Z těchto důvodů byla provedena výstavba nových mostů, na kterých je zvýšen počet jízdních pruhů v každém směru z 2 na 3 a byla doplněna cyklostezka (obr. č. 2). Projekt toto řeší výstavbou šesti nových mostů v místě dnešních čtyř mostů. Jedná se o tři mosty přes dráhu a tři mosty přes silnici I/11.

Plánování této stavby započalo v roce 2007 studií, v níž bylo zpracováno několik variant včetně možnosti opravy a rozšíření komunikace na tři pruhy včetně samostatné lávky s chodníkem pro pěší, případně nových mostů společných pro tramvajovou trať, silniční dopravu a pěší. Z důvodů odlišných správců silničních a tramvajových mostů bylo nakonec rozhodnuto provést samostatné mosty tramvajové a silniční. V roce 2011 byl dopracován projekt DÚR, na nějž navázala projektová dokumentace DSP v roce 2014. V roce 2015 následovala projektová dokumentace PDPS. Realizace stavby byla započata v roce 2018 a dokončení stavby je plánováno v květnu 2020.

Rekonstrukce MÚK Výškovická – Rudná v Ostravě - obr. 2 – Šířkové uspořádání mostů.


Délka stavby je 500 m, avšak jedná se o složité území, kde ulice Výškovická kříží významnou páteřní čtyřpruhovou silnici I/11, dále vytíženou železniční trať a zároveň se uzel nachází v těsné blízkosti velkého obchodního centra. Ulice Výškovická je důležitou spojnicí obydlených částí města, jedná se o přístupovou komunikaci na sídliště, převádí jak silniční a pěší, tak tramvajovou dopravu. Rovněž byla řešena oprava stávajících komunikací vč. úrovňové křižovatky, obnova tramvajové trati, dostavba nové cyklostezky, rekonstrukce a dostavba pěších komunikací v řešeném území. Dále se na území nachází množství inženýrských sítí, které bylo nutno přeložit: vysokotlaký, středotlaký a nízkotlaký plynovod, vodovod, horkovod, kanalizace, sdělovací vedení, světelná signalizace, veřejné osvětlení, trakce dráhy, tramvajová trakce, vedení vysokého a nízkého napětí, v blízkostí mostu přes dráhu pak nadzemní vedení velmi vysokého napětí.

Rekonstrukce MÚK Výškovická – Rudná v Ostravě - obr. 3 – Fáze výstavby.


Původní čtyřpolový most přes silnici I/11 byl nahrazen dvoupolovým a třípolový most přes železniční trať byl nahrazen jednopólovým mostem při zachování nivelety ulice Výškovické. Mosty jsou navrženy z tyčových prefabrikovaných nosníků se spřahující ŽB deskou a se spodní monolitickou železobetonovou stavbou.

S ohledem na požadavek zachování tramvajového provozu na jednokolejné trati během výstavby nových mostů, bylo nutno řešit složitý postup a organizaci výstavby. Výstavba probíhala po fázích (obr. č. 3). V I. fázi probíhala demolice levých mostů a následná výstavba nových levých mostů silničních. Demolice mostu přes silnici I/11 probíhala přes noc za plné uzávěry silnice I/11. Demolice mostu přes dráhu s ohledem na prostorové možnosti a minimalizaci výluk na dráze pak rozřezáním a postupným snesením nosníků jeřábem. Při této fázi byla tramvajová doprava vedena obousměrně po jedné koleji po starém pravém mostě. V první fázi byl na starých pravých mostech vymezen pouze jeden jízdní pruh pro individuální dopravu ve směru na Ostravu–Zábřeh a zároveň byl tento pruh v tomto směru využíván autobusovou MHD a IZS. Druhý pruh na pravých mostech byl ve směru na Ostrava–Výškovice využíván pouze autobusy MHD a IZS.

Rekonstrukce MÚK Výškovická – Rudná v Ostravě - obr. 4 – Provizorní přeložka tramvajové trati.


V druhé fázi byla tramvajová kolej provizorně přeložena na nový levý silniční most a provedena demolice pravých mostů. Po dobu přeložení tramvajového provozu na nový levý silniční most byla vyloučena na stavbě individuální doprava v obou směrech.

V druhé fázi byl na nových, ne plně dokončených levých silničních mostech vymezen pouze jeden jízdní pruh pro IZS a MHD.


Stavba se při realizaci musela potýkat s plánovanými obtížemi jako bylo organizačně náročné překládání inženýrských sítí, zachování provozu tramvají téměř po celou dobu výstavby, složité stavební jámy u železniční trati bez příjezdu techniky, zabezpečení bezpečného provozu na silnici I/11 i na železniční trati ve všech etapách výstavby. Také stavba musela řešit několik nenadálých situací, kdy např. při provádění pažených výkopů v druhé fázi bylo zastiženo odlišné založení stávajících úložných prahů mostů nad tratí oproti dokumentaci původních mostů. Paty pilot zasahovaly do výkopové jámy nad úrovní nové základové spáry mostu. Stavba byla následně zastavena a byla prováděna měření deformací již realizovaného pažení. Na základě výsledků měření bylo rozhodnuto pokračovat v pomalém odtěžování zeminy na úroveň základové spáry s ponecháním přitěžující lavice.

V této lokalitě je i v budoucnu plánován rozvoj dopravní infrastruktury, kterým je například plán na vybudování vlakových zastávek v blízkosti nově postavených mostů přes dráhu. Dále je projekčně řešen návrh dalších cyklostezek v této lokalitě. Předmětem řešení bude také demolice staré lávky a návrh nové energolávky souběžné s mosty přes dráhu.

Navržené řešení tedy nejen zlepšuje stavební stav mostů, ale i zlepšuje plynulost a komfort silniční dopravy, cyklistů a chodců v této lokalitě. V neposlední řadě také zlepší estetiku řešené oblasti a zajistí možnost dalšího rozvoje největšího ostravského nákupního centra.

Ing. Petr Pchálek


Zhotovitel stavby: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Investor: Moravskoslezský kraj a DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a. s.
Projektant stavby: Dopravoprojekt Ostrava a. s.