Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou je umístěn v horní vodě jezu Hluboká nad Vltavou na levém břehu Vltavy v ř. km 229,120 v katastru města Hluboká nad Vltavou. Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou má status veřejného přístavu dle zákona č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Uživateli přístavu jsou provozovatelé plavidel a ostatních dopravních oborů, kteří užívají přístavu se souhlasem provozovatele přístavu, a provozovatelé plavidel ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, resp. ostatních příslušných právních předpisů.

Vodní část přístavu
Vodní část sportovního přístavu tvoří hladina chráněného přístavního bazénu, který je vymezen břehovým svahem. V přístavním bazénu je k dispozici 73 stání pro malá plavidla do délky 9 m a 12 m (ev. 72 stání pro malá plavidla + 1 osobní loď o max. rozměrech 5,5 x 26,5 m) a jedno stání pro osobní loď o max. rozměrech 5,6 x 44 m.
Stání osobních lodí na řece se řídí samostatným provozním řádem, který je vyvěšen v prostoru stání.

Pozemní část přístavu
Pozemní část přístavu tvoří přístavní molo – nábřeží, přístavní molo u rampy pro zavážení plavidel, rampa pro zavážení plavidel, vjezdový objekt, zdvižná lávka, stání osobních lodí v přístavu a budova kapitanátu.

Přístav a jeho součásti jsou napojeny na pozemní komunikaci II/146. Kapacita parkoviště je 47 osobních automobilů, z toho 3 parkovací místa jsou vyhrazena pro tělesně postižené občany. Komunikace pro provoz parkoviště jsou široké 6,00 m a 5,75 m. Maximální dopravní zatížení komunikací je do 48 t a parkoviště do 27 t.

Tato část zahrnující plochu hladiny o ploše cca 1,5 ha obsahuje kromě vjezdové části hlavně samotný přístavní bazén. Bazén přístavu ­bude propojen s jezovou zdrží Hluboká nad Vltavou, s možným pohybem hladiny ±0,3 m ko­lem kóty hydrostatické hladiny 371,75 m n. m. a bude maximálně kopírovat stávající vodní plochu.

V přístavním prostoru bude zajištěna plavební hloubka 1,8 m pod minimální hladinou ve zdrži jezu.

Údaje o projektovaných kapacitách:
Maximální provozní hladina    372,05 m n.m.
Minimální provozní hladina    371,45 m n.m.
Kóta dna    369,65 m n.m.
Podjezdná výška pod mostem ve sklopené poloze    2,60 m
Podjezdná výška pod mostem ve zdvižené poloze    5,25 m

Název stavby:    Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
Investor:    Ředitelství vodních cest České republiky
Projektant:    Pöyry Environment a.s.
Dodavatel:    Sdružení Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
– SMP CZ vedoucí sdružení a Metrostav,
Realizace:    01/2013 – 09/2014

SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
tel.: 222 185 111,
www.smp.cz