V TBG Metrostav jsme si vědomi toho, že kamenivo patří mezi neobnovitelné zdroje a vnímáme náš podíl zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a na vyčerpávání těchto nerostných surovin, jejichž zásoby se celosvětově nejenom vysokou stavební produkcí snižují každým dnem.

Využití recyklovaných materiálů a druhotných surovin je jeden ze způsobů, jak přispět k cirkulární ekonomice, a snížit tak náš dopad na životní prostředí a spotřebu neobnovitelných zdrojů. S myšlenkou využití recyklovaných materiálů jsme vyvinuli beton ECOCRETE® R, který vyrábíme až se 100% náhradou recyklovaným kamenivem získaného zpracováním stavební suti po demolici objektů na konci životnosti.
Impulzem k vyvinutí mate­riálu ECOCRETE® R bylo kromě ekologických důvodů také nalezení místního zdroje recyklovaného kameniva přímo na území hlavního města Prahy, kde se nacházejí 4 betonárny TBG Metrostav. Z místního zdroje bylo možné zajistit konzistentní kvalitu recyklátu vznikající ze stavební suti, která obecně obsahuje směs rozdrceného starého betonu, cihel, malty, přírodního kameniva s dalšími složkami, a právě tento recyklát se používá jako náhrada kameniva.
ECOCRETE® R obsahuje větší množství recyklovaného kameniva, než povoluje norma ČSN EN 206+A2. Proto se beton s recyklátem vyrábí podle podnikové normy TBG Metrostav TBG MTS 03/2021 – RCA, která vychází z normy pro výrobu betonu. K výrobku bylo vydáno stavebně technické osvědčení č. STO – 205/286/2021 a certifikát systému řízení výroby pro všechny betonárny, kde se ECOCRETE® R vyrábí.
Výhoda použití materiálu ECOCRETE® R je nejen využití druhotných materiálů, ale také snížení množství skládkované suti, šetření přírodních neobnovitelných zdrojů, lepší hodnocení pro získání certifikací LEED, ­BREEAM, SBToolCZ aj. a finální nižší cena materiálu. Další nespornou výhodou je snížení uhlíkové stopy při těžbě a dopravě mate­riálu. Uhlíková stopa se může totiž týkat jedince ale i výrobku nebo akce. Nejčastěji je ale používána ve spojitosti s výrobky a definuje sumu všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku.
Použití ECOCRETE® R nachází uplatnění především u méně exponovaných a méně zatížených konstrukcí jako jsou podkladní betony, základové a dočasné konstrukce, výplňové a stěnové konstrukce.
Vlastnosti betonu ­ECOCRETE® R přímo závisí na kvalitě a podílu recyklovaného kameniva v betonu. TBG Metrostav má v současné době k dispozici dvě varianty betonu ECOCRETE® R v pevnostní třídě až do C30/37: Va­rianta až s 50% podílem recyklovaného kameniva, kde je nahrazena pouze hrubá frakce kameniva recyklovaným, a to až do 50 % podílu z celkového obsahu kameniva a varianta až se 100% podílem recyklovaného kameniva. V této variantě je nahrazena jak hrubá, tak i drobná frakce kameniva recyklovaným a to ve 100 % podílu z celkového obsahu kameniva.
ECOCRETE® R ­vyrábíme do pevnostní třídy C 30/37. Hodnoty pevnosti v tahu betonu ECOCRETE® R jsou srovnatelné s běžným betonem z přírodního kameniva. Pro výpočet soudržnosti betonu s výztuží lze tedy uvažovat střední hodnoty pevnosti betonu v prostém tahu podle ČSN EN 1992-1-1.
TBG Metrostav svým odběratelům dodala v letošním roce již přes 10 000 m3 materiálu ECOCRETE® R, zejména do podkladních vrstev a stěnových konstrukcí. Zkušenosti z výroby dokazují, že tento materiál je plnohodnotnou náhradou standardního betonu vyráběného z přírodního kameniva.

Pro více informací ohledně dodávek ECOCRETE® R pro vaše stavby navštivte www.tbg-metrostav.cz.

TBG Metrostav,
specialista na výrobu betonu