Tato modernizace, která výrazně přispívá ke zvýšení komfortu a hlavně bezpečnosti železniční dopravy, nemůže jít jinou cestou, než je postupné nasazování jednotné evropské technologie vlakového zabezpečovacího systému, který nese označení ETCS (European Train Control System). Nasazování ETCS postupuje ve shodě s dlouhodobými strategickými plány s cílem pokrýt jednotnou evropskou technologií zabezpečení jízdy vlaků minimálně všechny části transevropských koridorů procházející středoevropským prostorem.

Významnou realizací v České republice je první komerční nasazení systému ETCS na úseku Kolín - Břeclav - státní hranice Rakousko / Slovensko. Jedná se o instalaci systému v úrovni L2, který prostřednictvím 8 radioblokových centrál RBC a téměř 3 500 kusy balíz pokrývá s výjimkou uzlu Brno celý více než 270 km dlouhý dvojkolejný úsek. Součástí realizovaného systému je samozřejmě též funkce automatického předání vlaku mezi sousedními RBC (tzv. HandOver) včetně automatického předání řízení a dohledu jízdy vlaku pod systémem ETCS mezi Českou republikou a Rakouskem. Důvodem je navázání českého projektu na hranici Česko – Rakousko v úseku Břeclav – Bernhardsthal na realizaci projektu instalace systému ETCS na rakouské Nordbahn, tj. na úseku od hranice s ČR až do Vídně. Po dokončení obou projektů budou tedy moci jezdit vlaky pod řídicím systémem ETCS od Kolína až do Vídně, aniž by bylo nutné z důvodů technologie zabezpečení jízdy vlaku v tomto úseku jedoucí vlak při překročení hranice zastavovat a to vše při využití pouze jedné jednotné technologie vlakového zabezpečovače.
Ve Slovenské republice probíhají taktéž intenzivní práce na instalaci systému ETCS. Po prvních instalacích systému ETCS v úrovni L1 byly zahájeny intenzivní práce na realizaci instalace systému ETCS L2 v úseku Čadca – Žilina. V rámci něj jako součást realizace projektu „ŽSR, Zavedenie ERTMS v úseku Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR” dojde k instalaci a zprovoznění systému GSM-R, který je nezbytnou podmínkou pro funkci systému ETCS v úrovni L2. Na ni pak naváže realizace technologie ETCS. Celý úsek Žilina – Čadca bude řízen jednou radioblokovou centrálou RBC, která bude umístěna v prostorách železniční stanice Čadca. V rámci realizace projektu dojde k instalaci přibližně 350 ks balíz.

www.azd.cz