Odolnost proti kyselinám byla potvrzena materiálovým zkušebním ústavem MBF (Gesselschaft für Materialprüfung und Baustofforschung mbH) v Německu; všeobecné stavební schválení pak následně udělil německý ústav pro stavební techniku (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt). V ČR byl systém na bázi hybridních silikátů certifikován a je dozorován Institutem pro testování a certifikaci (ITC) ve Zlíně.

Kanalizační stavby musí jak v komunální tak i v průmyslové oblasti vyhovět nejvyšším požadavkům. V kontaktu s médii v rozsahu pH pod 3,5 nebo s agresivními chemikáliemi jako je kyselina sírová se dostávají stavební materiály na bázi cementu až na pokraj svých možností a dochází k poškození stavebních dílců. Hybridní silikátová technologie, na jejímž základě byl vyvinut ochranný systém pro opravy kanálů a šachet společnosti MC-Bauchemie pod značkou ombran, chrání dlouhodobě stavební konstrukce před těmito agresivními útoky.

Propustnost pro vodní páru
Hybridní silikátové systémy jsou ochranné systémy, u nichž vede reakční mechanismus tzv. trimerizace k tvorbě trojrozměrné, plně zesíťované molekulární struktuře (trimer), tvořící pro škodliviny neprostupnou ochrannou materiálovou matrici. I přes tuto vysokou těsnost je ochranná vrstva vysoce propustná pro vodní páru.

To je podstatným rysem, neboť kanály, šachty a čerpací stanice pro odpadní vody hraničí přímo s okolní zeminou, takže není vyloučeno zpětné provlhnutí stěn těchto objektů. Difúzně uzavřené systémy, jako např. epoxidové pryskyřice, přerušují přirozený transport vodních par skrz stavební konstrukci. Tím dochází ke vzniku osmotického a kapilárního tlaku mezi ochranným systémem a podkladem. Následkem je vznik puchýřů a plošné odlupování těchto systémů od podkladu a tím i brzké škody na stavebním díle.

Ochranné systémy ombran na bázi hybridní silikátové technologie jsou schopné difúze vodních par, a zamezují tak poškozením vlivem osmózy.

Ochrana proti biogenní kyselině sírové
Jedním z nejběžnějších namáhání v uzavřených odpadních objektech nad hladinou vody (plynojem) je biogenní koroze kyseliny sírové (BSK). Zde dosahuje hodnota pH faktoru prostředí hodnot < 1,0, kterému nechráněné betony a cementem pojené spárovací malty nejsou schopné dlouhodobě odolávat a dochází k rozpadu cementového pojiva. Výsledkem je úbytek konstrukce betonu v řádu několika centimetrů za rok.

Právě v této oblasti použití zůstává ombran CPS díky hybridní silikátové technologii odolný vůči chemikáliím a chrání kanalizační šachty, stoky a čerpací stanice před působením koroze biogenní kyselinou sírovou. Přitom je ombran CPS jak v kyselém prostředí (pH ≤ 1,0) tak i v prostředí zásaditém (pH ≥12,0) trvale odolný.

Vedle difuzní propustnosti pro vodní páru a odolnosti proti biogenní kyselině sírové je systém neprostupný pro kyseliny a odolný proti rázům a poškrábání. Ochranný systém lze nanášet velice jednoduše ručně stěrkováním nebo také strojním nástřikem.
Díky inovativní technologii firmy MC-Bauchemie je poprvé k dispozici ucelený koncept sanace stokových jímek a šachet pro všechny oblasti použití - od utěsnění vůči průsakům přes reprofilaci poruch až po kyselinovzdorné ochranné systémy. To vše vede k obzvláště trvalé sanaci kanalizačních systémů.

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155
www.mc-bau­che­mie.cz