Společnost MC-Bauchemie a její kompetentní zaměstnanci si toto všechno uvědomují a přistupují tak k tomuto odvětví s maximální zodpovědností. Již více než padesát let vyvíjí a zdokonaluje MC-Bauchemie technologie a materiály pro výstavbu, opravy a sanace konstrukcí vodního stavitelství. Materiály na špičkové úrovni, dlouhodobé reference, odbornost pracovníků a sdílení celosvětových zkušeností napomáhají vždy volit návrhy systémových řešení každé stavbě na míru.
V letech 2018 a 2019 byl českou pobočkou firmy MC-Bauchemie realizován projekt „Sanace vodních staveb“, jehož cílem bylo sdílení informací a know-how v této oblasti s odbornou veřejností ať už na straně investorské, tak i na straně realizačních firem. Výsledkem byla série seminářů a exkurzí zaměřených na problematiku vodních staveb a také jsme připravili zcela nový prospekt „Vodohospodářské stavby – Systémy pro opravu a ochranu betonu“.

Díky výše uvedenému, ale taky dlouholeté bezproblémové spolupráci jsme byli přizváni k návrhu řešení sanace bezpečnostního přelivu horní nádrže Homole, přečerpávací elektrárny Štěchovice II (EŠT2).

Pohled na přečerpávací elektrárnu Wendefurth


Projekt sanace zahrnoval opravu šikmých ploch přelivu, koruny přelivu a mostní konstrukce koruny hráze. Na základě provedených diagnostických prací bylo zjištěno, že betony dosahují pevnostní třídy C25/30, avšak současně bylo zjištěno, že beton není mrazuvzdorný a ve všech oblastech, kde dochází k dlouhodobému zatékání, se rozpadá. Na základě výše uvedeného byla vybrána jedna z možných variant opravy, a to kombinace hlubších lokálních oprav s celoplošnou mechanicky kotvenou opravnou vrstvou.

Jedním z vodítek návrhu byla od roku 2012 bezchybně fungující referenční stavba přečerpávací elektrárny Wendefurth v Německu. Po předchozím pětiletém testování byla na této stavbě použita PCC – náhrada betonu zesílená vlákny s vysokou odolností vůči sulfátům Nafufill KM 250 HS. Tato malta byla metodou strojního nástřiku za mokra nanesena v tloušťkách 25 – 40 mm v celkovém objemu 300 tun na ploše cca 5000 m2. Toto řešení splnilo přísná kritéria požadovaná investorem a také německými a evropskými normami. Důraz byl předem kladen na nenasákavost (vodotěsnost) aplikované vrstvy, na minimální smrštění a dotvarování vyzrálé vrstvy malty a na přídržnost vyzrálé malty k podkladu.


Detaily sanované plochy


Stejné materiálové řešení bylo tedy vybráno pro opravu šikmých ploch bezpečnostního přelivu vodní nádrže Homole. Práce byly započaty v červnu roku 2018 a to odbouráváním nesoudržných vrstev betonu mechanickými kladivy. Následně byla celá plocha otryskána vysokotlakým vodním paprskem s tlakem 1000 – 2500 bar. Po nakotvení ocelových kari sítí byla metodou mokrého torkretu nanesena správková malta Nafufill KM 250 HS. Celková tloušťka nanesených vrstev min. 60 mm zajistila dostatečné krytí nakotvené výztuže. Povrch čerstvě nanesených malt byl po provedení strojního nástřiku srovnán latí a po zavadnutí malty zahlazen hladítky. Možnost následných úprav povrchu byla také jedním z rozhodujících faktoru volby metody mokrého nástřiku. Hladký povrch jednak umožňuje rychlý odtok srážkových vod a jednak brání usazování nečistot a následného růstu řas a mechů.

Práce probíhaly za letního, velmi teplého počasí, proto byly jednotlivé technologické kroky voleny právě s přihlédnutím na tyto klimatické okolnosti. Velký důraz pak byl kladen na řádné ošetřování zrajících vrstev pomocí vlhčených geotextilií v kombinací se stíněním pomocí PVC plachet.

Sanační práce probíhaly také na mostovce v koruně hráze, kde byly hrubé správkové malty doplněny také celoplošnou jemnou stěrkou.

V oblastech s lokálními průsaky byly před nanesením správkových malt provedeny těsnicí injektáže nízkoviskózní pryskyřicí na polyuretanové bázi vykazující vysokou flexibilitu ve zreagovaném stavu. Veškeré sanované plochy byly na závěr opatřeny hydrofobizačním nátěrem, který nevytváří povrchový film a snižuje nasákavost povrchových vrstev, a prodlužuje tak trvanlivost konstrukce. Celkem bylo spotřebováno 120 tun správkových malt a byla zasanována plocha 1500 m2. Sanační práce provedla námi zaškolená certifikovaná realizační firma ­ČIPOS ­Ostrava a. s.

----------
Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II. se spádem až 220 m a umělou nádrží na kopci Homole o obsahu 500 000 m3 byla uvedena do provozu v roce 1947. Na svou dobu byla tato přečerpávací vodní elektrárna plně automatizována a odpadní teplo z chlazení bylo využito mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. Do února 1991, kdy byla pro zastaralost odstavena, vyrobila 1 650 000 MWh převážně špičkové energie. V letech 1992-1996 proběhla výstavba nové, moderní PVE, která využívá původní horní nádrž na Homoli a z velké části původní ocelové přivaděče (průměr potrubí 1,7-2 m, délka 590 m) i části elektrorozvodného zařízení. Původní dvě soustrojí o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s reverzní Francisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m, s hltností 24 m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW. Soustrojí je umístěno v zhruba 45 m hluboké podzemní strojovně.
Zdroj: www.cez.cz
------------

MC-Bauchemie s. r. o.
MC FOR INFRASTRUCTURE & INDUSTRY
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155, info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz