Je největším evropským výrobcem expanzní techniky a zařízení pro doplňování, odplyňování, odvzdušňování a udržování tlaku v otopných soustavách. Výrobní vody jsou soustředěny v Německu a Polsku a prodej expanzní techniky je realizován prostřednictvím obchodních dceřiných společností, případně obchodních partnerů ve všech zemích EU. Při příležitosti 16. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aquatherm 2009, který se konal poslední listopadový týden v PVA Letňany, měla naše redakce možnost hovořit s ředitelem společnosti Reflex CZ, panem Ing. Vítem Gabrielem o aktuálním firemním dění, ale také o dalších výhledech této zajímavé a prosperující společnosti.

Čím konkrétně se vaše společnost zabývá a jaké produkty jsou pro činnost vaší firmy nosné?

Především se zabýváme výrobou membránových expanzních nádob pro všechny možné způsoby využití, a to jak v topných tak chladicích soustavách od velikosti vhodné pro rodinné domy až po 10 000 litrové nádoby, které se uplatní v průmyslové a komunální výstavbě. Dále vyrábíme expanzní nádoby pro sanitární techniku, tj. pro rozvody pitné a užitkové vody. Velmi důležité jsou pro nás také expanzní automaty, což jsou zařízení pro automatické udržování tlaku látky v topných a chladicích soustavách, která současně zajišťují odplyňování a automatické doplňování.

Jaké jsou přednosti vašich produktů?

Všeobecně je naší velkou předností rozmanitost sortimentu a systémový přístup. Jsme schopni našimi výrobky pokrýt vše od doplňování vody, úpravy vody, odplyňování, odkalování a udržování tlaku vody v soustavách. Navíc nabízíme deskové výměníky a sortiment nepřímo ohřívaných sobníků pro ohřev vody a akumulaci tepla.

Co vaše firma nabízí v oblasti služeb a servisu?

Velký důraz klademe na kvalitu technického zemí. Značná personální kapacita je věnována poradenství projekčním a architektonickým kancelářím. Naše společnost disponuje unikátním softwarem pro návrh zařízení Reflex. Každým rokem se navíc konají pravidelná školení projektantů a montážních firem. Servis je zajišťován prostřednictvím externích partnerů v jednotlivých regionech republiky. Tito partneři zajišťují jednak ruční, ale také poruční servis, v jehož rámci lze např. výrazně prodloužit ruční lhůty na produkty Reflex.

Které skupiny investorů a kazníků jsou pro vás nejdůležitější?

Našimi významnými partnery jsou zejména odborné topenářské velkoobchody a montážní firmy. Vzhledem k výkonům, pro které jsou naše zařízení vhodná, jsou pro nás velmi zajímaví investoři z oblasti energetiky. Tím mám na mysli zejména teplárny, elektrárny a společnosti zabývající se dodávkou tepla.

Na jakých konkrétních stavbách byly uplatněny produkty firmy Reflex CZ?

Troufám si tvrdit, že naše produkty jsou k nalezení prakticky ve valné většině významných staveb v průmyslové i občanské výstavbě. Namátkou mohu jmenovat např. tyto stavby: Hella Mohelnice, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze - Krči, Businesscentrum Sazka a.s., BVV Brno a.s., ČNB Praha, ŘLP Ruzyně. Další referenční projekty jsou uvedeny na našich webových stránkách.

Jaké novinky jste představili na letošním Aquathermu?

Inovace výrobkových řad probíhá v naší firmě de facto nepřetržitě. Trvale vyhodnocujeme provoz našich zařízení a takto získané zkušenosti jsou posléze hnacím motorem změn v sériové produkci. Značný pokrok byl v posledních letech dosažen zejména v oblasti řídicí techniky. Jednoznačná je snaha zjednodušit obsluhu a omezit tak možnost chybovosti při uvádění zařízení do provozu a při jeho obsluze.

Můžete zhodnotit z pohledu firmy Reflex CZ, zdali vám program "Zelená úsporám" nějak pomohl k vyššímu jmu kazníků?

Sortiment firmy Reflex samozřejmě tvoří také výrobky, které podléhají dotačnímu programu Zelená úsporám, jako jsou např. solární sobníkové ohřívače teplé vody a solární kolektory. Tento program vnímáme velmi pozitivně, i když kritiku jistě zaslouží jeho poněkud chaotické spuštění. Věříme však, že producentům kvalitní tepelné techniky a koncovým uživatelům může v příštím období významně pomoci.

Jakým směrem se bude odvíjet vaše činnost v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu a jaké jsou vaše další plány?

I nadále bychom rádi zachovali strategii třístupňového prodeje prostřednictvím odborných velkoobchodů. Zvýšenou péči budeme věnovat projektantům TZB, protože jen tímto způsobem lze zajistit správnou aplikaci našich výrobků a tím docílit spokojenosti koncových uživatelů. Považujeme za nutné pracovat také s investory a developery, abychom jim dokázali více přiblížit výhody našich produktů a pomoci zvolit optimální řešení pro jejich projekty. Rádi bychom se více podíleli na osvětě v rámci odborných škol a univerzit technického směru. Naše aktivity chceme také dále rozšiřovat v oblasti poprodejního servisu.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický


REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 27257/2, 193 00 Praha 9
telefon: 800 733 539, 272 090 311
e-mail: reflex@reflexcz.czwww.reflexcz.cz