Podle mimořádné mostní prohlídky zadané ŘSD, jejíž výsledky máme k dispozici, nejsou žádná omezení, či případné kompletní uzavírky, nutné. Řidiči se s blížícím se termínem voleb stávají rukojmími v personální válce o vliv na ŘSD.

Máme k dispozici dva týdny staré výsledky tzv. mimořádné mostní prohlídky, která byla na zadání ŘSD provedena na dvou mostech v Ostravě – Přívozu. Výsledky uvádějí, že mosty lze provozovat, a to za určitých podmínek, jimiž je omezení rychlosti provozu. Zpráva dále uvádí, že mosty lze zatížit nápravovou hmotností do 24 tun.

Na škále pětiúrovňového hodnocení platné české normy (ČSN 736221) jsou mosty podle závěrů kontroly z hlediska použitelnosti na stupni číslo 3 – „použitelné s výhradou“, tedy nikoliv v havarijním stavu. Nechápeme tedy, proč ŘSD přistoupilo k opatřením, která nejsou nutná a bezdůvodně komplikují dopravu v tomto úseku. Nerozumíme ani tomu, o které argumenty se pracovníci ŘSD opírají, když uvažují o celkovém uzavření mostů.

O dílčích problémech na obou mostech víme, bez ověření konkrétní příčiny ale nemůžeme navrhnout vhodné opravy. Abychom pravděpodobnou příčinu potvrdili, potřebujeme mít k uvedeným mostům stejně jako k přilehlým komunikacím přístup, k čemuž je nutný souhlas majitele, a tím je ŘSD. Za poslední tři roky se nám přes naše opakované žádosti toto povolení nepovedlo získat. Namísto toho ŘSD vynaložilo nemalé finanční prostředky na různé typy diagnostik, které beztak nevedly k určení příčin poruch.  Jelikož nám ŘSD setrvale brání stav obou mostů podrobně prozkoumat a jednoznačně stanovit příčiny poruch, je velmi obtížné navrhnout další postup.

Prohlídka provedená na objednávku ŘSD – kromě jiného – překvapivě neuvádí hodnocení údržby, opravy, závady a výkony běžných prohlídek ze strany majitele komunikace. Podle již zmíněné normy jsou stanoveny podmínky a harmonogram provádění řádných i mimořádných prohlídek mostů. Ty však ŘSD podle našich poznatků nedodrželo a o mosty se řádně nestaralo.

Boj o moc a volby
Je to právě rok, co s podobnými prohlášeními narychlo před parlamentními volbami přispěchal tehdejší ministr dopravy Zdeněk Žák. Ve svém prohlášení na základě technicky nesprávně provedených vrtů prohlašoval, že v D47 chybí jedna z konstrukčních vrstev. Toto křivé obvinění bylo nakonec zcela dementováno. Domníváme se, že s podobnými motivy, podpořenými vnitřním bojem o vliv v ŘSD, se představitelé této státní organizace nyní znovu uchylují k bezprecedentním krokům, při nichž si řidiče berou zcela bezostyšně jako rukojmí.

Říkáme to již tři roky
Podle našich odborných předpokladů nejsou komplikace na mostech způsobeny jejich konstrukcí, ale materiálem, který je součástí násypového tělesa komunikací navazujících na mostní objekty. Jedná se o tzv. studený odval, který podléhá vysokým objemovým změnám – bobtná – a způsobuje tím enormní tlak na mostní opěry. Vlivem tohoto tlaku se opěry pravděpodobně naklánějí, což ovlivňuje správnou funkci dilatačních závěrů a mostních ložisek. To může mít vliv na celou nosní konstrukci mostů. Připomínáme, že studený odval je materiálem, který ŘSD ve výběrovém řízení a i následně v průběhu stavby závazně stanovilo a který jsme my jako vítěz soutěže byli povinni použít. Výběru tohoto materiálu předcházelo odborné posouzení, které proběhlo zcela v působnosti ŘSD, a to v období před samotným zahájením stavby – tedy v době, kdy nebylo zřejmé, kdo bude stavbu realizovat.

Popsaná problematika je předmětem arbitrážních řízení mezi sdružením firem pod vedením EUROVIA CS a státní organizací ŘSD. Tato řízení ještě nebyla ukončena. I nadále platí, že jsme připraveni jednat o příčinách problémů na D47 a o jejich technickém řešení. Namísto toho jsme z druhé strany bohužel zatím svědky jen mediálních útoků, které nahrazují chybějící odbornou diskusi. Takový stav trvá již tři roky, přestože do listopadu 2011 probíhalo reklamační řízení oboustranně bez jakýchkoli komplikací.

www.eurovia.cz