Naši odborníci řeší projekty odvodnění silnic a dálnic, přeložky sítí a toků v rámci výstavby silnic a dálnic, odkanalizování a zásobování pitnou vodou měst a obcí, nakládání s dešťovými vodami v průmyslových areálech i hydrotechnické stavby, například pro účely rekreace nebo pro účely protipovodňové ochrany měst a obcí.
Rádi bychom vás seznámili s významným projektem v oblasti odkanalizování, který byl dokončen nedávno. Na projektu se podíleli odborníci ze střediska Plzeň a Ústí nad Labem.

Městská část Bosonohy se nachází na jihozápadním okraji Brna, v povodí vodního toku Leskava severně od dálnice D1.
V současné době je v Bosonohách vybudována splašková kanalizace pouze v ulicích Pražská, Konopiska, Křivánky a v části Ostopovické. V ostatních ulicích městské části se nachází nesouvislý systémem dešťové kanalizace, která je zaústěna do vodního toku Leskava. Tato kanalizace byla vybudována v rámci akce „Z“ a je v nevyhovujícím technickém stavu.

Příklad ulic, kde jsou z důvodu stísněného prostoru navrženy sdružené šachty.Splaškové vody jsou v současnosti likvidovány individuálně u každé nemovitosti. Většina nemovitostí splaškové vody likviduje v septicích, které mají přepad zaústěn do uvedené dešťové kanalizace. Nové, resp. zrekonstruované stavby mají vody odváděny do jímek na vyvážení, případně do domovních čistíren odpadních vod.

Z výše uvedených důvodů statutární město Brno zadalo zpracování projektu oddílného kanalizačního systému. Navržený systém odvádění splaškových a dešťových vod je v souladu s Generelem odvodnění města Brna.
Společnost Valbek spol. s r.o. zpracovala projekt pro stavební povolení v rozsahu prováděcího projektu, který zahrnuje řešení systému odkanalizování a rekonstrukci komunikací.

Projekt splaškové a dešťové kanalizace je řešen včetně veřejných částí přípojek pro jednotlivé nemovitosti a návrhu nových vyústění dešťové kanalizace do vodního toku Leskava.
Na stokách jsou navrženy betonové prefabrikované šachty DN 1000, spojné šachty pro stoky profilů větších než DN 600 jsou navrženy železobetonové monolitické.

V několika ulicích jsou z důvodu stísněných poměrů navrženy na stokách sdružené šachty (infrašachty) DN 1200 nebo DN 1500 pro dešťovou a splaškovou kanalizaci. Kanalizace vedou v souběhu a mají společnou revizní/lomovou šachtu (infrašachtu). Šachty jsou navrženy betonové prefabrikované se sklolaminátovou výstelkou. Spodní žlab je určen pro splaškovou kanalizaci, výše umístěný a uzavřený žlab je určen pro dešťovou vodu. Žlab pro dešťovou kanalizaci je uzavřen tlakovým uzávěrem a nad splaškovou kanalizací je osazen kompozitový pororošt.

Sdružená šachtaStávající dešťová kanalizace bude v rámci stavby demontována a některé její úseky, které nejsou v kolizi s nově navrhovaným trasami inženýrských sítí, budou vyplněny popílko-cementovou směsí.
Součástí projektu jsou přeložky a rekonstrukce vodovodních řadů DN 80-200 v délce 4,22 km. Projekt vodovodů zahrnuje i výměnu přípojek od napojení na vodovodní řad až po vodoměrnou šachtu. Návrhem nové kanalizace byly vyvolány také přeložky ostatních inženýrských sítí.

Nedílnou součástí projektu je i řešení kompletní rekonstrukce povrchů jednotlivých ulic dotčených stavbou kanalizace. Stávající komunikace většinou nejsou v dobrém technickém stavu, některé jsou zpevněny betonovými panely případně mají nezpevněný povrch (viz fotografie 2 a 3).
Projekt rekonstrukce komunikací zahrnuje revitalizaci Bosonožského náměstí, jehož součástí je vybudování parkovacích stání, parkových úprav a chodníků.
V křižovatce ulic U Smyčky, Práčata a Vzhledná je navržena výstavba nového kruhového objezdu s průměrem 26 m, který nahradí stávající průsečnou křižovatku. Výstavbou kruhového objezdu se zvýší její bezpečnost, protože se zde otáčejí autobusy MHD.

Navrhovaný stav křižovatkyZ důvodu poškození betonového potrubí DN 1500 stávajícího propustku, kterým protéká vodní tok Leskava, je v rámci rekonstrukce komunikace ul. U Smyčky navržena jeho kompletní výměna za pozinkované potrubí DN 1500, délky 18 m.
Navržená stavba oddílného systému odkanalizování zlepší komfort bydlení a zároveň dojde ke zlepšení kvality vody ve vodním toku Leskava díky odvedení splaškových vod na centrální čistírnu odpadních vod. Rekonstrukce povrchů komunikací a revitalizace Bosonožského náměstí zlepší životní podmínky obyvatel městské části.

Ing. Lucie Krupičková
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
www.valbek.eu

Rozsah stavby
Splašková kanalizace     DN 300 - kamenina    délka 6,37 km
Dešťová kanalizace     DN 300-800 - železobeton    délka 5,06 km
Hloubka uložení kanalizace se pohybuje v rozsahu 1,4 – 4,0 m.