Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II.
Výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce přibližně 14,3 km, výstavba vodovodních řadů v délce přibližně 12,6 km a intenzifikace ČOV Mnichovo Hradiště o kapacitě 7 040 EO. ­Období výstavby je naplánováno na 24 měsíců (2012 – 2014). Celkové výdaje na projekt činí 579 106 876,- Kč (obr. vpravo).
Investorem akce je společnost Vodovody a kanalizace Mladá ­Boleslav, a.s.

Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšiřování ČOV Starý Plzenec; Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci
Projekt řeší odvedení odpadních vod ze dvou částí aglomerace Starý Plzenec – Malé Strany a Sedlce na stávající ČOV, která bude v rámci projektu rozšířena na kapacitu 8 000 EO. Cena prací dle smlouvy o dílo činí 229 977 820,- Kč.
Investorem akce je Město Starý Plzenec.

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim
V rámci této akce bude vybudován přívodní řad, který bude dodávat vodu oblastem Vlašim–sever a Domašín. Cílem bylo také odkanalizovat celou lokalitu Domašín. Kanalizace je řešena jako splašková. Cena prací bez DPH a rezervy je 146 768 818,- Kč (obr. vpravo).
Investorem akce je město Vlašim.

Kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín
Cílem je výstavba 18,72 km splaškové kanalizace a realizace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 2 805 EO. Fáze realizace stavby je podle harmonogramu smlouvy o dílo plánována do února 2014. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 258 mil. Kč, přičemž akce je z 85 % finančně podporována Evropskou unií (obr. vpravo).
Investorem je město Horní Jiřetín.

Sanace území bývalého důlně – úpravárenského závodu a okolí Příbram, Březové Hory – 1. etapa
Stavba má charakter terénních úprav a rekultivací území dotče­ného důlní činností a zpracováním rud. Cílovým parametrem je snížit nápravnými opatřeními kontaminaci povrchové ­vody v Litavce (zejména Zn a Cd). Cena prací bez DPH a rezervy je 119 801 242,80 Kč.
Investorem je DIAMO s. p.

Rekonstrukce lokomotivní točnice Wagner-Biro
Předmětem projektu je rekonstrukce lokomotivní točnice Wagner Biró v Ústí nad Labem v areálu ČD Cargo, a.s. Náklady akce byly vyčísleny na cca 24 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce točny probíhala od května do srpna 2012. Dílo bylo uvedeno do zkušebního provozu 4. 9. 2012 (obr. vlevo).
Investorem byl ČD Cargo, a.s.

Garnets Consulting, a.s.
Československých Legií 445/4, 415 01 Teplice
tel.: 417 532 544, 417 532 951
info@garnets.cz, www.garnets.cz