Získání zakázky pro nás bylo obrovskou výzvou. Byla to jedinečná příležitost, jak navázat na tak významné konstruktéry a stavaře jakými byli Alois Negrelli, bratři Kleinovi, Vojtěch Lanna či Jan Perner. Byli jsme si vědomi, že realizace stavby, v samotném centru naší metropole, s velmi omezeným přístupem na stavbu, bude velice technicky komplikovaná a časově náročná. Bylo také zřejmé, že všichni účastníci stavby, a to jak ze strany projektanta, investora, ale především my, jako zhotovitelé, budeme muset prokázat své odborné znalosti a zkušenosti ke zdárnému provedení stavby. V tuto chvíli je stavba těsně před dokončením a my věříme, že jsme toto nelehké zadání, jakým rekonstrukce takto výjimečné kulturní památky bezesporu je, splnili a podařilo se nám ji přeměnit v moderní a komfortní železniční dopravní cestu a reprezentativní součást hlavního města.

Stavba, jejímž objednatelem je Správa železnic, státní organizace, byla realizována sdružením firem HOCHTIEF CZ, STRABAG Rail a. s. a AVERS spol. s r. o.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je součástí rozsáhlého programu modernizace železniční trati Praha – Kladno, který umožňuje následně realizovat navazující úsek Bubny – Výstaviště a rovněž zahrnuje nově plánované železniční spojení centra hlavního města s mezinárodním Letištěm Václava Havla Praha.

Montáž trakčního vedení v části rozvětvení Negrelliho viaduktu


Projekt řeší odstranění nevyhovujícího stavu historických mostních objektů památkově chráněného viaduktu a zajištění závazných parametrů modernizované ­trati. Součástí stavby kromě mostních objektů je i objekt železničního svršku, spodku, kabelovodu, trakčního vedení, ­zabezpečovacího zařízení, přeložky a ochrany inženýrských sítí, pozemní stavební objekty a pozemní komunikace. Součástí stavby bylo i odstranění nežádoucích vestaveb a přístaveb, geotechnický, pyrotechnický, restaurátorský a stavebně – technický průzkum. V rámci rekonstrukce došlo ke sjednocení mnoha částí a prvků jako jsou tvary říms, zábradlí, odstíny zábradlí, zdicích prvků atd. Celý viadukt měří cca 1,4 km a tvoří jej 15 mostních objektů (99 mostních oblouků a 105 otvorů) a všechny práce probíhaly pod dohledem památkářů.

Dne 25. 4. 2017 bylo investorem předáno a zhotovitelem převzato staveniště a nepřetržitá výluka byla zahájena 4. 7. 2017. Od této doby probíhaly práce spočívající v opravách nosných i nenosných konstrukcí mostních objektů vykazujících místy velkou lokální degradaci vlivem zatékání vody a působení klimatických změn a v opravách poškozené a nefunkční hydroizolace.

Práce na podbíjení železničního svršku


V rámci realizace prací na jednotlivých mostních objektech se prováděly výkopové práce pro obnažení konstrukce spodní stavby, injektáže podzákladí a spodní stavby, podskružení konstrukce kleneb, bourání stávajících říms, vytěžení stávajícího zásypu kleneb, obnažení kleneb a poprsních zídek, sanace kamenných a cihelných částí spodní stavby a nosné konstrukce zvenku i zevnitř – výměny, zřízení izolace rubu kleneb a poprsních zídek včetně prvků uzemnění, zřízení úložného prahu, zřízení zásypu kleneb z drenážního betonu za současného ukládání prvků patní drenáže a svodů odvodnění, odstranění podskružení konstrukce, zřízení podkladního betonu roznášecí železobetonové desky, zřízení roznášecí železobetonové desky včetně osazení prvků odvodnění, říms, izolace, vyzdění cihelného zábradlí či montáž ocelového zábradlí.

Práce na mostních objektech byly dokončeny v listopadu 2019 a od té doby, až do 1. 6. 2020, kdy byl na Negrelliho viaduktu zahájen zkušební provoz, se prováděly práce na železničním spodku, železničním svršku, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení.

Pohled na dokončené práce na viaduktu ve směru na Masarykovo nádraží


V současné době, kdy je na ­Negrelliho viaduktu plný provoz, se provádějí práce na obnově komunikací využívaných stavbou, práce na odvodnění viaduktu, sanace spodních kamenných a cihelných částí mostu a je budováno nové zastřešení nástupiště Autobusového nádraží Florenc.

Plánovaný termín dokončení veškerých stavebních prací je 30. 11. 2020.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je výjimečnou stavbou, která se svým rozsahem, lokalitou a stářím konstrukcí vymyká všem dnes prováděným rekonstrukcím. Postup rekonstrukce vyžadoval velmi časté zásahy do současné projektové dokumentace. Specifické pro tuto stavbu bylo například to, že přístup na stavbu byl umožněn pouze na začátku a na konci stavby.

Autor: Bořivoj Leszko, STRABAG Rail a. s., +420 725 503 561, borivoj.leszko@strabag.com