Po vítězství ve veřejné soutěži jí byl nyní svěřen další úsek v regionu Vysočiny, konkrétně Velké Meziříčí – Měřín. Stavbu realizuje její závod s názvem Morava Jih se sídlem v Brně a Jihlavě.

O parametrech a vývoji oprav úseku jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s jeho hlavním stavbyvedoucím, panem Ing. Tomášem Sedlákem. Ten v úvodu našeho setkání vysvětluje:

„Modernizace dálnice je rozdělena do celkem 27 úseků. Náš úsek je evidován pod číslem 18. Začíná km 133,954 v místě MÚK Měřín a končí v prostoru MÚK Velké Meziříčí, západ. Délka modernizovaného úseku činí 7250 m.“

Jaké práce vás v rámci modernizace tohoto úseku čekají?

Stavba je rozčleněna do několika etap. Začíná nultou etapou, ve které se zřizují provizorní přejezdy SDP na začátku a konci úseku. Ty jsou vysunuty cca 300-400 m před vlastní začátek rekonstruovaného úseku. Následně po této etapě se provádí vlastní opravy jednotlivých jízdních pásů. Tyto opravy většinou slouží pro převádění dopravy v následujících etapách výstavby. Úpravy musí být také provedeny mimořádně kvalitně. Po provedení těchto oprav nastává etapa snášení mostních konstrukcí a oprav nadjezdů. Vzhledem k tomu, že v tomto úseku takové mostní objekty nejsou, stavba navázala ihned etapou 2A. Ta představuje rozšíření levého jízdního pásu včetně mostů. Tato etapa proběhla v celé délce opravovaného úseku, kdy bylo nutné rozšířit čtyři mosty v trase a cca 2,5 km vozovky v km 139 až 141,500. Je tomu tak proto, že se s šířkou dálnice potřebujeme dostat z původních 10,75 m na požadovaných 11,5 m. U mostů se jedná o rozšíření nosné konstrukce o 75 cm na vnější straně mostu, kdy je nutné odstrojit stávající zábradelní svodidlo, odbourat železobetonové římsy, očistit konstrukce od spádových betonů ze stávajících předpjatých železobetonových nosníků, provést následnou montáž kotev, nové výztuže včetně pomocných konstrukcí, betonáž spřažené betonové desky a následně realizovat betonáž nových říms, montáž zábradelních svodidel a úpravu dilatačních závěrů. V etapě 2A převádíme dopravu na pravý jízdní pás v režimu 2+1+1, aby stavba získala potřebný prostor pro stavební práce na vnějším okraji levého jízdního pásu. Z důvodu prvotní potřeby přeložky optického kabelu jsme v této etapě nemohli provádět rekonstrukci kanalizace na na okraji levého jízdního pásu v místě letiště dle projektové dokumentace, a museli jsme tak tyto práce přesunout do jiné následující etapy výstavby.

Jaká etapa následuje po etapě 2A?

Je jí etapa 2B. Jejím obsahem je rekonstrukce kanalizace a kabelové trasy ve středním dělícím pásu + letiště + kanalizace v místě letiště na okraji pravého jízdního pásu. Při této etapě dochází k úpravě dopravně inženýrského opatření, kdy z režimu 2+1+1 je doprava převedena do režimu 2+2 a jízdní trasa vozidel je již vedena po vnějším okraji jednotlivých jízdních pásů. Stavební prostor je velmi stísněný a vymezen nízkými mobilními svodidly s úrovní zadržení T3/W2. To samozřejmě klade nemalé nároky na psychiku i pracovní podmínky pracovníků. Omezený počet vjezdů na stavbu, logistika, či manévrování se stavební technikou jsou opravdu náročné. Velká pozornost je věnována provizornímu přeložení optického kabelu firmy Cetin - kdy jeho funkčnost musí být zachována po celou dobu výstavby. Nutná je proto velká opatrnost při manipulaci s kabelem i předměty a stroji v jeho okolí. V etapě 2B dochází také k úpravě zemní pláně ve středním dělícím pásu. Pláň je přespádována do požadovaných příčných sklonů tak, aby bylo zajištěno kvalitní odvodnění její plochy v celé délce. Odvod této vody je zajištěn výstavbou nového systémů drenáží, který je zaústěn do nově vystavěného kanalizačního řadu ve středním dělícím pásu. Následně je doplněna zemina do středního dělícího pásu a namontovány zádržné systémy ze stávajících oboustranných ocelových svodidel. Poté je provedeno definitivní přeložení optického kabelu do nově vybudované kabelové trasy.

Co navazuje na tyto práce?

