Jedním z velmi významných projektů společnosti Valbek s. r. o. byl projekt odkanalizování města Rovenska pod Troskami a centrální ČOV, který se zabýval odvedením splaškových vod a jejich čištěním v rozsahu celého města. Téměř 8 km nové kanalizační sítě a 6,7 km nových vodovodních řadů jsou jen dvě z mnoha čísel, které vypovídají o velikosti celé akce. Součástí celého projektu bylo vyřešení přepojení přípojek kanalizací a vodovodů z více než čtyř set objektů v Rovensku pod Troskami. Dále dokumentace řešila výměnu stávajících vodovodních řadů a v potřebném rozsahu přeložky plynovodů, kabelů NN, VN a sdělovacích. Dodatečně byl do projektu zahrnut i návrh nových komunikací v území dotčeném stavbou a to vč. odvodnění. Investorem projektu bylo sdružení VHS Turnov, které vlastní vodohospodářskou infrastrukturu Rovenska pod Troskami. Akce byla financována z části z vlastních zdrojů investora za spoluúčasti města Rovenska pod Troskami, dotací Evropské unie a SFŽP ČR za podpory Libereckého kraje. Soutěžní cena stavby byla cca 140 mil Kč.

Počátky projektu, který posunul celou akci až k realizaci, sahají do roku 2008, kdy vznikla studie na odkanalizování města. Společnost Valbek s. r. o. začala zpracovávat komplexní dokumentaci včetně projednání se všemi účastníky řízení ve stupních projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, zadávací a realizační dokumentaci. Společnost Valbek s. r. o. mj. zpracovala i studii rekonstrukce krajských komunikací z r. 2007, kterou dokázala zkoordinovat s již započatým projektem, kanalizace a ČOV.

Součástí akce byly i ­mimoprojekční činnosti, kdy bylo nutné stavbu geodeticky zaměřit, zpracovat inženýrsko-geologický průzkum v místě budoucí ČOV a provést průzkumy všech objektů jednotlivých producentů. Dále bylo nutné provést kompletní inženýrskou činnost, kde výstupem byla jednotlivá rozhodnutí potřebná pro zdárnou realizaci.
Stavba byla realizována od dubna roku 2014 firmou Eurovia a. s., za autorského dozoru společnosti Valbek s. r. o. a předpokládaný termín dokončení byl konec srpna roku 2015.

Projekt vs. výsledek
Během podzimu uvidíme prakticky novou infrastrukturu, jejíž přínos lze shrnout do následujících bodů:
-    Dodávka pitné vody v novém potrubí s minimem havárií.
-    Odvádění splašků a jejich čištění v ČOV, která svými výstupními parametry splní nejpřísnější normy a stavba svým vzhledem bez problémů zapadne do místní zástavby.
-    Kompletně opravené krajské, ale i všechny dotčené místní komunikace vč. odvodnění, nové parkovací plochy, nový most přes řeku Veselka.
-    Veřejné osvětlení a chodníky, vč. všech moderních bezpečnostních prvků pro chodce.

Společnost Valbek s. r. o. nabízí široké spektrum služeb v oblasti projekce, geodezie, inženýrské činnosti, vizualizace, dozoru staveb, nebo softwaru pro rozpočty a sledování průběhu stavby. Tento komplex nabízí od studie po realizaci.

Jako malý zlomek činnosti společnosti uvádíme pár úspěšně realizovaných i oceněných akcí:
-    Dálnice D11 mezi Chýští a Hradcem Králové.
-    Pražský okruh – část SOKP 512 a SOKP 514 vč. komplikovaného napojení na tepny D1 a R4 – MÚK Strakonická.
-    Dálnice D8 mezi Ústím nad Labem a hranicí s Německem spolu se známými tunely Libouchec a Panenská.
-    Dálnice D5, Ejpovice – Sulkov.
-    Silnice I/14 Liberec - Kunratická.
-    Na Slovensku dálnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov.

Další akce společnosti jsou projektovány pro zahraničí partnery, např. ve Švédsku, Rakousku, Rusku, nebo na Balkáně.
Valbek s. r. o. je součástí akciové společnosti Valbek-EU a. s., která zaměstnává skoro čtyři sta zaměstnanců s celkovými výkony přes 700 mil. Kč za rok.