Potrubí a jeho venkovní protikorozní ochrana jsou z vnější strany vystaveny korozním vlivům půdního prostředí a mechanickému zatížení při provádění zemních prací.
Trouby z tvárné litiny se základní povrchovou ochranou se žárovým zinkováním s krycí epoxidovou vrstvou Zn-epoxid (nebo se zinko-aluminiovým povlakem Zn-Al s krycí epoxidovou vrstvou) mohou být uloženy, podle ČSN EN 545 Příloha D, do mnoha typů zemin z hlediska půdní agresivity. Z hlediska provádění zemních prací, při zásypu potrubní zóny, se doporučuje zrnitost do 32 mm s jednotlivým zrnem 63 mm.
Speciální povrchové ochrany umožňují pokládat potrubí z tvárné litiny do půd s jakoukoliv úrovní koroze. Pro velmi vysoce agresivní půdní prostředí
a/nebo kamenitou, skalnatou zeminu je k dispozici speciální povrchová ochrana obalem cementovou maltou Buderus OCM/ZMU.
Tato speciální ochrana přináší redukci stavebních nákladů za zemní práce. Odpadá odvoz a uložení zeminy z potrubní zóny na skládku, nákup a dovoz materiálu na obsyp potrubí.
Zrychluje se i celý proces výstavby potrubního řadu a prodlužuje se provozní životnost litinového potrubí.

Vnější speciální ochrana trub obalem cementovou maltou Buderus OCM/ZMU
Trouby v tomto provedení mají vnější povrch žárově pozinkovaný s minimální hmotností 200 g/m2 a opatřený obalem z plasticky modifikované, plastovými vlákny a síťovou bandáží vyztužené cementové malty z vysokopecního cementu v minimální tloušťce 5 mm, podle ČSN EN 545 a DIN 30 674, část 2.
Vysoká mechanická zatížitelnost obalu z cementové malty umožňuje zásyp jakoukoli vytěženou kamenitou a skalnatou zeminou. V blízkosti potrubí se doporučuje zrnitost do 100 mm z důvodu vyplnění prostoru kolem potrubí.
Tryskou se širokou štěrbinou je na rotující troubu opatřenou zinkovým povlakem šroubovitě ve stejnoměrné tloušťce nanášena plasticky modifikovaná, pigmentovaná cementová malta z vysokopecního cementu obsahující plastová vlákna. Povrch je navíc zesílen síťovým plastovým materiálem bandážového typu. Za řízených podmínek, teploty vzduchu a vlhkosti, je u obalu provedena konečná úprava ve zrající komoře. Ve spojení s přimíchanými vlákny a síťovou bandáží je dosaženo vynikajících vlastností obalu při namáhání rázy a údery.
Montáž trub s obalem z cementové malty se provádí stejným způsobem jako u standardního provedení.
Použitím pryžové manžety na překrytí hrdlového spoje se celý ochranný systém kompletuje.
Kompletní systém navíc prodlužuje životnost potrubí až do 140 let.

Úspora stavebních nákladů
Na obrázku jsou vzorové příčné profily uložení potrubí z tvárné litiny se základní povrchovou ochranou žárovým zinkováním nebo zinko-aluminiovým povlakem (vlevo) a se speciální povrchovou ochranou obalem cementovou maltou (vpravo).

Tabulka uvádí výpočet úspory stavebních nákladů za zemní práce při použití trub s obalem cementovou maltou Buderus OCM/ZMU se zásypem vytěženou jakoukoliv agresivní a/nebo kamenitou vytěženou zeminou oproti troubám se žárovým zinkováním s krycí vrstvou Zn-epoxid (nebo se zinko-aluminiovým povlakem Zn-Al s krycí vrstvou) s výměnou zeminy v potrubní zóně na běžný metr potrubí.

Předpoklady provedení výpočtu
Výpočet úspor stavebních nákladů je proveden:
- v průměrných nákladech za skládku obsahujících cenu za vodorovné přemístění výkopku na skládku a uložení výkopku na skládku včetně poplatku za skládku (dále NS)
- v průměrných nákladech za výměnu zeminy obsahujících cenu za nákup štěrkopísku a dovoz štěrkopísku na stavbu (dále NVZ)
- vodorovné přemístění se předpokládalo do vzdálenosti 30 km
- v doporučených cenách hrdlových trub s hrdlovým spojem TYTON® se žárovým zinkováním nebo zinko-aluminiovou povlakem s krycí epoxidovou vrstvou (dále NTH-Zn)
- v doporučených cenách hrdlových trub s hrdlovým spojem TYTON® s obalem cementovou maltou (dále NTH-OCM)
- podle vzorového uložení potrubí z tvárné litiny se standardní povrchovou ochranou žárovým zinkováním nebo zinko-aluminiovým povlakem s výměnou zeminy v potrubní zóně
- podle vzorového uložení potrubí z tvárné litiny se speciální povrchovou ochranou obalem cementovou maltou se zásypem vytěženou jakoukoliv agresivní a/nebo kamenitou vytěženou zeminou

Provedení výpočtu úspora nákladů
Výpočet je proveden na běžný metr výkopu a potrubí.
Při použití trub se základní povrchovou ochranou se žárovým zinkováním nebo zinko-aluminiovou povlakem s krycí epoxidovou vrstvou při výměně zeminy v potrubní zóně je nutné kalkulovat celkové náklady (dále CNA):
CNA = NS + NVZ + NTH-Zn

Při použití trub se speciální povrchovou ochranou obalem cementovou maltou se zásypem vytěženou jakoukoliv agresivní a/nebo kamenitou vytěženou zeminou i v potrubní zóně jsou nutné celkové náklady (dále CNB):
CNB = NTH-OCM

Celková úspora stavebních nákladů (dále CUSN) je:
CUSN = (NS + NVZ + NTH-Zn) - NTH-OCM
CUSN = CNA - CNB

Závěr
Použití trub se speciální povrchovou ochranou obalem cementovou maltou Buderus OCM/ZMU přináší zhotoviteli úsporu stavebních nákladů za zemní práce v rozsahu cca 500 - 1500 Kč/bm podle jmenovitého průměru potrubí a redukci stavebních nákladů za rychlý proces výstavby.
Investorovi a provozovateli nabízí prodlužení provozní životnost potrubí.
Přejeme si, aby trouby z tvárné litiny Buderus OCM/ZMU ušetřily hodně finančních prostředků a problémů stavebním dodavatelům, investorům, provozovatelům i vlastníkům vodovodních a kanalizačních sítí.

Ing. Juraj Barborik,
autorizovaný inženýr
v oboru vodohospodářské stavby


Buderus litinové systémy s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
Kancelář: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové,
tel.: 498 500 384, mobil: 606 938 254,
e-mail: barborik@buderus-ls.cz, www: buderus-ls.cz