V této oblasti zajišťuje komplexní údržbu, opravy a servis především technologických zařízení včetně dodávek kompletních technologických celků. Společnost disponuje vlastní strojní výrobou a také se řadí k nejvýznamnějším provozovatelům specializované autodopravy v České republice.

Profesionální přístup a vysokou kvalitu služeb zaručuje odborná kvalifikace pracovníků a dlouholetá praxe v oboru. Hlavními činnostmi společnosti je zajišťování preventivní údržby, odstraňování následků havárií a provádění havarijních oprav, generálních oprav a rekonstrukcí. Samozřejmostí je i poskytování a zajišťování specializovaných služeb na základě individuálního přání zákazníka.  

Česká voda – Czech Water, a. s. je dlouholetým držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, 14001 a ­OHSAS 18001, a proto je poskytování služeb s vysokou kvalitou s ohledem na bezpečnosti práce a ochranu životního prostředí standardem.
Redakce Stavebních a investorských novin navštívila tuto společnost a požádala pana Ing. Pavla Halaše, MBA – výkonného ředitele, aby nám představil některou z aktuálních zakázek.Vážený pane řediteli, je to již nějaký čas, co jsme spolu dělali rozhovor. Tehdy jsme spolu hovořili o Vašem nástupu do vedení společnosti a o jejím aktuálním stavu. Dnes bych Vás rád požádal, abyste nám přiblížil některou z významných zakázek.

V naší společnosti se zaměřujeme na individuální přání zákazníka a přistupujeme ke každé zakázce profesionálně a s maximálním nasazením tak, abychom zákazníkovy byli schopni poskytnout kvalitní služby podle jeho představ, proto je pro nás každá zakázka významná.

A kterou ze zakázek byste rád představil našim čte­nářům?

Jednou z největších a technicky nejzajímavějších zakázek je rekonstrukce mokré jímky pro čerpání kalů z NVL (pozn. redakce: nová vodní linka) na ÚČOV Praha (pozn. redakce: ústřední čistírna odpadních vod). Stavba má návaznost na, v současné době budovanou, NVL na Císařském ostrově a pro budoucí provoz obou částí ČOV je nezbytná.

Co je předmětem této za­kázky?

Předmětem této zakázky je demolice stávajícího objektu uskladňovacích nádrží a na uvolněném prostoru vybudování nové jímky směsného kalu, včetně vystrojení kompletní strojní technologií, elektrickými rozvody a MaR. Součástí je například i obnova čerpadel fugátu pro odstředivky kalu, stavba a vystrojení rozdělovací komory fugátu, nebo úprava stávající jímky směsného kalu tak, aby mohla sloužit jako záloha nově budované jímky směsného kalu a zároveň umožňovala čerpání externího substrátu, s jehož dovozem na ÚČOV se do budoucna počítá.

Tato stavba vypadá obsáhle a komplikovaně, realizujete jí plně vlastními kapacitami?

Ano, stavba je velmi obsáhlá. V rámci realizace samozřejmě využíváme i několik subdodavatelů. I přesto je tato zakázka, vzhledem k rozsahu a například i složitým koordinacím s provozem a okolními stavbami, prověrkou našich schopností a samozřejmě i zdrojem zkušeností do budoucna.

A nakonec bych se Vás rád zeptal, jak je to s termínem realizace této zakázky?

Zahájení hlavních prací proběhlo na konci srpna tohoto roku. Tomu samozřejmě předcházely poměrně rozsáhlé přípravné práce, například bylo nutné realizovat řadu přeložek stávajícího trubního a elektrického vedení v místě stavby, dále ověřit skutečné geologické podmínky, apod. Plánovaný termín dokončení je březen 2018. Celá stavba by tedy měla trvat jen něco málo přes půl roku.

Děkujeme za rozhovor
Jaroslav Pospíšil

Česká voda – Czech Water, a. s.
Ke Kablu 971/1
102 00  Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz
www.cvcw.cz