Rozsah úprav

Stávající stav železničního svršku a spodku byl nevyhovující. Kolejnice v některých obloucích byly ojeté, s nutností jejich výměny, včetně železničních pražců. Nevyhovující stav železničního spodku způsoboval na některých místech poruchy geometrické polohy koleje. Stávající odvodnění trati bylo nefunkční, zanesené nebo chybělo úplně. Při větších srážkách se voda kumulovala v blízkosti železničního tělesa. Nevyhovující stav vykazovaly též stávající železniční zastávky. V rámci stavby došlo k rekonstrukci železničního spodku a svršku, opraveno bylo sedm mostů, šestnáct propustků, dvacet železničních přejezdů, tři železniční zastávky a v neposlední řadě proběhla také výměna a úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Svahování zářezů po odstranění náletových dřevin


Železniční spodek

Rozsáhlý objem prací ­proběhl na železničním spodku a opravě jeho nefunkčního odvodnění. Celkem bylo odtěženo a přesunuto 26 500 m3 zeminy. Svahování zářezů a náspů představovalo objem 46 170 m2, kterému předcházelo rozsáhlé kácení náletových dřevin. Pro zajištění funkčnosti odvodnění bylo realizováno téměř 6 000 m rýh a vsakovacích žeber. Dále bylo pročištěno 4 750 m2 skalních zářezů. Na části z nich, z důvodu zajištění bezpečnosti drážního provozu, zajistil zadavatel dodatečnou ochranu pomocí zasíťování.

Pro zajištění funkčnosti odvodnění bylo realizováno téměř 6 km rýh a vsakovacích žeber


Železniční svršek

Na železničním svršku byla provedena výměna celkem 19 317 ks betonových pražců B-91. Z důvodů malých poloměrů nebo stísněných poměrů (skalní zářezy) byly vloženy též ocelové pražce „Y“ v počtu 3 155 ks. Téměř v celém úseku došlo k výměně nevyhovujících kolejnic za užité, vyzískané z jiných traťových úseků, a částečně byly dodány i kolejnice nové, a to především v oblasti železničních přejezdů. Při novém zřízení bezstykové koleje bylo zhotoveno celkem 1 176 ks kolejnicových svarů. Část svarů byla realizována pomocí mobilní pojízdné svařovny DAF XF 005. V celém 16km úseku byla provedena nová úprava geometrické polohy koleje při níž bylo doplněno téměř 20 000 m3 nového štěrkového lože. Pro zlepšení jízdních parametrů dojde též ke strojnímu přebroušení kolejnic v celém úseku.

Mobilní pojízdná svařovna DAF XF 005


Zajímavostí tohoto projektu byla zadavatelem určená podmínka zhotoviteli nasadit obnovovací stroj pro výměnu kolejnic a pražců a automatické strojní zařízení pro úpravu směrové a výškové polohy koleje a výhybek při pracích na obnově železničního svršku. Tato podmínka byla ze strany společnosti STRABAG Rail splněna využitím vlastního obnovovacího stroje pod označením MATISA UM P95 SR a vlastních automatických podbíječek, např. ASPu 09-16/4S.
Jak již bylo zmíněno, v rámci stavby bylo opraveno celkem 23 mostních objektů a 20 železničních přejezdů. Takto velké množství stavebních objektů a silničních uzavírek vyžadovalo dokonalou koordinační spolupráci všech zhotovitelů, s důrazem na dodržování časových harmonogramů.

Automatická strojní podbíječka ASPu 09-16/4S


Závěr

Dnes je již možné říci,  že jsme stavbu zvládli a podařilo se nám ji opět zprovoznit v plánovaném termínu. Poděkování za spolupráci patří všem účastníkům výstavby a především zadavateli – Správě železnic s. o., oblastní ředitelství Ústí nad Labem.
Provedené úpravy vedly mimo jiné ke zvýšení maximální možné rychlosti na trati, a to z 60 km/h na 90 km/h v úseku Rumburk – Šluknov a z 50 km/h na 60 km/h v úseku Šluknov – Velký Šenov, kde se po zavedení dálkového ovládání trati počítá s dalším navýšením rychlosti. Modernizace celého traťového úseku zajistí do budoucna rychlejší, pohodlnější, a především bezpečnější cestování.

Tomáš John
vedoucí provozní jednotky
STRABAG Rail a.s.