Od roku 2007 ve společnosti zajišťoval služby v oblasti životního prostředí jediný zaměstnanec v kooperaci se subdodavateli. Od roku 2012 je členem týmu držitel autorizace EIA a od roku 2015 je v organizační struktuře společnosti již samostatná skupina životního prostředí.

Primárním úkolem v této oblasti od začátku bylo začít s přípravou dokumentů pro proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Specifické průzkumy a odborné studie byly zadávány subdodavatelům, jejichž podíl postupem času klesal a nyní vše zajišťujeme plně kvalifikovanými vlastními zaměstnanci. Společnost je schopna plně zajistit přípravu všech etap procesu EIA, stejně tak i zpracování dokumentů SEA. Vlastními silami zpracováváme dendrologické průzkumy, inventarizace zeleně, biologické průzkumy, komplexně řešíme problematiku ZPF. Jako jedni z mála společností používáme pro zpracování složitých hlukových studií výpočtový program CadnaA, který umožňuje i výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, což je jeden ze směrů plánovaného odborného vývoje (viz výřez hlukové situace zpracované programem CadnaA).

S růstem skupiny životního prostředí roste i nabídka ostatních nabízených služeb. Rozšíření týmu o další zaměstnance nám umožňuje zpracovávat nejen složité a rozsáhlé dendrologické průzkumy, projekty náhradních výsadeb, ale i návrhy komplexních revitalizací sídlišť a městské zeleně a v neposlední řadě rovněž dohled při realizaci staveb.

V současné době vykonáváme činnost ekologa stavby Silnice I/11 ­Nebory-Oldřichovice. Součástí našich prací je instalace a údržba dočasných migračních bariér pro obojživelníky, provádění záchranných transferů, instalace a údržba norných stěn i komplexní dohled nad činností stavby z hlediska jednotlivých složkových zákonů životního prostředí. Při celkové délce stavby 10 km, na kterých stavba kříží 6 různě širokých vodotečí, je instalováno na 6 km dočasných migračních bariér a šest norných stěn šířek od 2 od 15 m.

Naši zaměstnanci se nejen stále odborně vzdělávají, ale také aktivně přispívají na odborných konferencích, do oborových periodik i do sborníků odborných prací. Abychom mohli nabízet služby stále na vysoké odborné úrovni, je nutné aktivně sledovat vývoj legislativy. Nejnovějšími požadavky legislativy je zpracování stanovisek o souladu, tzv. „coherence stamp“, dle novely zákona o EIA, která jsme schopni zpracovat nejen pro liniové stavby, ale také pro ostatní záměry, pro které bylo vydáno Stanovisko EIA.

Stále se snažíme o zlepšování kvality našich prací, stejně jako usilujeme o komplexní pojetí problematiky životního prostředí. Aktivně se podílíme na všech úrovních projektové přípravy, a proto jsme schopni naše práce obohatit o poznatky, které přispějí ke snazšímu průběhu povolovacích procesů, k lepší ochraně zájmů životního prostředí jako celku i k vyšší kvalitě zpracovávaných dokumentů. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.
vedoucí sekce životního prostředí
a.hanslik@dpova.cz

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 595 132 011, e-mail: info@dpova.cz, www.dpova.cz