Kromě hraničního přechodu Pomezí je vedena doprava po I/6 i směrem na přechody Vojtanov a Aš. Po komunikaci je veden evropský tah TEN-T E48 Praha – Karlovy Vary, Cheb, Bayreuth, Bamberg, Schweinfurt na E45. Na území SRN je vedena trasa E48 téměř v celé délce v dálničním uspořádání a je propojena s ostatní dálniční sítí. Tak je zajištěno dopravní propojení s důležitými městy jako Würzburg, Nürnberg, Frankfurt, Köln a řadou dalších.
V úseku Nové Strašecí – Řevničov je stávající trasa v převážné délce vedena v historické stopě, neprochází žádnou obcí, v převládající délce je vedena lesním úsekem, silnice má nevyhovující parametry, úrovňové křižovatky, je zde vysoké riziko střetu se zvěří a protijedoucími vozidly.

Stávající silnice I/6 má nevyhovující směrové, výškové i šířkové parametry. Na trase I/6 se vyskytují dlouhé úseky, kde není umožněno předjíždění vozidel. Dalším negativním faktorem jsou nebezpečné úrovňové křižovatky. Rovněž je zde vysoké riziko střetu se zvěří. Vybudováním úseku D6 budou tyto negativní jevy v úseku stavby eliminovány.
Hlavním stavebním objektem je dálnice D6 v délce 5,550 km. Součástí stavby jsou rovněž přeložky komunikací nižších tříd, mostní objekty a zdi, objekty odvodnění, protihlukové stěny a vybrané přeložky inženýrských sítí.


Trasa dálnice D6 v začátku úseku využívá stávající silnici I/6 vybudovanou již dříve v polovičním profilu čtyřpruhové komunikace. Dále je D6 vedena v souběhu se stávající silnicí I/6. Tato silnice I/6 bude přeřazena do silnic II. tříd pod číslem II/606 a bude sloužit jako doprovodná komunikace. Napojení nově navrženého úseku doprovodné komunikace na stávající silnici II/237 spojující města Rakovník a Nové Strašecí je řešeno pomocí okružní křižovatky umístěné na okraji města Nové Strašecí.

Dálnice D6 je navržena jako čtyřpruhová – v kategorii R 25,5/100. V úseku Nové Strašecí – Řevničov je dálnice v převážné délce vedena v historické stopě. Trasa má extravilánový charakter. Značná část dálnice je vedena zalesněnou oblastí. V rámci stavby je navrženo pět mostních objektů, z toho dva na dálnici D6. Dále stavba tohoto úseku dálnice D6 zahrnuje přeložky komunikací nižších tříd, opěrné zdi, odvodnění komunikací pomocí kanalizace, přeložky stávajících inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, elektro a sdělovacích vedení a plynovodů. Rovněž jsou navrženy tři úseky protihlukových stěn a podél celé stavby oplocení. K dobrému začlenění této liniové stavby do krajiny napomohou navržené výsadby stromů, keřů a zatravnění.

Spolu se stavbou D6 Nové Strašecí – Řevničov je současně také realizovaná navazující stavba D6 Řevničov obchvat. V rámci koordinace staveb je počítáno s využitím přebytku cca 200 000 m3 zemního materiálu ze stavby D6 Řevničov obchvat na stavbě D6 Nové Strašecí – Řevničov, kde je zemního materiálu nedostatek. 


Začátek projekčních prací na stavbě D6 Nové Strašecí – Řevničov sahá do roku 2008, kdy jsme na SUDOPu zpracovali dokumentaci pro stavební povolení. V roce 2015 byla dokončena kompletní aktualizace DSP a následně byla zahájena inženýrská činnost s cílem získat stavební povolení. To se pro hlavní trasu podařilo v 10/2017 s tím, že stavební povolení nabylo právní moci 11/2017. V roce 2017 byla vytvořena projektová dokumentace pro provádění stavby (v překladu zadávací dokumentace stavby) a byl vysoutěžen zhotovitel stavby sdružení Berger Bohemia a. s. a Alpine Bau CZ a. s. Slavnostní zahájení stavby proběhlo 12. 12. 2017. Plánovaná doba trvání realizace stavby je 2,5 roku.
Na vypracování dokumentace PDPS se podíleli převážně kolegové ze SUDOPu Praha, stř. 202. Mostní objekty ­zastřešovali ­kolegové ze stř. 240 v Hradci Králové. Za spolupráci na této akci patří všem zainteresovaným poděkování.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správce stavby: Ing. Rudolf Brogel
Projektant PDPS: SUDOP PRAHA a. s., HIP ing. Marek Stádník
Zhotovitel: „Společnost R6 (D6) Nové Strašecí – Řevničov“, Berger Bohemia a. s. a Alpine Bau CZ a. s.
Zástupce zhotovitele: Ing. Jakub Pešek a Ing. Petr Černík
Náklady: 1,008 mld. Kč (bez DPH) – cena vycházející z OTSKP
Financování: EU – Operační program doprava a MD – Státní fond dopravní infrastruktury
Doba realizace: 2,5 roku
Dokončení stavby: 10/2020
Druh stavby: liniová novostavba – R 25,5/100
Délka stavby: 5,550 km
Místo stavby: Středočeský kraj
Katastrální území: Nové Strašecí, Mšecké Žehrovice, Řevničov

Přehled stavebních objektů:
- 19 silničních SO,
- 5 mostních SO, z toho jsou 2 na D6,
- 8 vodohospodářských SO,
- 20 sdělovacích a elektro SO,
- 3 přeložky plynovodů,
- 3 SO z řady pozemních staveb,
- 2 SO z řady úpravy území,
- 5 SO z řady přípravy staveniště.

Marek Stádník
SUDOP PRAHA, a. s.

Vizualizace CTECH

SUDOP PRAHA, a. s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: 267 094 111, 267 094 305
e-mail: praha@sudop.cz
www.sudop.cz