V současné době prochází silnice I/55 zástavbou Břeclavi ulicí Lidickou Přes Náměstí T. G. Masaryka a pokračuje přes Břeclav – Poštornou k hraničnímu přechodu do Rakouska. Břeclaví – Poštornou rovněž prochází od silnice I/55 silnice I/40 směrem na Valtice. Silnice II/425 peážuje po silnici I/55 a dále pokračuje středem města k podjezdu pod železniční tratí se sníženou podjezdnou výškou a dále pak na hraniční přechod s SR Lanžhot. Na všech těchto silnicích je vysoká intenzita cyklistické dopravy.

Umístění a popis stavby
Navržený silniční obchvat obchází širokým východním obloukem město Břeclav (na jihu se cca 0,5 km před místní částí Poštorná odklání od hraničního přechodu do Reinthalu, protíná borovicové monokultury a zemědělské pozemky a u továrny Fosfa přibírá krátkou větev mířící od silnice I/40 Valtice – Břeclav. Ta prochází také borovicovými monokulturami, dále prochází okrajem bývalého hliníku, podchází bývalou keramičku a přes zemědělské pozemky míří k továrně Fosfa, kde se spojuje s hlavní trasou. Odtud se linie stavby stáčí se na sever, protíná porosty lužního lesa, překračuje odlehčovací kanál Dyje, drobný tok Staré Dyje a řeku Dyji, dále překračuje železniční tratě Břeclav – Bratislava a Břeclav – Vídeň. Potom pokračuje po zemědělské půdě, krátce se přidružuje k železniční trati na Břeclav – Bratislava, následně se stáčí na severozápad, protíná zemědělské pozemky, přechází železniční trať na Přerov, stáčí se na sever a v blízkosti dálnice Brno – Bratislava se napojuje na stávající silnici I/55 Břeclav – Přerov.

Rozdělení přípravy
I.      Silnice I/55 ZÚ km 0,000 – km 1,250 + Silnice I/40 (od ZÚ po ul. Hraniční)    
II.     Silnice I/55 km 1,250 – km 4,250 (od ul. Hraniční po II/425)
III.    Silnice I/55 km 4,250 – km 8,752 KÚ (od II/425 k D2)

Vliv technického řešení stavby na krajinu a životní prostředí
Trasa přeložky silnice I/55 (včetně I/40) je navržena tak, aby v největší možné míře ochránila obyvatele města Břeclavi před negativními vlivy dopravy, která není pro město cílová. Problematika přeložky obchvatu řeší otázky efektivity dopravní služby pro město a nepředstavuje výrazný závlek do neobydlených příměstských oblastí. Trasa je proto kompromisem mezi zásadním odsunutím dopravy od města a využitím nové trasy pro dopravní obsluhu města.

Odklonem z centra města dojde nesporně ke zlepšení dopravního, potažmo emisního a hlukového zatížení obyvatel města Břeclavi. Navržené řešení s ohledem na vzdálenost a stupeň ředění nemůže ohrozit za běžných rozptylových situací pohodu a v žádném případě zdraví obyvatel města. Je uvažováno pouze s drobnými opatřeními ohledně protihlukové ochrany nejbližší obytné zástavby (jedna PHS pro jeden dům).

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Jediným společným opatřením, které je nutno dodržet na všech úsecích stavby, je provedení těžby nelesních dřevin a lesních porostů v mimovegetačním období (říjen až březen). Ve stejném termínu by měla proběhnout i skrývka svrchní vrstvy půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů. Těžba dřevin rozhodně nesmí být provedena v hnízdním období (duben – červenec). 

Vlivem stavby a délky následné revitalizace území lze očekávat opuštění biotopu citlivými druhy ptáků a obojživelníků, v okolí však mají dostatek úkrytových možností a lze očekávat, že po čase se rekonstruovaná stanoviště opět obsadí. Pro stavbu jsou navržena kompenzační opatření, jejichž smyslem je snaha o zachování kvality soustavy Natura 2000.

Závěr
Vybudováním silničního obchvatu dojde k odvedení tranzitní dopravy z centra města, k převedení dopravy ve směru na Lanžhot a Valtice na obchvat města a odvedení této dopravy z centra a dále vybudovaný obchvat umožní obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavi přímo z obchvatu. Navržený obchvat umožní v budoucnu přímé napojení výhledových aktivit (logistické centrum, případně přístav). Lze očekávat výrazné zklidnění centra města se všemi dopady, tj. snížení hlukové a exhalační zátěže a zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

DOPRAVOPROJEKT BRNO
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
www.dopravoprojekt.cz