V současné době probíhají v okolí přehrady i na samotné hrázi rozsáhlé rekonstrukční práce. Generálním dodavatelem díla je společnost SMP CZ, a. s., konkrétně její Divize 5 Vodohospodářské a průmyslové stavby. Hlavním dodavatelem betonu na stavbu je společnost TBG BETONMIX a. s., člen skupiny Českomoravský beton.

Nám se v uplynulém období podařilo stavbu navštívit a hovořit zde jak s hlavním stavbyvedoucím ze společnosti SMP CZ, panem Lubo­mírem Foltánem, tak i s obchodním zástupcem společnosti TBG ­Betonmix pro jižní Moravu, Ing. Markem Fili­steinem. V úvodu našeho setkání jsme se zeptali hlavního stavbyvedoucího, pana Foltána, na dobu vzniku díla a jeho stav před zahájením stavebních prací. Ten k naší otázce říká:

„Výstavba přehrady proběhla v letech 1969 až 1972. Byla budována jako hlavní zdroj pitné vody pro oblast Vyškovska. Od té doby se na stavbě prováděly pouze základní opravy a údržba. K zásadní rekonstrukci bylo přikročeno až nyní.


Jaké byly důvody rekonstrukce?

Hlavním důvodem bylo zvýšení bezpečnosti přehrady pro převedení povodňových vod, kdy došlo k úpravám přehradní hráze a dalších návazných objektů přehrady na stupeň Q10 000. Ve skutečnosti to znamená, že přehrada bude po dokončení rekonstrukce připravena odolat desetitisícileté povodni.

V jaké fázi se stavba nyní nachází?

V současné době máme dokončeno 90 % betonářských prací. Byly vybudovány bezpečnostní přeliv, přemostění, skluz a vývar. V současné době dokončujeme přísyp vzdušného líce přehrady. Dále pokračujeme v práci na dalších objektech tak, abychom dílo včas dokončili.

Kolika stavebních objektů se tedy rekonstrukce dotkla?

Tato stavba je rozdělena celkem do deseti stavebních objektů. Stavební objekt jedna (dále jen SO) je koruna hráze, SO2 je bezpečnostní přeliv, SO3 tvoří přemostění, SO4 je skluz – otevřené koryto, SO5 je vývar, SO6 je odpadní koryto, SO7 tvoří přísyp vzdušného líce hráze, SO8 je návodní opevnění, SO9 jsou inženýrské sítě a SO10 je obnova a modernizace bodů pro technicko-bezpečnostní dohled (TBD).


Jaký je předpokládaný termín ukončení prací?

„Podle smlouvy máme stavbu dokončit do konce února 2019. Osobně pevně věřím, že se nám to povede,“ říká v závěru našeho setkání hlavní stavbyvedoucí ze společnosti SMP CZ, pan Lubomír Foltán.

Betony pro přehradu

Velké zkušenosti s dodávkami betonů pro vodohospodářské stavby má společnost Českomoravský beton a. s. Jen v posledním období byl beton od této společnosti použit při rekonstrukci přehrady ­Harcov na Liberecku, kde rekonstrukcí prochází nejen samotná hráz, ale také podloží hráze. Budována je zde i nová štola, ze které budou provedeny injektáže podloží z důvodu zamezení průsaků vody. Vybudovány budou mimo jiné nové spodní výpusti, upravena bude i kaskáda a přelivy. Oprava probíhá i na opěrné zdi na pravém břehu přehrady. Další významná stavba, která vzniká s přispěním betonu od společnosti Českomoravský beton, se nachází na Bruntálsku.  Zde jsou budována protipovodňová opatření. U Karlovic vzniká nejvyšší sypaná hráz suché nádrže Jelení, která má před povodněmi ochránit nejen tamní obec, ale i Širokou Nivu a Nové Heřminovy. Stavba vyjde na 150 milionů korun a má být dokončena v polovině roku 2019. Nás však již zajímalo, jaké úkoly čekaly v oblasti dodávek betonových směsí společnost  TBG BETONMIX a. s. v rámci rekonstrukce přehrady Opatovice.
Jejího obchodního zástupce pro Moravu, Ing. Marka Fili­steina, jsme se zeptali, jaké betony a pro jaké konstrukce na stavbu dodávali. Ten v úvodu vysvětluje: „Z naší betonárny ve Vyškově (TBG Betonmix, a. s., člen skupiny Českomoravský beton) dodáváme podkladní beton C 16/20, pro skluz, bezpečnostní přeliv a vývařiště beton C 30/37 XF3, ten má určité garantované parametry – w/c, max. průsak, modul pružnosti, pevnosti v prostém tahu a tahu za ohybu a požadavek na minimální objemové změny.“

Jaké množství betonu si rekonstrukce přehradních objektů vyžádá?

Doposud jsme na tuto stavbu dodali cca 3 900 m3. Předpokládáme, že celkové množství dodaného betonu po jejím dokončení bude činit 4 100 m3.


V čem spočívá náročnost dodávky a ukládky betonu?

Na počátku realizace jsme si s dodavatelem stavby odladili konzistenci betonu. Do svislých a vodorovných konstrukcí byl požadován beton konzistence S4. Pro šikmou konstrukci pod posuvné bednění pak beton konzistence S2 (i tak nebyl problém s obsahem vzduchu). V některých případech dodávek v hůře přístupném terénu jsme je řešili s pomocí autodomíchavačů s menším objemem a kam se nedostala čerpadla betonu, byla provedena ukládka do konstrukce s pomocí bádií. To samozřejmě časově betonáže protahovalo a vázalo nám to do určité míry i dopravní kapacity. Ze strany investora byly zesíleny požadavky na kontrolu kvality betonu. Zkoušky betonu (konzistence, obsah vzduchu) byly prováděny z každého autodomíchávače. Jen pro vaši představu, taková četnost zkoušení není vyžadována ani na stavbách ŘSD. V tomto směru jsme vše dodrželi a požadavkům stavby vyhověli.

Jak tedy hodnotíte vaši spolupráci s vedením stavby?

„Spolupráci s vedením stavby hodnotím velmi kladně. Stavba nám předává včas aktuální informace ze stavby a harmonogram prací. To nám umožňuje skloubit dodávky pro tuto stavbu i s naší ostatní výrobou. Osobně jsem velmi rád, že se můžeme na této zajímavé a veřejně prospěšné stavbě podílet,“ uzavírá naše setkání přímo na stavbě Ing. Marek ­Filistein.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

TBG BETONMIX a. s.
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno
www.transportbeton.cz