Tímto se narušuje přirozený koloběh vody v území, je zamezeno odpařování a přirozený vsak do půdy a podzemních vod. Zastavěná plocha v našem území byla statisticky vyčíslena na více jak 10 % rozlohy našeho státu.

Co to v krajině způsobuje?

1. Tato voda je zrychleně odvedena z našeho území, což způsobuje poruchy stokových sítí, místní povodně a především nedostatek vypařené vody do ovzduší pro přirozený koloběh vody a srážky v krajině a s tím související sucha a horka.
2. Ve městech, kde se voda nevsakuje a převažují suché a horké dny, nedochází k ochlazování zpevněných ploch nebo budov a tyto pak akumulují velké množství tepla, které se neochladí ani v noci.

Při nové výstavbě, ale také při rekonstrukcích stávajících budov, je proto vhodné uvažovat s jejich ozeleněním především na střechách, terasách, atriích apod. Zelené střechy jsou nepochybně jedním ze stavebních trendů poslední doby především pro jejich pozitivní přínos pro své okolí a to jak přímo pro samotné budovy, tak pro celá města a území. Vegetace na střeše významně přispívá ke zlepšení stavebně fyzikálního chování celé konstrukce objektu, pozitivně také ovlivňuje jeho blízké okolí (čištění vzduchu, apod.). Objekty se zelenými střechami lze lépe než jiné začlenit do krajiny a tím pak nenarušit její přirozený charakter.Jaký je přínos zelených střech pro budovy?

Ad 1. Asi nejefektivnější ­přínos zelené zahrady na střechách je v retenci vody v místě budovy. Jedná se o zadržení a postupné uvolňování srážkových vod, a to odparem do ovzduší, a při přívalových deštích časově značně oddálený odtok srážkové vody. Nopová fólie LITHOPLAST® DREN ve skladbě střešní zahrady má již svoje pevné a nezastupitelné místo. Pro retenci vody je důležitým regulačním prvkem v této skladbě. Nopy fólie vytvoří vlastně zásobník propuštěné vody zeminou střešní zahrady, která by jinak odcestovala do odtokových systémů. Kapilární vzlínavostí a odpařováním se pak voda dostává zpět do zeminy. Firma LITHOPLAST se také podílela na experimentálním měření retenčních schopností střešní zahrady ve skladbě s nopovou fólií LITHOPLAST® DREN se společností stavebniny DEK. Rekapitulace výsledků experimentálního úkolu: retenční schopnost vegetačních střech s nopovými fóliemi byla experimentálními měřeními jednoznačně prokázána. Tuto vlastnost dokazují průběhy odtoku, ze kterých je patrná nejen schopnost snížit maximální intenzitu odtoku dešťové vody ze střechy, ale také schopnost začátek odtoku oddálit a celkově dešťovou srážku rozložit na několik hodin trvající mírný odtok.

Schéma výrobků LITHOPLAST® DREN s výškou nopu 20, 40, 60 a 80 mm


Ad 2. Z hlediska tepelné techniky lze konstatovat, že každá vrstva střešní zahrady, drenážní vzduchová mezera, keramzit, zemina, zahradnický substrát svým způsobem zvyšuje celkový tepelný odpor konstrukce. V každém ročním období je tento přínos jiný. V zimních měsících je efekt snížení prostupu tepla nižší, dosahuje jen asi 10 %, ale v létě to může být až 30-60 %. Dosahuje se tím značné úspory na chlazení objektu. Dále rozdíl teplot na povrchu střechy bez zeleně a se zelenou střechou jsou velmi výrazné, bez zeleně mohou dosahovat až 50-70 °C. Zelená střecha zamezí tomuto sálání tepla do ovzduší. Nopová fólie LITHOPLAST® DREN také vytváří svými nopy mezeru pro případný nadbytečný odtok vody ze střešní zahrady. Zároveň však je také vzduchovou mezerou zvyšující tepelný odpor konstrukce, což střešní zahrady bez nopových fólií nemají.
Závěrem je nutné také vyzdvihnout přínos pro majitele budov se střešní zahradou ve skladbě s nopovou fólií LITHOPLAST® DREN nejenom estetický a environmentální, ale také ekonomický: úspora nákladů (topení, chlazení), úspora nákladů ochranou a tím prodloužením životnosti hydroizolační vrstvy střechy, úspora nákladů na technické zařízení a vybavení, úspora nákladů při placení dešťových odpadů nebo poplatků. A v neposlední řadě také ­užitek ­rekreační.

LITHOPLAST, s. r. o.
Nádražní 7 (Malá Amerika)
602 00 Brno
tel.: 537 021 860
e-mail: lithoplast@lithoplast.cz
www.lithoplast.cz