč. Naším úkolem byly jak opravy, tak i výstavba nových kanalizačních řadů v délce 4,7 km s tím, aby veškeré splaškové vody byly odváděny do sběrače a následně do centrální ČOV v Ostravě-Přívoze. Pro nás to byla stěžejní akce, která trvala 3 roky a letos na jaře jsme ji dokončili. Při této výstavbě došlo k výměně již nevhodné betonové kanalizace za novou, kameninovou v dimenzích od DN 250 až po DN 600. V některých úsecích byly ­použity roury z PP. Část prací byla také prováděna bezvýkopovou technologií. Samotná stavba si vyžádala následné velké rekonstrukce dotčených komunikací, kde se jednalo až o 15 000 m2 asfaltových ploch.
V letech 2020-2022 jsme, opět pro SMO a MF ČR, realizovali rekonstrukci kanalizace v ul. Hrušovská a v ul. U Parku. Tato stavba byla realizována v celkovém nákladu 46,5 mil. Kč. Samotná kanalizace byla prováděna jak bezvýkopovou technologií, tak otevřeným výkopem. U bezvýkopové technologie, která probíhala v areálu trolejbusového depa DPO v délce 560 m, byla prováděna jak ražba strojní, tak i ražba ruční, tzv. hornických způsobem. Do této ražby pak byly zatahovány sklolaminátové roury DN 1000. Následně byla odkanalizována další část ulic Hrušovská, Sadová a ul. U Parku se zaústěním do Sokolovské třídy. Tam byly pokládány kameninové roury DN 300 až DN 700. I u této akce byla následně provedena celková rekonstrukce dotčené ulice celoplošnou úpravou asfaltových ploch a přilehlých chodníků v celkové výměře 2500 m2.
Od roku 2021 jsme pro firmu Eurovia prováděli výstavbu kanalizací na odvodnění komunikací nově budované dálnice I/68 Třanovice–Nebory. Jednalo se o cca 2 km kanalizačních řadů včetně retenčních nádrží, výústních objektů do vodotečí a napojení uličních vpustí pro odvodnění nově budované rychlostní komunikace. Zahájení bylo v roce 2021 a letos na jaře byla stavba dokončena. Na tuto akci jsme použili plastové potrubí DN 400 a DN 300 a z prefabrikátů zde byly vybudovány velké retenční nádrže.
V současné chvíli provádíme výstavbu vodovodů a kanalizací na třech místech v blízkém okolí. Jedná se o Dolní Lutyni, obec Klokočí u Hranic a v Palačově u Starého Jičína. Palačov byl pro nás opět stěžejní zakázkou, kterou bychom měli letos v říjnu předávat. Jednalo se zde o výstavbu 3,5 km kanalizace včetně výstavby ČOV. Práci jsme prováděli ve sdružení s firmou Metal Management, která se, jako hlavní zhotovitel, zabývala technologiemi na ČOV, my byli hlavní zhotovitel stavební části ČOV a veškerých kanalizačních stok a přípojek pro obyvatele.
Dále provádíme pro OVAK a.s. výstavbu vodovodu na ulici Pas­kovská, kde právě teď začínáme ­realizovat 1. a 2. úsek stavby v délce cca 1000 m. Celá stavba je rozdělená na 6 etap a jedná se zde o výměnu vodovodního řadu tvárné litiny DN 200 v celkové délce cca 2800 m.
Pro OVAK a.s. dále provádíme rekonstrukci vodovodu na ulici Jahnova v Mariánských Horách a zároveň na stejné ulici pro SMO provádíme rekonstrukci kanalizačního řadu DN 600, kde je potřeba nevyhovující betonové potrubí vyměnit za nové kameninové. Následně by zde měla proběhnout revitalizace celé oblasti.
Pro SMO provádíme také rekonstrukci kanalizačních řadů dešťových a splaškových vod na ulicích Polanecká v Ostravě-Svinově. Zde se jedná se o zkapacitnění současných nevyhovujících řadů z betonových rour DN 400, které se na­hrazují novými betonovými trou­ba­mi DN 800 a DN 500.
Z připravovaných akcí bych možná zmínil výstavbu vodovodu a VDJ v obci Budišovice a prodloužení splaškové kanalizace v obci Písečná v celkovém objemu 42 mil. Kč.


Podle množství práce bych řekl, že se firmě velice daří. Jaká byla vaše spokojenost s loňským hospodářským výsledkem a co další výhled?
Náš účetní rok končí v červenci, takže mám naprosto čerstvá čísla. Bohužel musím konstatovat, že tento účetní rok, přes spoustu námi odvedené práce, nevyšel nijak valně. Podepsala se na něm válka na Ukrajině a navýšení vstupních cen komodit jako jsou asfaltové směsi, betony, zásypové materiály, montážní materiály a energie. Bohužel proto došlo k určitému meziročnímu poklesu, což nás samozřejmě vůbec netěší. Výhled na letošní rok je opět pracovně velice dobrý. Zakázky, které ale byly vysoutěženy, nejsou za peníze, za které bychom si je představovali dělat. Máme štěstí, že v předchozích letech, kdy byla naše finanční situace mnohem lepší, jsme dokázali částečně obnovit strojní i vozový park, takže jej nyní můžeme pouze udržovat ve vyhovujícím stavu. Další investice si nyní dovolit nemůžeme. Současný stav je takový, že soutěžíme za nižší peníze a vše ostatní nakupujeme dráž, což dlouhodobě fungovat nemůže.

Máte za sebou obrovskou spoustu práce. Jistě proto existují důvody, proč by si investoři měli vybrat právě vás?
Důvody, proč by si investoři měli vybrat právě nás, tady určitě jsou. Jsme firma, která funguje na ostravském trhu 30 let a za tu dobu si zde vybudovala velice dobré jméno. Odevzdali jsme spoustu zakázek a kvalita námi odvedené práce byla vždy perfektní. Jsme spolehliví, přizpůsobiví, pružní a komunikace s námi, jako s dodavatelem stavebních prací je na vysoké úrovni. Jako naše největší devizy bych ale asi vyzdvihl vysokou flexibilitu a spolehlivost.

Jak tedy vidíte svou perspektivu za dalších 5 let?
Nejsme žádní vizionáři a ve stavebnictví v současné chvíli všichni tak trochu bojujeme o přežití. Nezbývá, než se prát o každou zakázku a žít tím, co se právě nabízí. Vždy přicházejí lepší i horší roky. Ty horší je prostě potřeba bez úhony přečkat. Věřím, že i za dalších 5 let si spolu budeme moci popovídat a společnost bude alespoň ve stejné kondici, jako je tomu dnes. Čeká nás spousta práce a nesmíme se nechat trhem srazit na kolena. Krásné plány do budoucna máme, ale můžeme si je splnit jen tehdy, pokud budeme mít dostatek pěkných zakázek. Pak si můžeme i naše další vize postupně plnit.

Děkuji za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Miroslav Bindač