Tohoto faktu si byli velmi dobře vědomi zastupitelé v Tišnově, kde byl až do těchto dnů využíván morálně zastaralý autobusový terminál. To je však již minulostí. V uplynulém období rada města rozhodla o jeho modernizaci a v současné době je již stavba v plném proudu.

Ve veřejné soutěži na tuto zakázku uspěla společnost Eurovia CS, a. s., konkrétně její závod Morava Jih se sídlem v Brně. Ta má s výstavbou místní a městské infrastruktury mnohaleté zkušenosti. My jsme nyní stavbu navštívili a o jejím průběhu i technických parametrech jsme měli možnost hovořit s hlavním stavbyvedoucím společnosti Eurovia, panem Karlem Bajerem. Ten nám v úvodu řekl:

Autobusový terminál v Tišnově má výbornou polohu v těsné blízkosti vlakového nádraží. To umožňuje cestujícím snadný přestup na oba typy dopravy. Svým pojetím však již přestal vyhovovat současným potřebám obyvatel. To byl důvod, proč se město rozhodlo přistoupit k jeho modernizaci. Ta klade důraz především na bezbariérovost nástupišť, komfort a pohodlí cestujících.

Co vše je součástí této modernizace?

Jedná se ve své podstatě o dvě stavby. Tou první je již zmíněná modernizace dopravního autobusového terminálu, tou druhou je pak výstavba záchytného parkoviště v jeho těsné blízkosti.

Kdy byly práce na modernizaci terminálu zahájeny?

Práce na akci jsme zahájili v polovině března tohoto roku demolicí stávajících konstrukcí v místě budoucí stavby. Následně probíhaly zemní a vytyčovací práce, výkopy pro vedení kanalizací, sítí, přeložky stávajících kanalizací, přípojky žlabové vpusti, výměna obrubníků, realizace zámečnických konstrukcí a také zámkových dlažeb nástupiště.

V jaké fázi se nyní stavba nachází?

Jak můžete vidět, autobusový terminál sestává z celkem dvou nástupišť, která mají být postupně modernizována. Samozřejmě provoz autobusového nádraží nemohl být z důvodu nutnosti zachovat občanům dopravní obslužnost přerušen, ale pouze omezen. Z těchto důvodů je akce rozdělena do dvou etap, kdy je za provozu modernizováno nejprve nástupiště blíže vlakovému nádraží a poté, co bude schopno plně převzít provoz, přistoupíme k modernizaci druhého - vzdálenějšího nástupiště. Nyní dokončujeme práce na prvním nástupišti. Hotovy jsou zámečnické konstrukce, pochůzí komunikace nástupiště a čeká nás osazení prosklených výplní zastřešení, které tvoří 10 mm silné bezpečnostní sklo. Po revitalizaci komunikace mezi nástupišti zde bude moci být převeden provoz a bude zahájena druhá etapa modernizace vzdálenějšího nástupiště.

Můžete nám blíže popsat technické řešení nástupiště?

Ano, mohu. Tvarově čistou nosnou konstrukci přístřešku nástupišť tvoří kombinace ocelových svislých sloupů a horizontálních nosníků s venkovní povrchovou úpravou. Zadní stěny přístřešku jsou z kaleného skla, obdobně jako zastřešení. Přístřešky jsou navrženy bez bočních stěn. Krytá plocha jednoho segmentu činí 9 m2. Na obě nástupiště bude instalováno 22 ks prefabrikovaných segmentů. Celková délka zastřešení činí 2 x 105,59 m. Celková výška přístřešku v nejvyšším místě nivelety nástupiště je 2,5 m. Ostatní přístřešky budou proměnné výšky z důvodu lomu nivelety.

Usnadní nové nástupiště pohyb cestujícím?

Bezesporu ano. Rozhraní mezi přilehlým zálivem, který je vydlážděn žulovou dlažbou, a novou nástupní hranou je tvořeno k zastávkám a nástupištím bezbariérovým - tzv. Kasselským obrubníkem. Tento typ obruby umožní cestujícím pohodlný výstup a nástup i požadované bezbariérové užívání stavby. Bezbariérový obrubník je umístěn v celé délce nástupní hrany. Nástupní hrana je převýšena nad přiléhajícím autobusovým zálivem o 160 mm. Povrchová voda je svedena na komunikaci a odvedena do uličních vpustí, které jsou zaústěny do kanalizace. Voda z přístřešků je svedena do žlábku umístěného za nimi a taktéž svedena do kanalizace.

Jak probíhá výstavba nedalekého parkoviště?

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy realizujeme osazení betonových obrubníků do betonu, hutnění a zpevnění odstavných ploch, pokládku zámkové dlažby přístupového chodníku a další práce.

Pro jaké účely bude parkoviště využito?

Parkoviště bude využíváno obyvateli Tišnova a cestujícími integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje systémem Park and Ride (P+R) s předpokladem krátkodobého stání. Jeho výhodou je, že se nachází v docházkové vzdálenosti (cca 200 m) k výpravní budově vlakového nádraží i modernizovaného autobusového terminálu. Přístupová trasa k parkovišti je vedena ulicemi Na Loukách a Janáčkova. Po svém dokončení umožní nové parkoviště pohodlné parkování celkem 103 osobních vozidel, přičemž 6 míst bude určeno pro osoby s omezenou pohybovou schopností. Povrch parkovacích stání bude tvořen betonovou zámkovou dlažbou, pojezdové komunikace budou asfaltové.

Jaká jsou náklady stavebních prací na obě akce?

Celkem bude prostavěno přibližně 18 miliónů korun.

A moje poslední otázka. Kdy budou moci občané Tišnova obě stavby plně využívat?

Termín dokončení a předání díla je stanoven na polovinu července tohoto roku. Pevně věřím, že se nám jej podaří splnit.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno
tel.: 547 428 811, fax: 547 428 800
e-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz , www.eurovia.cz