Další etapa. Tentokráte 3A. Jejím předmětem je kompletní modernizace pravého jízdního pásu. Pro tuto etapu se převede doprava do režimu 2+2 na již provizorně rozšířený levý jízdní pás. V celé délce modernizovaného úseku proběhnou kompletní bourací práce stávajícího cementobetonového krytu. Ten je pomocí gilotiny fragmentován na cca 0,5 m dlouhé kusy, které jsou s pomocí těžké techniky naloženy a odvezeny na zřízenou meziskládku zhotovitele, která se obvykle nachází v těsné blízkostí stavby. Zde je tento vytěžený materiál dále recyklován a tříděn na potřebné frakce. Poté je zpětně využit pro výstavbu. V souběhu s vybouráním jsou zahájeny práce i na rekonstrukci mostních objektů. Na tomto úseku se nachází celkem osm mostních objektů a jedna protihluková stěna. Tyto konstrukce budou v celé délce etapy 3A rozebrány a zrekonstruovány do nově požadovaného šířkového i výškového řešení stavby.

Jaké specifické úkoly před vás tyto práce kladou?

Zajímavým objektem je kupříkladu mostní objekt SO 202. Jedná se o třípólový most, u něhož dochází k úplné demolici nosné konstrukce a dvou stávajících pilířů. Poté proběhne jeho kompletní obnova v nových parametrech. Stávající železobetonová prefabrikovaná konstrukce bude nahrazena ocelovou nosnou konstrukcí a monolitickými pilíři, včetně základů a hlubinného založení. V hlavní trase bude stávající zemní těleso rozšířeno na požadovanou úroveň s tím, že na vnějším okraji dojde k doplnění konstrukčních vrstev v celé trase. Proběhne reprofilace dle zpracované projektové dokumentace, kdy z původních příčných sklonů vozovky 2 % se základní příčný sklon dálnice mění na 2,5 %. Jedná se většinou o přímé úseky nebo úseky ve velkých směrových obloucích. Na reprofilovaném povrchu bude provedena recyklace za studena, čímž dojde ke sjednocení povrchů v celé šířce i délce jízdního pásu. Na takto sjednocený povrch se provede nová konstrukční vrstva s označením SC 8/10 tl. 12 cm. Po dokončení této vrstvy proběhne technologická přestávka, na kterou naváže stavba zkušebního úseku cementobetonového krytu v délce 200-300 m. Po vyhodnocení požadovaných zkoušek z odebraných vzorků ze zkušebního úseku bude zahájena pokládka cementobetonového krytu v celé délce modernizované trasy. Po dokončení CBK bude provedena výstavba odvodňovacích zařízení (štěrbinové žlaby, monolitické rigoly CURB-King a monolitické příkopové žlaby), která jsou napojena na kanalizační řad zhotovený v předešlé etapě. K dokončovacím pracím patří dokončení nezpevněných krajnic, montáže záchytných zařízení (betonová a ocelová svodidla), montáž směrových sloupků, montáž portálů a poloportálu. Finální úpravou je provedení vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí etapy 3A jsou i opravy povrchů jednotlivých napojení MÚK Měřín a MÚK Velké Meziříčí západ, kdy u těchto stavebních objektů dojde před vlastním zprovozněním celého pravého jízdního pásu k výměně ložné a obrusné vrstvy z asfaltových směsí.

V jaké fázi realizace rekonstrukce se nyní nacházíte?

Nedávno jsme dokončili etapu 2A provizorním rozšířením dálnice LJP včetně 4 mostů a nyní se nacházíme v etapě 2B, při níž se rekonstruuje kanalizační řad, optické sdělovací kabely a telematické kabely.

Co považujete za největší zajímavost při realizaci tohoto úseku?

Bezesporu to, že se v km 136,800 až 139,200 nachází v místě dálničního tělesa vojenské letiště, které i po modernizaci bude zachováno pro případné vojenské účely. Zde je střední dělící pás součástí vozovky. Při odstranění betonových mobilních svodidel lze tuto plochu využít pro přistávání vojenských letadel.

Kdy bude tento úsek znovu zprovozněn?

Pravý jízdní pás bude zprovozněn v listopadu roku 2016. Stavba pak bude převedena do standardního zimního režimu. Po zimním období bude zahájena etapa 4. Při této etapě bude zmodernizován levý jízdní pás včetně všech mostních objektů. Součástí oprav jsou i obnovy odpočívek Kochánov a Stránecká Zhoř. Tyto odpočívky budou zrekonstruovány vždy v souběhu s dokončovaným jízdním pásem.

Co přinese modernizace D1 motoristům?

Pro motoristy to bude znamenat zklidnění dopravy v celém rekonstruovaném úseku. Snížení hlučnosti bude mít pozitivní dopad nejen na řidiče, ale i bezprostřední okolí dálnice. Zvýšení jízdního komfortu při průjezdu daným úsekem jistě přispěje také ke zvýšení bezpečnosti provozu. Dojde i ke zlepšení informačního systému, všech návěstidel a informačních zařízení.

A moje poslední otázka. Jaké jsou náklady na modernizaci tohoto úseku a kdy budou moci celý opravený úsek využívat motoristé?

Náklady jsou něco málo přes 1 mld.  Kč, což je soutěžní cena bez DPH. V roce 2016 bude zprovozněn pravý jízdní pás a rok 2017 je rokem, kdy bude celý námi modernizovaný úsek již sloužit motoristům v obou směrech.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s.
závod Morava Jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno
tel.: +420 547 428 811,  fax: +420 547 428 800
e-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz , www.eurovia.cz