Předmětem zakázky byla dodávka a instalace technologie pro výrobu a dávkování chlornanu sodného za účelem nahradit plynný chlór používaný k hygienickému zabezpečení pitné vody, která do Vodojemu Jesenice přitéká z Úpravny vody Želivka, a jíž je následně zásobována velká část Hlavního města Prahy.

Realizace díla probíhala v několika postupných krocích. Nejprve byla provedena demontáž stávající technologie v budově bývalého skladu chloru. O té bylo rozhodnuto, že bude sloužit pro umístění nové technologie. Následně byly provedeny nutné stavební a dispoziční úpravy budovy tak, aby potřebám nové technologie vyhovovala. Současně se stavebními pracemi byly zahájeny i přípravné a montážní práce na dávkovacím potrubí, které nově tvoří 8 tras potrubí PVDF DN20 o celkové délce přes 3 km, přičemž nejdelší trasa je dlouhá 682 m.Po dokončení stavebních prací jsme přistoupili k instalaci vlastního zařízení pro výrobu a dávkování chlornanu sodného. Instalovány byly 2 nové nádrže na přípravu solanky, 4 centrálně řízené elektrolyzéry se selektivní membránou, každý o výkonu 2 500 g Cl2/hod, 2 zásobní nádrže a 8 dávkovacích panelů (2 dávkovací čerpadla na jeden panel).

Následně byla instalována celá řada podpůrných technologií. Jsou to především nová rozvodna, stavební a technologická elektroinstalace, nádrž oteplené vody (pro zajištění dostatečného množství vody pro výrobu chlornanu sodného), neutralizační stanice (pro neutralizaci částečně odpouštěného anolytu), vzduchotechnika, kompletní řídicí systém pro novou technologii, apod.Po uvedení všech zařízení do provozu a po provedení zkoušek, které proběhly v lednu 2019, bylo přistoupeno k postupnému odpojování jednotlivých dávkovacích míst od plynného chloru a jejich napojení na dávkování chlornanu sodného. Po tom, co byla takto postupně všechna dávkovací místa přepojena, přešla celá technologie do zkušebního provozu. Současně bylo kompletně demontováno stávající chlorové hospodářství.

Závěrem si neodpustím konstatování, že co se celkového výrobního výkonu týče, jedná o doposud největší aplikaci této technologie v ČR.

Česká voda – Czech Water, a. s.
Ke Kablu 971/1, 102 00  Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz
www.cvcw.cz