Dynamický růst zájmu odborné i laické stavební veřejnosti o betonové stavitelství se proto logicky promítá do řady směrů, které s betonem souvisí. Není divu. Rostou možnosti betonu i šíře jeho využití.

Logickým vyústěním tohoto stavu byl i tlak na vytvoření vzdělávací platformy, která by se stala nejen burzou zkušeností praktiků a výrobců, ale také teoretiků, akademiků i laiků.

Této příležitosti se chopila společnost Českomoravský beton. Ta vdechla život vzdělávacímu programu s názvem ­Beton University, který (jak jsme se mohli nedávno přesvědčit na vlastní oči v Brně) každoročně nabývá na popularitě. Jak se zrodila myšlenka uskutečnit tento projekt, tak to již byla otázka pro vedoucího marketingu skupiny ­Českomoravský beton Ing. Jana Veselého. Ten nám v úvodu řekl:

Původním záměrem bylo pořádat semináře pro zákazníky skupiny Českomoravský beton, detailně je seznámit s našimi materiály, technickým řešením a správnými postupy využití při výstavbě. Velký zájem o semináře i mimo zákazníky byl pro nás impulsem připravit semináře i pro širší odbornou veřejnost. Témata seminářů jsou sestavována ve velké míře na základě požadavků ze strany posluchačů, kteří se našich seminářů pravidelně zúčastňují.

Co je jeho cílem?

Cílem projektu je edukovat odbornou veřejnost a předávat dlouhodobé zkušenosti jak z teoretického, tak i praktického hlediska. Doručit aktivní skupině posluchačů ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na betonové konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Samozřejmostí je v tomto případě také seznámení posluchačů s novinkami v betonovém stavitelství. Dnes už jsou semináře Beton University i místem setkávání odborníků a profesionálů ve stavebnictví, kde je dialog ideální příležitostí zkonzultovat své vlastní zkušenosti s předními odborníky.

V listopadu proběhly vzdělávací semináře na téma Provádění betonových konstrukcí a Betony pro dopravní stavby. Čím konkrétně se zabývaly?

Třetí tematický seminář Provádění betonových konstrukcí z cyklu Moderní trendy v betonu zahrnoval všechny fáze procesu provádění betonových konstrukcí, které mají vliv na výslednou kvalitu díla. Od správné volby betonu ve fázi projektu přes jeho specifikaci v dodavatelské smlouvě, výrobu, dopravu, uložení a ošetřování v konstrukci. Dále se zabýval problematikou zjišťování kvality betonu v konstrukci, nedestruktivními metodami a alternativami následných oprav.

Letos se naposledy konal druhý tematický seminář z cyklu Moderní trendy v betonu, který byl zaměřený na betony pro dopravní stavby a konstrukce z nich prováděné. Úvodem byly stručně probrány požadavky na betony ze strany zadavatelů. Dále byla podrobněji vysvětlena problematika modulu pružnosti betonu a jeho vazba na konstrukce dopravních staveb. Zároveň také byla nastíněna problematika požární ochrany v tunelových stavbách s uvedením konkrétních příkladů řešení betonů pro dopravní stavby včetně betonů odolných proti požárům.

Bude tématem i způsob oprav poruch betonových konstrukcí?

Sanacím vad betonových konstrukcí se na semináři Provádění betonových konstrukcí ve své přednášce věnuje partner společnosti Českomoravský beton, společnost Sika. Přednáška seznamuje posluchače s poruchami a vadami železobetonových konstrukcí. Obsahuje výčet oprav vad při realizaci nových konstrukcí, dále způsob sanace konstrukcí na konci životnosti podle ČSN EN 1504 a povrchové úpravy betonových konstrukcí, včetně příkladů povrchových úprav z praxe.

Pro koho jsou semináře především určené?

Semináře jsou zejména určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a další zájemce, kteří mají zájem si rozšířit znalosti v této oblasti stavebnictví ze strany odborné veřejnosti.

Jaké máte ohlasy z minulých ročníků?

Ohlasy jsou k našemu potěšení velice kladné. Účastníci oceňují nejen volbu témat, ale také odbornou způsobilost prezentujících. Semináře využívají nejen velké firmy pro vzdělávání svých zaměstnanců, ale i studenti, kteří si chtějí rozšířit své znalosti získané studiem na škole. Velký důraz je proto kladen na praktické využití získaných poznatků.

Co se v průběhu let na konferenci změnilo?

Zatím se mění jen témata seminářů a přibývají každým rokem mediální partneři. Současně se zařazením nových témat seminářů přibývají i noví odborní partneři, bez kterých by nebylo možné zrealizovat jednotlivé semináře v požadované podobě.
Na tomto místě bych rád poděkoval za dlouholetou spolupráci a podporu projektu všem partnerům, kteří se podíleli nebo podílejí na projektu Beton University.
Pro příští rok ale jednu změnu plánujeme…

Bude se změna týkat seminářů, které připravujete pro příští rok?

Ano, novinkou pro rok 2015 je, že budeme pořádat semináře na tři témata. Pokračovat bude seminář Provádění betonových konstrukcí z cyklu Moderní trendy v betonu. A již nyní můžu prozradit, že se druhý seminář bude zabývat problematikou nové normy na beton a třetí seminář bude zaměřen na využití betonu a dalších produktů pro bytové a občanské stavby.

Co vás motivuje v projektu pokračovat?

Motivací proč pokračovat je pro nás jednoznačně velký zájem posluchačů. Meziročně se nám stále daří zvyšovat zájem odborné veřejnosti o vzdělávání na našich seminářích. Věřím, že tento trend sledují i posluchači, kterým patří také velký dík.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01  Beroun
tel.: 311 644 005, fax: 311 644 010
www.transportbeton.cz