Specializuje se především na výstavbu železobetonových a betonových předpjatých mostů všech rozpětí, kde hlavní objem výroby je realizován v monolitických konstrukcích. Ve své  nabídce má však rovněž mosty prefabrikované, a to jak z podélných prefabrikátů – nosníků, tak příčných prefabrikátů – segmentů. ­Věnuje se také rekonstrukcím mostů a výstavbě ocelových a dřevěných lávek. Tento článek bude věnován velice zajímavé zakázce s názvem „Poděbrady – přemostění trati ČD“.

Realizace zakázky pod názvem „Poděbrady – přemostění trati ČD“ byla zahájena v dubnu loňského roku. Jedná se o dodávku silničního nadjezdu přes velmi frekventovanou trať ČD situovaného cca 150 metrů od osobního vlakového nádraží Poděbrady ze strany od Nymburka. Tento nadjezd odstraní dlouhé kolony tvořící se v průběhu celého dne z obou stran železničního přejezdu v ulici Koutecké. Investorem je Středočeský kraj, financování je zajištěno z fondů Evropské unie v rámci „Regionálního operačního programu“. Pouze několik málo drobnějších objektů přímo financuje město Poděbrady. Zadávací i realizační dokumentaci zakázky vypracovala firma Pontex.

SMP CZ v této zakázce figuruje jako partner ve sdružení, jehož lídrem je firma M-Silnice Hradec Králové, konkrétně její mostní závod se sídlem v Novém Bydžově. Celá zakázka se skládá ze souboru stavebních objektů, z nichž hlavním objektem je most přes trať ČD, jehož výstavbu SMP CZ přímo řídí a z velké části také vlastními silami realizuje a dodává do „sdružení“. Společnost M-Silnice realizuje nové komunikace zajišťující napojení na budované přemostění, a to včetně kruhového objezdu a rekonstrukce některých stávajících komunikací v bezprostředním okolí. Ukončení celé stavby a její předání do užívání je stanoveno na 30. září letošního roku. Prodloužení tohoto termínu je z důvodu nastavení smlouvy s investorem nepřípustné, a to zejména z důvodu způsobu financování stavby, resp. nutnosti včasného vyčerpání dotací z EU. Nicméně i přes některá zdržení v průběhu výstavby způsobená zejména problémy se získáním nezbytných traťových výluk, nebo z důvodu zpoždění dodávky speciálních komponentů pro izolované předpětí nosné konstrukce nadjezdu, není aktuálně splnění tohoto termínu ohroženo.

Společně, v rámci sdružení jsou zajišťovány, vesměs prostřednictvím subdodávek, realizace menších, ale pro výstavbu mostu a přilehlých komunikací nezbytných stavebních objektů. Jedná se zejména o přeložky či pouze ochránění nejrůznějších inženýrských sítí, z nichž velkou část tvoří sítě zabezpečující provoz trati ČD. Dalším významným objektem je úprava trakčního vedení v místě nadjezdu. Jedná se vlastně o dočasné zřízení tzv. nulového pole, tj. odizolovaného úseku trakčního vedení bez napětí v místě křížení nadjezdu s kolejištěm trati ČD. Bez této úpravy by nebylo možné nadjezd realizovat. Z dalších objektů jmenujme jen ty z kategorie důležitějších. Je to např. protihluková stěna, která bude realizována nejen na celém vnějším obvodě nadjezdu, ale i na předmostích. Dále pak zrušení stávajícího železničního přejezdu v ulici Koutecká nebo vybudování nového veřejného osvětlení na mostě i přilehlých komunikacích.

Nyní několik základních informací o samotném objektu nadjezdu. Vlastní most je desetipolový, založený na velkoprůměrových pilotách. Dříky pilířů jsou z ocelových trubek. Dva pilíře (ty, které podporují mostní pole přes kolejiště) jsou pevné, ostatní jsou opatřeny klouby. Jsou tedy kyvné, a zajišťují tak bezpečné fungování celé konstrukce při změnách délky mostovky v závislosti na její teplotě. Mostovku tvoří velice štíhle působící železobetonová předpjatá deska tloušťky 900 mm s oblými náběhy po okrajích. Vzhledem k tomu, že most je umístěn do bezprostřední blízkosti lázeňského parku s přilehlou kolonádou, byl při projektování kladen velký důraz na jeho vzhled. A tak i příslušenství mostu – zábradlí, protihluková stěna a tvar sloupů veřejného osvětlení jsou do oblouků a architektonicky ladí s elegantními křivkami mostovky.

Technickou zajímavostí je použití speciálního izolovaného předpínacího systému pro zajištění eliminace vlivu bludných proudů na železobetonové konstrukce mostu. Jde o celý soubor opatření. Od celkem běžného, přesně daného systému provařování měkké výztuže přes vytvoření diagnostického systému pomocí zabetonovaných sond s kabely nataženými k speciálním měřícím bodům až po již zmiňovaný izolovaný předpínací systém. Pro zajištění izolačního odporu se pro kanálky používají plastové trubky a ocelové prvky (podkladnice a kotvy) jsou taktéž poplastované.

Půdorysně má mostovka tvar písmene U o celkové délce 214 metrů. Její realizace se provádí ve třech betonážních postupech. Nejprve její střední část přes kolejiště a poté postupně rampy na obou předmostích. Na fotogra­fiích jsou momentky z betonáže I. postupu (prostřední, 83,5 metrů dlouhé nejvíce zakřivené části mostovky nad kolejištěm). Celkový objem betonáže byl téměř 1 100 m3, postup betonáže při použití dvou čerpadel musel být důsledně symetrický a jen vlastní ukládka betonu probíhající přes noc trvala 17 hodin.

V době, kdy vznikal tento článek, tedy kolem 10. dubna, byla již zabetonována také II. etapa mostovky o objemu 700 m3 a jak je patrno z dalších fotografií, obě tyto etapy již byly odbedněny, a to včetně demontáží podpůrných skruží. Na fotografiích je také patrné, že se stavba nacházela těsně před zabetonováním poslední, III. etapy mostovky o celkovém objemu 900 m3 betonu. Teprve po realizaci této poslední etapy a následném vnesení předpětí do této části nosné konstrukce bude moci projektant na základě zaměření celého mostu provést optimalizaci nivelety vozovky a tím i výškového průběhu říms. Od konce dubna pak během 2 měsíců v rychlém sledu proběhne broušení povrchu mostovky, pokládka izolačního souvrství, realizace mostních říms a pokládka ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu. V červenci bude položena obrusná živičná vrstva vozovky a budou osazeny zámečnické konstrukce příslušenství mostu (mostní závěry, protihlukové stěny, mostní zábradlí).

Dva měsíce před předáním celé zakázky by měl být vlastní mostní objekt, kromě protihlukových stěn, dokončen. Zbývající čas do 30. 9. 2015 bude využit na dokončení souvisejících objektů přilehlých k mostu. Jedná se zejména o vozovky, chodníky veřejného osvětlení, likvidaci zařízení staveniště a rekultivaci všech ploch dotčených stavbou. Poté již bude moci nový železniční nadjezd začít sloužit široké veřejnosti a každý den šetřit čas místních, kteří jsou nyní nuceni ztrácet čas dlouhým čekáním za spuštěnými závorami.

Petr Jelínek, SMP CZ. a. s.

SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
tel.: 222 185 111
www.smp.cz